Vanliga utmaningar vid hantering av stora volymer schaktmassor och deras lösningar

Lösa massor utan bärighet

 • Problem: Lösa schaktmassor kan sakna stabilitet och bärförmåga, vilket gör dem svåra att använda direkt i byggprojekt.
 • Lösning: Möjlig lösning kan vara att stabilisera lösa massor med bentonit eller kalk i ett sorteringsverk med hög kapacitet.

Blandade jordar med mycket fukthalt

 • Problem: Schaktmassor med hög fukthalt kan vara svåra att hantera och återanvända direkt.
 • Lösning: Möjlig lösning är att sortera på storlek med stjärnsikt gör att matjord kan återanvändas på plats eller säljas.

Förorenade jordar

 • Problem: Förorenade massor kan sprida skadliga ämnen och kräver speciell behandling.
 • Lösning: Möjlig lösning är att sortera bort finfraktion där ofta föroreningar sitter och blåsa ut organiskt som ofta absorberar föroreningar.

För mycket stor sten för att användas som jord

 • Problem: Stora stenar kan inte användas direkt som jord och kräver ytterligare bearbetning.
 • Lösning: Möjlig lösning är att dela in stenen i flera fraktioner såsom makadam, bärlager, sand med mera. Dessa fraktioner kan sedan användas som ersättning för jungfruligt material.

Rätt teknik för att återvinna schaktmassor

 1. Mobila tvättanläggningar
  • Mobila tvättanläggningar är effektiva för att hantera leriga och klibbiga massor. De kan separera små fraktioner och minska behovet av deponering genom att möjliggöra återvinning direkt på plats. Dessa anläggningar är kostnadseffektiva och kan snabbt sättas upp och tas bort, vilket gör dem idealiska för olika projektstorlekar​​​​.
 2. Vindsiktning
  • Vindsiktning separerar effektivt lättare material från tyngre, vilket gör det möjligt att återvinna organiskt material och förbättra återvinningseffektiviteten. Detta minskar avfallet och förbättrar materialets användbarhet​​​​.
 3. Densitetsseparering
  • Användning av vattenbad för att separera material baserat på deras densitet är en effektiv metod för att hantera blandat avfall. Detta gör det möjligt att återvinna material som trä och inert material, vilket ökar återvinningsgraden och minskar deponibehovet​​​​.
 4. Återanvändning av stenhaltiga massor
  • Genom att bryta ner stenhaltiga schaktmassor till användbara material kan de återanvändas i nya byggprojekt, vilket sparar naturresurser och minskar utsläppen från nybrytning. Detta är en hållbar metod som främjar cirkulär ekonomi​​​​.

Återvinning av schaktmassor för en hållbar resurshantering

Effektiv hantering och återvinning av schaktmassor är avgörande för hållbar resurshantering. Genom att implementera avancerade tekniker och lösningar kan vi minska mängden avfall som skickas till deponi, bevara naturresurser och skydda miljön för framtida generationer. Norditek erbjuder ett brett utbud av metoder och utrustning för att möta dessa utmaningar på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt​​​​​​.

För mer information om hur du kan optimera hanteringen av schaktmassor i ditt projekt, kontakta oss

Sikta jord med luftsug eller vindsikt

Varför är rätt metodval för siktning av jord viktigt för din återvinning?

 1. Förbättrad renhet och kvalitet
  • Genom att sikta jord kan vi avlägsna stora partiklar, stenar och skräp, vilket resulterar i en renare och mer användbar slutprodukt.
  • Detta är särskilt viktigt när jorden ska användas för återfyllnad, trädgårdsskötsel eller jordbruksändamål, där renhet och kvalitet är avgörande.
 2. Effektiv resurshantering
  • Genom att återvinna och rena jord minskar vi behovet av att utvinna och transportera ny jord, vilket sparar både naturresurser och energi.
  • Återvunnen jord kan återanvändas inom olika projekt, vilket främjar cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Hur fungerar det att sikta jord?

 1. Sorteringsverk
  • Sorteringsverk är centrala i återvinningsprocessen och används för att separera jord från andra material på storlek
  • Dessa maskiner är utrustade med olika typer av siktar och transportband som möjliggör effektiv separation av material.
 2. Vindsikt
  • Vindsiktning är en teknik som använder luftflöden för att separera lätta material från tyngre. Denna metod är särskilt effektiv för att avlägsna plast, papper och andra lätta föroreningar från jorden.
  • Genom att justera luftflödet kan vi säkerställa att endast önskat material separeras, vilket förbättrar jordens kvalitet ytterligare.
 3. Luftsug
  • Luftsug fungerar på liknande sätt som vindsikt men använder kraftigare sugkraft för att avlägsna mindre och lättare partiklar från jorden.
  • Denna metod är idealisk för att hantera finare föroreningar som olika fragment eller små plastpartiklar, vilket resulterar i en ännu renare slutprodukt.

Fördelar med Norditeks lösningar för att sikta jord

 • Ökad återvinningsgrad: Genom att använda våra tekniker och maskiner kan vi maximera mängden återvunnen jord och minimera avfallet.
 • Kostnadseffektivitet: Effektiv separation och rening av jord minskar kostnaderna för avfallshantering och inköp av ny jord.
 • Miljövinster: Mindre behov av ny jordproduktion minskar miljöpåverkan och bevarar naturliga resurser.

Att sikta jord med hjälp av sorteringsverk, vindsikt och luftsug är effektiva och hållbara metoder för att hantera stora volymer av blandat avfall.

Norditek ställer ut på världens största miljöteknikmässa IFAT

Varför IFAT?

IFAT är ett nav för innovation och hållbarhet. Här möts industriledare, beslutsfattare, och experter för att presentera de senaste teknikerna och produkterna inom miljöteknik. Norditek är stolta över att vara en del av detta sammanhang, där vi får möjlighet att visa upp våra senaste framsteg och initiativ inom återvinning och hållbar teknik för en större publik.

De senaste åren har vi arbetar målmedvetet mot att kunna erbjuda en vidare geografisk marknad våra unika produkter. Vi vet att det finns en större marknad än Sverige där behovet både finns och dessutom ökar inom återvinning av mer komplexa materialflöden.

Vad kan ni förvänta er från Norditek?

 1. Nya produkter och lösningar: Vi kommer att presentera våra senaste produkter inom återvinningsmaskiner och själva processen för att lyckas. Besökare får chansen att se våra modulära system och lära sig om hur de kan integreras i deras befintliga anläggningar.
 2. Kunskap och utbildning: Våra experter kommer att vara på plats för att dela med sig av sina insikter och erfarenheter. Vi visar hur man går från materialprov till testresultat, lösningsförslag och fullskalig testkörning.
 3. Nätverksmöjligheter: IFAT är inte bara en möjlighet att visa upp våra produkter, utan också att skapa kontakter med andra aktörer i branschen. Vi ser fram emot att träffa kunder, leverantörer, och partners, samt att utforska nya samarbeten som kan främja återvinning och miljömedvetenhet.

Vår vision framåt

Norditek har en stark passion för innovation och hållbarhet. Vår närvaro på IFAT är ett steg framåt i vår resa att mot att utveckla återvinningens teknik och metoder för att göra hållbara lösningar mer tillgängliga. Genom att skapa och sprida effektiva tekniker strävar vi efter ett mer hållbart resursutnyttjande.

Avslutningsvis

Vi ser fram emot att träffa er på IFAT och dela med oss av våra framsteg och framtidsplaner. Tillsammans kan vi arbeta mot en mer hållbar framtid, där teknik och innovation spelar en nyckelroll i att ta tillvara på vår planet. Välkomna till monter 810/23 i Hall FM!

Börja med ett enkelt materialprov

 • Rätt lösning från början: Genom att analysera materialprover i förväg säkerställer Norditek att vi arbetar med rätt lösning från början, vilket minimerar fel, ökar effektiviteten och sparar tid och resurser.
 • Förståelse för möjligheter: Analysen av materialprover ger en djupare förståelse för vad som är möjligt att göra med sekundära materialflöden. Detta bidrar till att optimera återvinningen och skapa hållbara lösningar för kunder och miljön. Dessutom med lägre investeringsrisk eftersom lösningen verifieras innan återvinningsanläggningen designas.
 • Återvinningsgrad: Den stora mängden materialprover som Norditek arbetar med hjälper oss att utveckla effektiva återvinningsprocesser för stora materialflöden, såsom schaktmassor, biobränslen, och industriavfall. Genom vår kunskap och erfarenhet och vårt modulära system, kan vi ta oss an materialen med god insikt om sammansättning och egenskaper. Därför kan vi öka återvinningsgraden och säkerställa att så mycket som möjligt av dessa flöden återvinns eller återanvänds.

Norditeks process för materialprover sker i dessa steg:

 1. Provtagningsfasen:
  • Ett kilo materialprov skickas in till oss, alltifrån en förorenad schaktmassa till ett produktionsspill. Vi instruerar dig hur du skapar ett representativt materialprov på ett kilo. Provet tas emot av oss och vårt labb för analys.
 2. Analysfasen:
  • I laboratoriet genomförs materialtestning, inklusive partikelfördelning och anpassning efter fuktighet, densitet och andra fysiska egenskaper (om kemiska egenskapar behöver utvärderas skickar vi i samråd med uppdragsgivaren materialet vidare till ackrediterat labb för kemisk analys).
  • Dessa labbtester ger sedan en detaljerad förståelse för vilka återvinningsmetoder som är lämpliga och effektiva för varje materialflöde. Output inkluderar siktkurva, massbalans och föreslagna lösningar.
 3. Utvecklingsfasen:
  • Baserat på analysresultaten designar och anpassar Norditek sina mobila återvinningsanläggningar. Detta säkerställer att de är skräddarsydda för att hantera och bearbeta de specifika materialflödena på ett optimalt sätt.

Vill du skicka ett materialprov till oss?

Hur fungerar sortering med sikt?

Vad är siktning och hur fungerar det?

Siktning utförs genom en maskin utrustad med en eller flera vibrerande nät eller skärmar, kallat siktmedia. Materialet matas in i maskinen där vibrationer eller mekanisk rörelse skapar en rörlig massa där mindre partiklar faller genom nätet medan större partiklar fortsätter till nästa steg i processen. Detta kan justeras för att passa specifika krav genom att använda skärmar med olika maskstorlekar och former, vilket ger en flexibel lösning för olika typer av material.

Fördelarna med siktningsprocessen

Siktning är inte bara effektivt utan också kostnadseffektivt. Det minskar behovet av deponering och förbättrar den övergripande effektiviteten i återvinningsprocessen. Genom att snabbt och exakt separera material minskar det avfall och ökar mängden återvinningsbart material. Med våra siktar kan vi erbjuda lösningar som inte bara stärker kundernas återvinningskapacitet utan också bidrar till en mer hållbar miljö.

Integration av Norditeks moduler med sorteringsverk

Norditek har utvecklat specifika moduler som är optimerade för att fungera ihop med siktar, eller sorteringsverk som det också kallas. Dessa moduler är designade för att komplettera och förstärka siktningsprocessens effektivitet och anpassningsförmåga. Genom att integrera dessa moduler såsom vindsikt, vattenbad eller luftsug kan Norditek erbjuda en mer omfattande lösning som inte bara hanterar olika materialtyper mer effektivt utan också ökar förädlingsgrad.

Optimera återvinningen av jordar: Metoder och tekniker

Varför är återvinning av jordar viktigt?

Återvinning av jord har en direkt påverkan på vår miljö och ekonomi. Genom att återanvända och behandla jord minskar behovet av deponier, samtidigt som vi kan minska utvinningen av nya råmaterial. Detta leder till lägre koldioxidutsläpp och stödjer hållbar utveckling genom att bevara biologisk mångfald och främja en mer resilient miljö.

Metoder för återvinning av jordar

Det finns flera effektiva metoder för att återvinna jord, beroende på vilka föroreningar jorden innehåller. Vi arbetar med öka återvinningsgraden av jordar i allt från schaktmassor till rejekt från biogasanläggningar. Från torra metoder till våta, allt beror på materialet och det räcker att vi får ett representativt materialprov för att snabbt analysera vad som är möjligt att göra. Några exempel på lösningar följer här:

 • Blandade jordar med mycket fukthalt – Möjlig lösning är att sortera på storlek med stjärnsikt gör att matjord kan återanvändas på plats eller säljas.
 • Förorenade jordar – Möjlig lösning är att sortera bort finfraktion där ofta föroreningar sitter och blåsa ut organiskt som ofta absorberar föroreningar.
 • För mycket stor sten för att användas som jord – Möjlig lösning är att dela in stenen i flera fraktioner såsom makadam, bärlager, sand med mera. Dessa fraktioner kan sedan användas som ersättning för jungfruligt material

Varje metod har sina specifika tillämpningar baserade på jordens tillstånd och typ av förorening. Här kan du läsa mer om återvinning av schaktmassor.

Tekniker och utrustning för effektiv jordhantering

För att effektivt återvinna jord krävs avancerad teknik och utrustning. Norditek ligger i framkant med innovativa lösningar som sorteringstekniker och krossningsutrustning, vilka optimerar återvinningsprocessen och minskar miljöpåverkan. Genom att investera i den senaste tekniken kan vi säkerställa att jord återvinns på det mest effektiva och hållbara sättet.

Fallstudier: Framgångsrika projekt inom återvinning av jordar

Genom åren har flera projekt lyckats med olika former av återvinning av jordar. Ett exempel är projektet i Jönköpings kommun, där man rejektet från en biogasanläggning för att återvinna till ny och användbar jord.

Framtiden för återvinning av jordar och cirkulär ekonomi

Framtiden för återvinning av jordar ser ljus ut, med teknologiska framsteg och ökad medvetenhet om miljöfrågor. Återvinning av jordar spelar en kritisk roll i vår strävan mot en mer hållbar framtid. Genom att investera i och tillämpa effektiva återvinningsmetoder och tekniker kan vi minska miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi. Kontakta Norditek för mer information om olika lösningar.

Förädla träavfall och skapa renare bränsle: Effektiv energiåtervinning från trä

Renare bränsle genom förädling av träavfall

Förädlingen av träavfall innebär att man omvandlar restprodukter från skogsindustrin, byggavfall, och annat träavfall till användbart bränsle. En viktig del i denna process är att ta bort föroreningar som kan skada värmeverkets utrustning och öka utsläppen av skadliga ämnen. Genom att använda avancerade reningstekniker kan träbränslet renas från metaller, plast och andra föroreningar. Detta leder till en renare förbränning, vilket minskar belastningen på värmeverkets reningssystem och bidrar till en renare miljö. Läs mer om våra lösningar för träavfallsförädling här.

Optimerad storlek för ökad effektivitet

Storleken på träbränslet spelar också en avgörande roll för effektiviteten i eldningen. Genom att anpassa storleken på träbitarna till värmeverkets förbränningssystem kan man säkerställa en jämnare och mer effektiv förbränning. Detta innebär inte bara att mer energi kan utvinnas från varje bit av träavfall, utan också att förbränningen blir mer kontrollerbar.

Renade träflöden med rätt separationsteknik

Optimering av bränslestorleken bidrar tillsammans med att man separerar energislukande material som sten och grus till ökad en energieffektivitet. Genom att våra anläggningar enkelt kan integreras med vindsiktar, vattenbad och olika typer av magneter kan vi få bort alla föroreningar och onödiga material för eldning vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser men framförallt en bättre ekonomi.

Fördelar med förädlade träbränslen

 • Miljövänlig energiproduktion: Genom att förädla träavfall till bränsle bidrar man till en mer hållbar energiproduktion och minskar behovet av fossila bränslen.
 • Högre energieffektivitet: Renare bränsle och optimerad bränslestorlek leder till effektivare förbränning och högre energiutbyte.
 • Minskade driftkostnader och driftstopp: Renare bränsle minskar slitage och underhållsbehov på värmeverkets utrustning, vilket leder till lägre driftkostnader och färre driftstopp över tid.
 • Färre problem med askhantering: En renare förbränningsprocess minskar mängden aska som behöver hanteras, vilket förenklar avfallshantering och minskar relaterade kostnader.
 • Förbättrad luftkvalitet: En renare förbränningsprocess, där exempelvis plaster separerats, minskar utsläppen av skadliga ämnen, vilket bidrar till bättre luftkvalitet.

Avslutande tankar

Att förädla träavfall till renare och mer effektivt bränsle är en viktig del i strävan efter hållbar energiproduktion. Genom att fokusera på att rena bränslet från föroreningar och optimera storleken på träbränslet kan värmeverk inte bara öka sin energieffektivitet utan också spela en central roll i omställningen till en mer hållbar och ren energiförsörjning. Det är dags att omfamna potentialen i förädlade träbränslen och bidra till en renare och grönare framtid.

Mer avancerad återvinning av produktionsspill

Omvandla produktionsspill till resurser med våra lösningar som sträcker sig över flera materialtyper, inklusive metaller, trä, cement, plaster, gips m.m. I teorin är alla material blandade material från industriproduktion möjliga att separera. Allt börjar med att testköra ett materialprov i vårt testlabb.

1. Återvinning av metaller:
Vi erbjuder avancerade lösningar för återvinning av metallspill eller avfall innehållande metaller, från magnetiskt stål till icke-magnetiskt aluminium. Med våra flexibla lösningar minimerar du avfall och återför värdefulla material i produktionscykeln.

2. Träåtervinning:
Träspill är en viktig resurs. Våra system effektiviserar processen för att återvinna och återanvända träavfall, vilket bidrar till både kostnadsbesparingar och resurseffektivitet.

3. Återvinning av material som cement och gips:
Våra innovativa metoder möjliggör återvinning av cement, tegel, isolering och gips, omvandlande bygg- och rivningsspill till återanvändbara material för ny konstruktion.

Norditeks unika modulsystem och norditektrappan

Vårt anpassningsbara modulsystem ger en unik flexibilitet att använda olika separationstekniker för att nå en högre förädlingsgrad. Genom att testköra materialet säkerställer vi högsta materialkvalitet med tester och analyser. Denna metodik, kallas Norditektrappan, garanterar optimala lösningar för varje specifikt material och behov.

Flexibel spillhantering

Tack vare flexibiliteten i våra lösningar och återvinningsmetoder kan vi nå högre förädlingsgrad och kapacitet på flera olika avfall och spillmaterial.

 • Brett spektrum av material: Expertis inom en mångfald av material
 • Anpassningsbara lösningar: Vårt flexibla modulsystem och Norditektrappans testprocess garanterar lösningar som är skräddarsydda för dina specifika behov med låg risk.

Läs mer om våra lösningar för industriavfall

Hur man korrekt analyserar och klassificerar schaktmassor

Geoteknisk utvärdering av schaktmassor för hållbar återanvändning

En ansvarsfull hantering av schaktmassor kräver att man fastställer platsspecifika riktvärden beroende på markens användningsområde. Genom att skapa effektiva provtagningsplaner och hantera massorna ansvarsfullt, kan man identifiera återvinningsbara material och genomföra nödvändiga åtgärder. Korrekt hantering av schaktmassor innebär också säker avsättning av de material som inte kan återanvändas.

Verktyg och metoder för analys av schaktmassor

För att genomföra en korrekt analys av schaktmassor används en rad olika verktyg och metoder:

 • Laboratorietester: Dessa är avgörande för att fastställa schaktmassornas fysikaliska och kemiska egenskaper.
 • Miljöanalyser: Viktiga för att upptäcka och kvantifiera föroreningar inom schaktmassorna.
 • Geoteknisk programvara: Används för att modellera massornas beteende under olika belastningsförhållanden.
 • Fälttester: Standard penetreringstest (SPT) och plattbelastningstester bedömer markens bärighet.
 • Klassificeringssystem: Dessa system kategoriserar massor baserat på deras geotekniska egenskaper.
 • Life Cycle Assessment (LCA) och riskbedömningar: Viktiga för att utvärdera miljöpåverkan och potentiella risker.

Dessa metoder kombineras för en bedömning av schaktmassorna och deras lämplighet för återanvändning. Norditek har lång erfarenhet av att hantera olika föroreningar i schaktmassor och kan snabbt sätta igång produktionen med rätt typ av sorteringsverk och andra problemlösare som en vindsikt eller en tvättutrustning, vilket kan krävas för att få till rätt lösning.

Regulatorisk överensstämmelse och hållbar utveckling

Att följa lagar och förordningar är nödvändigt för att säkerställa att bearbetningsprocesserna bidrar till hållbar utveckling. Därför är kontinuerlig dialog med myndigheter, miljökontor och konsulter kritisk. Genom att engagera alla parter säkerställer vi att våra processer är både miljövänliga och ekonomiskt hållbara.

Betydelsen av grundligt förarbete

För att uppnå bästa materialkvalitet är ett grundligt förarbete avgörande. Detta tillvägagångssätt är inte bara fördelaktigt ur en teknisk synvinkel, utan det är också ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Genom att tillämpa dessa metoder bidrar vi till en mer hållbar framtid inom bygg- och anläggningssektorn.

För ytterligare information om korrekt analys och klassificering av schaktmassor, tveka inte att kontakta oss.

Massor med geotekniska utvärderingsverktyg

Geoteknisk utvärdering är central för återvinning av schaktmassor, med målet att identifiera lämpliga saneringsmetoder och effektiv återanvändning av material på platsen. Genom att analysera massornas egenskaper, som kornstorlek, densitet och föroreningar, kan vi utveckla skräddarsydda lösningar som uppfyller både miljökrav och återanvändningsmål.

Ansvarsfull masshantering

Viktiga aspekter inkluderar att fastställa platsspecifika riktvärden beroende på markens användningsområde, skapa effektiva provtagningsplaner, och hantera massor ansvarsfullt. Korrekt hantering innefattar att identifiera återanvändbara material, nödvändiga saneringsåtgärder och säker avsättning av massor.

Följande verktyg och metoder är ofta använda i denna process:

 • Laboratorietester: För att fastställa massornas fysikaliska och kemiska egenskaper.
 • Miljöanalyser: För att upptäcka föroreningar.
 • Geoteknisk programvara: För att modellera massornas beteende under olika belastningsförhållanden.
 • Fälttester: Som SPT och plattbelastningstester, för att bedöma markens bärighet.
 • Klassificeringssystem: För att kategorisera massor baserat på deras geotekniska egenskaper.
 • Life Cycle Assessment (LCA) och Riskbedömningar: För att utvärdera miljöpåverkan och potentiella risker.

Dessa metoder kan användas i kombination för en omfattande bedömning. Beslut om återanvändning baseras på massornas egenskaper samt ekonomiska, miljömässiga och regulatoriska faktorer.

Tillstånd för mekanisk bearbetning och kontinuerlig dialog med myndigheter, miljökontor och konsulter är nödvändiga för att säkerställa att processerna följer gällande lagar och bidrar till hållbar utveckling.

Med utgångspunkt i att uppnå bästa materialkvalitet behöver förarbetet utföras grundligt. Från ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv är detta tillvägagångssätt mest fördelaktigt. Kontakta oss om du vill veta mer.

Kallelse till årsstämma i Norditek Group AB 

Aktieägarna i Norditek Group AB org.nr 559307-6986 (”Bolaget” eller ”Norditek”), med säte i Askim, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 jan 2024 kl 16.00. Bolagsstämman äger rum på Arkipelagen Företagscenter, Stora Åvägen 21, Askim i Göteborg

Rätt att delta och anmälan 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: 

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 15 jan 2024 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), 

dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 17 jan 2024 under adressen Norditek Group AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim eller per e-post: info@Norditek.se. Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. 

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter. 

Förvaltarregistrerade aktier 

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 15 jan 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 17 jan 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Ombud 

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. 

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

 1. Val av ordförande vid stämman 
 2. Val av en eller flera justeringsmän 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 4. Godkännande av förslag till dagordning 
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
 7. Beslut om: 
 1. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning 
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 
 1. Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer 
 2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 
 3. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor 
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
 5. Beslut om att inrätta ett teckningsoptionsprogram för ledande befattninghavare och nyckelmedarbetare
 6. Stämman avslutas

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 – Val av ordförande till stämman

Styrelsen föreslår att Göran Nordlund, styrelsens ordförande, väljs till stämmans ordförande.

Punkt 7 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att de till årsstämman förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna. 

Punkt 8 – Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer 

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan styrelsesuppleanter.
Styrelsen föreslår vidare att ett auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter. 

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsearvode ska utgå med 57 300 kronor (ett prisbasbelopp 2024) till den externa styrelseledamoten Nina Modig för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Övriga styrelseledamöter som även är större aktieägare i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Vidare föreslår styrelsen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 10 – Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om omval av styrelseledamöterna Göran Nordlund, Daniel Carlberg, Martin Larsson och Nina Modig samt att fatta beslut om omval av det registrerade revisionsbolaget Bright Norr AB. Bright Norr AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Oskar Hettinger att vara huvudansvarig revisor. Samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Syftet med bemyndigandet är att öka den finansiella flexibiliteten och styrelsens handlingsutrymme. 

Bemyndigandet får utnyttjas för emission av totalt högst tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet. 

Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemitterade aktier eller den summa som inbringas vid en nyemission ska kunna användas som betalning vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag. 

Emissionen ska kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Punkt 12 – Beslut om att inrätta ett teckningsoptionsprogram för ledande befattninghavare och nyckelmedarbetare.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att införa ett incitamentsprogram. Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 175 000 teckningsoptioner vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget Norditek Produktion AB som berättigar till teckning av högst 175 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Norditek Produktion AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet. 

Teckning av aktier enligt optionsprogrammet ska ske under tiden från och med den 1 feb 2027 till och med den 28 feb 2027. Vid teckning av aktier kommer aktiekapitalet att öka med högst 17 500 kronor. 

Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna, enligt ovan, skall vara 150% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen 1 jan 2024 och 30 jan 2024.

Norditek kommer att offentliggöra teckningskursen innan den första dagen i nyttjandeperioden. 

Norditek Produktion AB ska erbjuda ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner att senast den 29 feb 2024 förvärva teckningsoptioner till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att optionerna värderas i enlighet Black & Scholes värderingsmodell. Totalt får högst 20 procent av antalet optioner tilldelas respektive deltagare.

Teckningskursen ska erläggas kontant senast 31 mars 2024.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande: 

Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Optionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde. 

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket. 

ÖVRIG INFORMATION 

Majoritetskrav

För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 11) ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om införande av teckningsoptionsprogram (punkt 12) ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 

Antal aktier och röster 

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 12 637 727. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Stämmohandlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, www.norditek.se, hos Bolaget på adress Stora Åvägen 21, 436 34 Askim samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. 

Upplysningar på stämman 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. 

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor- svenska.pdf. 

Certified advisor

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information: 

Daniel Carlberg

Telefon: +46702190491

Mail: daniel.carlberg@norditek.se

_____________________________

Askim i dec 2023

Norditek Group AB 

Styrelsen

Årsredovisning 22/23

Kontaktperson för årsredovisningen:
Bernice Wellsted, CFO
bernice.wellsted@norditek.se
076-317 28 84

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Carlberg, VD och koncernchef
daniel.carlberg@norditek.se
070-219 04 91

Landfill mining: Norditeks separationstekniker för återvinning

1. Vad är landfill mining?

Landfill mining innebär processen att utvinna material från gamla deponier. Detta är inte bara en väg till återvinning av material utan också en metod för att minska miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi. Genom att återanvända material som tidigare setts som avfall, minskar vi behovet av nya råvaror och bidrar till en mer hållbar värld.

2. Våra separationstekniker

På Norditek använder vi en rad avancerade separationstekniker för att effektivt återvinna material från deponier:

 • Siktning: Våra siktningstekniker är utformade för att skilja olika material baserat på storlek och konsistens.
 • Vindsiktning: Denna metod används för att separera lättare material från tyngre, vilket är särskilt användbart i återvinningen av blandat avfall.
 • Magnetisk separation: Effektivt för att extrahera magnetiska och icke-magnetiska komponenter från avfallsmassor.
 • Sensorbaserad sortering: En av de mest avancerade teknikerna som använder sensorer för att identifiera och sortera olika typer av exempelvis färgade kontamineringar.
 • Densitetsseparering med vattenbad: Denna metod utnyttjar skillnader i materialens densitet för att separera dem. Genom att placera material i ett vattenbad, flyter de lättare materialen upp till ytan medan de tyngre sjunker till botten. Detta gör det möjligt att effektivt separera olika typer av material, såsom plast, glas, och metaller, baserat på deras densitet.

3. Fördelarna med våra metoder

Genom att använda dessa metoder kan vi återvinna en större mängd material, minska avfallsmängden och därmed också vår miljöpåverkan. Dessutom innebär våra processer en kostnadseffektiv lösning för våra kunder, vilket bidrar till en mer hållbar och lönsam verksamhet.

4. Framgångsrika projekt

Vi har genomfört en rad framgångsrika projekt inom landfill mining. Våra kunder inkluderar kommuner såväl som privata företag. Är du intresserad av att veta mer eller diskutera ett potentiellt projekt? Kontakta oss på Norditek för att lära dig mer om våra tjänster inom landfill mining och hur vi kan hjälpa dig att omvandla avfall till värdefulla resurser.

En kraftfull finsk spelare som fixar den snabba omställningen

Tanas krossar utmärker sig med sin mångsidighet. “Mångsidigheten är vår överväldigande fördel,” förklarar Eetu Tuovinen, produktchef på Tana. De kan hantera praktiskt taget alla typer av fast avfall, vilket är en stor fördel.

En stor styrka hos Tana-krossarna är deras förmåga att hantera “flaskhalsar” i återvinningsprocessen. De klarar problem som skeppsrep som trasslar sig, bildäck, skiktade föremål och madrasser med metallfjädrar. Tana-krossarna kan hantera dessa material utan behov av att separera dem från avfallet. “Alla fasta material kan krossas med undantag för mycket kraftigt armerad betong och allt för stora metallmaterial,” säger Tuovinen.

Tuovinen betonar Tana-krossarnas förmåga att hantera mångsidigt och svårt avfall. “Krossningsprocessen är densamma oavsett strömkälla och materialflöde. Ju mer diversifierade och utmanande behoven av materialreducering är, desto bättre presterar TANA-krossarna jämfört med andra lösningar och desto snabbare betalar investeringen sig själv,” förklarar han.

Tana-krossarna används globalt för en mängd olika avfallstyper. I Benelux bearbetar de till exempel fisknät och skeppsrep samt växthusavfall. “Det är uppenbart mycket nischade fält,” säger Tuovinen. Han nämner också att kunder i länder som Finland, Estland, USA, Australien, Cypern och Turkiet använder krossarna för att bearbeta bildäck och annat trafikavfall.

Tana-krossarna representerar Tanas löfte: “Från avfall till värde.” De möjliggör återanvändning av avfall genom att bryta ned det till lämpliga partikelstorlekar. Detta stödjer EU:s avfallsdirektiv och bidrar till att avfall kan användas som ny materialresurs eller som energi. “Den fulla potentialen för avfallsströmmar är många inte medvetna om,” säger Tuovinen.

Med Tana-krossar kan avfallsströmmar bearbetas till en bred skala av partikelstorlekar, från 50 till 500 mm. “Justering av partikelstorleken är snabb och enkel tack vare skärmen på TANA-krossarna,” förklarar Tuovinen.

År 2024 planerar Tana att lansera en ny kraftfull maskin för att förbättra återvinningen av kommunalt avfall, vilket kommer att möjliggöra separation av organiskt avfall och öka återvinningsgraden. Stay tuned!

Industriell jordåtervinning: Hitta rätt lösning för att sikta jord

Vikten av att sikta jord industriellt

Sikta jord i industriell skala är inte bara en fråga om att förbättra jordkvaliteten. Det är en kritisk process för att återanvända och återställa jord från schaktmassor och kompostjordar. Denna process bidrar till hållbar utveckling genom att minska avfallsdeponering och främja återanvändning av värdefulla resurser. Det är också en kostnadseffektiv lösning för många industrier och projekt inom bygg- och anläggningssektorn.

Sikta förorenade jordar

Norditek har flera olika problemlösare för att hantera olika typer av föroreningar i jordar. Det kan handlar om allt från metall i jorden hos gamla skyttebanor till små plastpartiklar i kompostjord. Norditek har utvecklat flera maskiner som bygger på olika separationstekniker för att lösa sådana problem, till exempel vår vindsikt vs 1220.

Hur man siktar jord effektivt

För att möta behoven i industriell skala, krävs robusta och effektiva siktlösningar. Här är några av de mest använda maskinerna:

Skaksiktar för jord

Dessa siktar använder vibrationer för att separera mindre partiklar från större material. De är särskilt effektiva för att finjustera jordens kvalitet, vilket är avgörande vid återvinning av kompostjord.

Sorteringsverk med kalkmixer

Ett mycket tids- och kostnadseffektivt sätt att hantera instabila jordar är att använda ett sorteringsverk med kalkmixer. Beroende på jordens egenskaper kan en metod väljas där den instabila jorden grävs upp och siktas genom Backers 3-fraktioners stjärnsikt.

Trumsikt

Trumsiktar är bra för att behandla stora mängder jord. De separerar effektivt önskade partikelstorlekar från schaktmassor, vilket gör dem till en värdefull resurs för återanvändning. Dessa siktar är utformade för att hantera både torr och våt jord, vilket gör dem mångsidiga för olika typer av jordåtervinning.

Tvättanläggning

Processen för att tvätta jordar kan variera beroende på föroreningstypen och graden av förorening. Här är några vanliga steg som kan ingå i en tvättprocess. Läs mer om tvätt av jordar här.

Norditeks avancerade siktlösningar

Norditek står i framkanten när det gäller att erbjuda avancerade siktlösningar för industriell jordåtervinning. Med en rad innovativa produkter kan Norditek erbjuda anpassade lösningar som matchar specifika behov och krav för att effektivt återvinna jord från schaktmassor och kompostjordar.

Sammanfattning sikt jord

Att sikta jord industriellt och få rätt kvalitet och kapacitet handlar om att använda rätt utrustning och metoder. Då kan företag och industrier bidra till en mer hållbar miljö samtidigt som de effektiviserar sina verksamheter. Med Norditeks ledande teknologi och expertis inom området, kan vi säkerställa att din jordåtervinningsprocess är så effektiv och miljövänlig som möjligt.

Nyckelord: sikta jord, jordåtervinning, industriell jordbearbetning, trumsiktar, vibrerande siktar, roterande siktar, återvinning av schaktmassor, kompostjordar, Norditek, hållbar utveckling, miljövänlig.

Separationstekniker för rening av smutsiga biobränslen

Smutsiga biobränslen

Många värmeverk har problem med kontrollen över olika bränsleleverantörers inkommande material såsom returträ, hushållsavfall, grot eller annat blandat avfall som innehåller föroreningar som sten, plast, papper, m.m. Genom förbehandling får man en god kontroll av bränslet med en bättre kvalitet, en högre effekt samt minskad askhantering och man undviker dyra driftstopp.

Norditek kan hantera fler föroreningar i biomassa för att omvandla till rena bränslen

Norditeks Separationstekniker

Vindsiktning:

Vår vindsiktningsprocess spelar en avgörande roll i att avlägsna lättare föroreningar som plast och papper från biobränslen. Genom att använda luftflöden separeras dessa oönskade material effektivt med hjälp av Norditeks vindsikt.

Sorteringsverk:

Norditeks sorteringsverk är utformade för att skilja olika material från varandra med hög precision. I processen är sorteringsverket optimerat för att fungera tillsammans med de andra modulerna och säkerställa renheten i biobränslena. Norditeks lanserade den helt nya elsikten ES5200 under hösten 2023.

Krossning:

Krossningstekniken reducerar storleken på material, vilket underlättar efterföljande separeringsprocesser. Detta steg är viktigt när man behöver säkerställa att storleken på biobränslet blir rätt .

Virvelströmsmagnet:

Vår användning av virvelströmsmagneter hjälper till att extrahera icke-magnetiska metaller från biobränslen. Denna metod är särskilt effektiv för att isolera aluminium som är ett vanligt problem i många FB-pannor där de sätter igen lufthålen och orsakar driftstopp.

Magnetiska separationer:

För att avlägsna magnetiska metaller använder vi kraftfulla magneter som till exempel överbandsmagneter. Denna process är kritisk för att säkerställa att järn och dess legeringar effektivt separeras från biobränslet.

Vattenbad:

Genom att använda vattenbad kan vi skilja material baserat på densitet. Detta är en avgörande process för att säkerställa att tyngre föroreningar effektivt avlägsnas från sådant som flyter, till exempel trä.

Norditeks Bidrag till Hållbarhet

Genom att vårt modulsystem hanterar alla dessa separationstekniker i samma anläggning kan vi rena i stort sett alla bränslen. Våra lösningar minimerar avfall och optimerar energiåtervinning, vilket är avgörande i värmeverkens energiproduktion.

Separationsteknik för återvinning: Sortering med sikt

Vad är Sortering med Sikt? Sortering med sikt, eller siktning, är en process där material separeras baserat på storlek och andra fysiska egenskaper. Denna teknik är kärnan i många av Norditeks återvinningsprocesser, där den bidrar till att effektivisera separationen av olika material. Genom att använda avancerade sorteringsverk kan vi noggrant skilja material som plast, metall, glas och papper från varandra.

Norditeks Tillämpning i Återvinningsprocessen I Norditeks anläggningar är sortering med sikt en central del av återvinningsprocessen. Vi använder specialdesignade siktar för att hantera en mängd olika material, från bygg- och rivningsavfall till industri- och hushållsavfall. Genom att finjustera våra siktar kan vi anpassa processen efter de specifika egenskaperna hos varje materialtyp, vilket garanterar en hög renhetsgrad och återvinningsbarhet.

Material som Återvinns med Siktning Ett brett spektrum av material kan återvinnas effektivt med hjälp av Norditeks siktningsteknik. Här är några exempel:

 1. Bygg- och rivningsavfall: Vi separerar material som betong, tegel, och trä, vilket möjliggör återvinning inom industri- och byggsektorn.
 2. Bioenergi: Vi renar smutsiga bränslen genom att separera olika föroreningar som sten, plast och metaller vilket skapar mer och bättre biokraft
 3. Plastavfall: Genom siktning kan vi skilja olika typer av plaster från varandra och förbereda dem för återanvändning eller energiåtervinning.
 4. Metallskrot: Siktning gör det möjligt att effektivt separera olika metaller, vilket underlättar smältning och återanvändning.

Effektivitet och Miljöfördelar Genom att implementera avancerad siktningsteknik har Norditek inte bara ökat effektiviteten i återvinningsprocessen men också bidragit till att minska miljöpåverkan. Genom att återvinna mer material minskar vi behovet av ny råvara och bidrar därmed till minskade utsläpp och en hållbarare industri.

Slutsats Sortering med sikt är mer än bara en teknik; det är en grundpelare i Norditeks arbete att göra återvinning mer effektiv och miljövänlig. Vår praktiska tillämpning av denna metod inom ramen för vårt modulära system visar på flera möjligheter framåt för återvinningen av olika material.

Träavfall och energiberedskap: Ökad kapacitet med skogsavfall

Effektivt utnyttjande av skogsavfall för Bioenergi

Skogsavfall såsom grot representerar en betydande outnyttjad resurs för bioenergiproduktion. Genom att omvandla detta avfall till energi, kan vi inte bara minska beroendet av fossila bränslen utan också hantera skogsavfallet på ett miljövänligt sätt. Detta är särskilt relevant i Sverige, där skogsindustrin spelar en viktig roll och genererar stora mängder avfall.

Norditeks separationstekniker: en nyckel till lönsam bioenergi

Norditek har lång erfarenhet av att omvandla skogsavfall till värdefull energi. Med våra avancerade separationstekniker, kan vi effektivt sortera och förbereda skogsavfall för energiproduktion. Våra lösningar säkerställer att material separeras korrekt, vilket ökar lönsamheten och effektiviteten i bioenergiprocessen. Minskade driftsstopp, minskad askhantering och mer pang i pannan är möjligt med rätt förbehandling. Detta innebär att även mindre eftertraktade former av träavfall, som tidigare ansågs olönsamma, nu kan omvandlas till värdefulla energikällor.

Förstärkning av sveriges energiomställning

Detta kan ha en betydande roll i att stärka Sveriges energiberedskap. Genom att utnyttja gammalt skogsavfall, såsom material från gamla barkdeponier, bidrar vi till en mer robust och hållbar energiproduktion. Detta är inte bara bra för miljön utan även för landets energisäkerhet. Genom att diversifiera energikällor och utnyttja lokala resurser, minskar Sverige sitt beroende av importerad energi och stärker sin position i energiomställningen.

Slutsats: en hållbar framtid

Genom att använda sig av Norditeks separationstekniker kan man omvandla mer träavfall till bioenergi. Vår teknologi möjliggör inte bara en mer effektiv användning av skogsresurserna utan bidrar även till en starkare och mer resilient energiberedskap. Det är dags att vi ser potentialen i våra skogar och använder den på det mest optimala sättet.

För mer information om de olika koncepten vi har tagit fram, läs mer på vår hemsida. Tillsammans kan vi skapa en mer energieffektiv framtid.

[Keywords: bioenergi, träavfall, grot, energiberedskap, Sverige, Norditek, separationstekniker, cirkulär ekonomi, hållbarhet, energieffektivitet, skogsavfall, barkdeponier, energiomställning, hållbar energiproduktion]

Därför ska du effektivisera din biokolsproduktion

Med våra metoder och det ökande intresset för biokolproduktion möjliggör ett bättre nyttjande av biomassa. Med en hållbar och ekonomiskt gynnsam användning av organiskt avfall bidrar vi till minskade klimatutsläpp, främjar lokal ekonomi och hållbarhet, samt öppnar dörren för innovation inom området.

Norditeks metod för förbehandling av material för biokolsproduktion möjliggör flera saker (metoden beskrivs här).

 1. Minimerade Klimatutsläpp: Biokolproduktion minskar klimatutsläppen genom att förhindra kol från biomassa att återgå till atmosfären som växthusgaser. Dessutom ersätter biokol andra fossila bränslen, vilket minskar utsläppen ytterligare.
 2. Hållbar Energi och Materialåtervinning: Biokol kan användas som en förnybar energikälla, antingen genom direkt förbränning eller genom att framställa pyrolysolja för biodrivmedel. Samtidigt kan biokol användas som jordförbättringsmedel, vilket förbättrar odlingsförhållandena, minskar bevattningsbehovet och renar dagvattnet från oönskade ämnen.
 3. Lokalt Kretslopp och Ekonomisk Vinst: Genom att skapa lokala kretslopp där avfall från parker och trädgårdar omvandlas till biokol som återförs till marken, främjas hållbarhet på lokal nivå. Dessutom skapar biokolproduktionen ekonomisk värde och kan potentiellt minska kostnaderna för avfallshanteringen för invånarna.
 4. Möjligheter för Industriella Tillämpningar: Biokol har många användningsområden inklusive inom byggindustrin (blandning med betong för att skapa klimatneutralt byggnadsmaterial), djuruppfödning (minskning av metangasutsläpp hos idisslande djur) och biogasproduktion (förbättrad gödselproduktion).
Exempel på hur material förbehandlas för en optimerad biokolsproduktion.

Biokol binder kol från organiskt material och förhindrar att det återgår till atmosfären i form av koldioxid och andra växthusgaser. Detta bidrar till att minska klimatförändringarna genom att lagra kol långsiktigt. Med bättre nyttjande av biomassa minskar behovet av att elda upp avfallet för enbart värme, och istället skapar produkter med fler användningsområden.

 1. Jordförbättring: Biokol används ofta som ett jordförbättringsmedel. Dess porösa struktur ökar markens vattenhållande förmåga, förbättrar luftgenomsläpplighet och främjar mikrobiell aktivitet, vilket resulterar i mer bördig och näringsrik jord. Det kan även minska behovet av konstgödsel och bevattningsvatten.
 2. Vattenrening: Biokol kan användas för att rena vatten genom att adsorbera föroreningar och tungmetaller från vattenbäddar. Detta gör det användbart i vattenreningsprocesser och som en metod för att minska föroreningar i dagvatten.
 3. Energi och bränsle: Biokol kan användas som bränsle i form av fasta bränslen eller omvandlas till pyrolysolja, som i sin tur kan användas som en förnybar energikälla eller som råvara för biodrivmedel.
 4. Byggmaterial: Biokol kan användas som en komponent i byggmaterial, som betong eller murbruk, för att förbättra deras hållbarhet och isolerande egenskaper.
 5. Lantbruk: Biokol används i lantbruket för att förbättra markens kvalitet, öka avkastningen och minska behovet av konstgödsel.

Sammanfattningsvis är biokol en mångsidig produkt som har positiva miljö- och jordförbättringsegenskaper och används i olika branscher för att främja hållbarhet och minska miljöpåverkan. Kontakta Norditek för mer information om hur du kan förbehandla ditt material för en mer effektiv biokolsproduktion.

Ny metod för stabilisering av massor

Traditionellt sett har hanteringen av leriga och instabila jordar varit en långdragen och kostsam process. Antingen har man behövt gräva ur den instabila jorden, schakta bort den och sedan fylla på med stabiliserade massor eller välja att påla för att stabilisera marken. Båda metoderna är tidskrävande och belastande för projektbudgeten.

Tillsammans med den tyska maskintillverkaren Backers kan vi presentera en metod som erbjuder en snabb och effektiv lösning för att hantera instabila jordar. Metoden bygger på att man använder en stjärnsikt i en automatiserad process där man blandar in exakt mängd av rätt komponenter för att stabilisera jorden. Att den instabila jorden kan grävas upp, omarbetas och kvalitetssäkras direkt på plats till jämförelsevis en mycket liten kostnad. Resultatet är en stabiliserad massa som är redo att användas omedelbart.

En annan aspekt av denna nya metod är att den inte kräver stationära anläggningar. Istället erbjuder vi den första mobila anläggningen för jordstabilisering. Detta sparar både tid och pengar för entreprenörer, eftersom hela processen kan utföras på plats utan att behöva schakta bort jordmassor för sortering och kalkmixning.

Med tanke på de ökande utmaningarna med instabila jordar är lösningen mer relevant än någonsin. Den kan förändra hur vi hanterar instabila massor vid byggen och infrastrukturprojekt.

Framtiden för återvinning av schaktmassor: Hållbar Resurshantering

1. Återvinning av Stenhaltiga Schaktmassor:

Stenhaltiga schaktmassor är en vanlig biprodukt av byggprojekt och utgör en betydande del av den totala volymen. Genom Norditeks anläggning kan dessa stenar brytas ner till användbara material för att användas i nya byggprojekt. Genom att återanvända steniga schaktmassor minskar vi också behovet av att bryta nya stenar, vilket sparar naturresurser och minskar utsläppen som är förknippade med denna process.

2. Jordhaltiga Schaktmassor:

Schaktmassor som huvudsakligen består av jord kan också återvinnas på ett hållbart sätt. Genom att separera jorden från andra material kan den återanvändas som fyllnadsmaterial eller för att förbättra markkvaliteten. Detta minskar behovet av att importera jord och minimerar avfallet som skickas till deponi.

3. Återvinning av Instabila Schaktmassor:

Instabila schaktmassor utgör en särskild utmaning, särskilt med tanke på de ökande klimatförändringarna. Norditeks tekniker inkluderar metodik för att stabilisera dessa massor, göra dem säkra att hantera och minska risken för erosion eller ras. Genom att stabilisera instabila massor skapar vi inte bara en säker arbetsmiljö utan förhindrar också potentiella miljöskador.

4. Återvinning av Förorenade Schaktmassor:

Förorenade schaktmassor utgör en stor miljöutmaning. Norditek har utvecklat specialiserade metoder för att rena och återvinna dessa massor, vilket minimerar spridningen av föroreningar och minskar belastningen på våra naturliga ekosystem.

Förebyggande av Risker vid Instabila Massor och Klimatförändringar:

I en värld som påverkas allt mer av extremväder och klimatförändringar är det viktigt att förebygga risker kopplade till instabila schaktmassor. Norditek har metoder för att förebygga sådana risker. Genom att implementera förebyggande åtgärder kan de hjälpa till att minimera risken för instabila massor som accelererar på grund av klimatförändringarna.

Avslutande Tankar:

Vårt arbete inom återvinning av schaktmassor handlar om att främja en hållbar resurshantering. Genom att fokusera på olika typer av schaktmassor och utveckla specialiserade metoder för var och en, jobbar vi mot en mer hållbar framtid. Det handlar inte bara om att minska mängden avfall som hamnar på deponier utan också om att bevara våra naturresurser och skydda vår miljö för kommande generationer. Med rätt teknik och engagemang kan vi skapa en grönare och mer hållbar jord.

Träavfall och Biobränsle: En Grön Energikälla för Framtiden

Återvinning av Stubbar och Bark

En spännande möjlighet är inom återvinning av stubbar och bark. Traditionellt sett har dessa delar av trädet ansetts vara svårhanterliga och har ofta hamnat på soptippar eller brunnit på öppna platser, vilket resulterar i onödig miljöförstöring och förlust av en viktig resurs. Vi har emellertid utvecklat innovativa metoder för att omvandla dessa material till användbart biobränsle.

Metoder Utvecklade av Norditek: Effektiv Hantering av Biomassa

Norditeks metoder för återvinning av stubbar och bark innefattar sorteringsverk och vindsikt och en hel del erfarenhet inom området. Genom vår behandling bryts stubbar och bark ner på ett sätt som ger materialet en låg askhalt och ett högt energivärde. Sedan kan det användas för att producera biobränsle. Denna process är inte bara effektiv utan också miljövänlig, då den minskar behovet av att använda fossila bränslen och därmed minskar utsläppen av växthusgaser.

Fördelarna med Norditeks Metoder: En Hållbar Energikälla

Genom att omvandla träavfall till biobränsle med hjälp av Norditeks metoder öppnas dörrar till en mängd olika möjligheter. För det första minskar vi användandet av fossila bränslen. Dessutom minskar vi mängden avfall som hamnar på deponier, vilket minskar risken för förorening och minskar behovet av att exploatera nya skogsområden för att producera energi.

Slutsats: En Grönare Framtid Med Norditeks Innovationer

Vårt arbete med att hantera träavfall och producera biobränsle är ett sätt att gå mot en mer hållbar framtid. Genom att fokusera på effektiva metoder för att hantera biomassa, öppnar vi vägen för en grönare energiframtid som är mindre beroende av icke-förnybara resurser och som minskar vår påverkan på miljön.

Fler alternativ att stoppa in när priset på fjärrvärme går upp

Biobränslepriserna går upp kraftigt vilket gör att fler typer av trä- och skogsavfall intressanta att titta på. Genom att effektivt separera och behandla skogsavfall omvandlar vi det till bränsle med högt energivärde. Detta är särskilt värdefullt i en tid då behovet av bra energi är högt och skogsavfall kan användas som en resurs för att producera värme eller elektricitet.

Resultaten från stubbar och bark: Högt Energivärde och Låg Askhalt

För stubbar krävs att man krossar avfallet först innan det går vidare till en stjärnsikt och en, eller flera vindsiktar. Ungefär 70 procent av ingångsmaterialet kommer sedan ut som färdigt bränsle fritt från sten och grus, i rätt storlek för en biopanna (5-100 mm). 20 procent av materialet behöver processas en gång till innan det kan eldas och ungefär 10 procent av ingångsmaterialet brukar utgöras av 0-5 mm grus.

Låg Askhalt

Förutom att få ut ett högt energivärde bidrar den här lösningen till att minska askhalten i det återvunna materialet. Höga askhalter kan orsaka problem i förbränningsprocessen och leda till nedsmutsning av utsläpp. Genom att minska askhalten gör Norditek skogsavfallet mer användbart och miljövänligt som bränsle.

Rätt storlek och kvalitet för en biopanna

Norditeks anläggning för bark med en stjärnsikt och vindsikt visar hur effektiv återvinning kan förvandla avfall till en värdefull resurs. Genom att omvandla skogsavfall från dåligt energivärde och hög askhalt till låg askhalt och högt energivärde bidrar Norditek till att minska belastningen på deponier och främja hållbar användning av skogsresurser. Lösningar för träavfall som bark och biomassa har Norditek arbetat med i många år.

Vår anläggning för stubbar: Kross, Stjärnsikt och Vindsikt

Norditek använder en kombination av tre maskiner för att effektivt återvinna skogsavfall med stubbar: krossning, stjärnsikt och vindsikt.

1. Krossning

Krossning är den första steget i processen där skogsavfallet bryts ner i mindre bitar. Detta gör materialet mer hanterbart och förbereder det för de följande stegen i återvinningsprocessen. 

2. Stjärnsikt

Stjärnsikten används för att separera material med olika storlekar. I fallet med skogsavfall innebär detta att stubbar och andra större träbitar kan siktas från mindre material som grenar och löv. 

Backers stjärnsiktar har en separationsgräns på ända ner till 5 mm vilket är unikt för stjärnsiktar. Backers 5 mm gummistjärnor har en stor diameter vilket ökar livslängden och säkerställer att materialet blir ordentligt siktat.

3. Vindsikt

Vindsikt är en teknik som används för att avlägsna lätta material, såsom träet, från det tunga avfallet. Den fungerar genom att skapa en luftström som blåser bort de lätta partiklarna medan det tyngre avfallet behålls. Detta är särskilt viktigt eftersom det minskar askhalten i det återvunna materialet, vilket är avgörande för att höja energivärdet.

Norditek lanserar eldrivet sorteringsverk för renare och mer effektiv återvinning

”Huvudanledningen till att vi utvecklat ES5200 är att vi sett behovet av ett dieselelektriskt sorteringsverk som drar lite ström och som passar ihop med våra moduler, eftersom vi med dessa klarar att återvinna fler komplexa avfall och produktionsspill. Det är många små och stora detaljer som gör att kunden tjänar mer pengar tack vare ökad återvinningsgrad och lägre driftkostnader” Daniel Carlberg, Vd, Norditek

Idag finns Norditek på plats i monter 375 under mässan Entreprenad Live utanför Göteborg för att visa upp det ny eldrivna sorteringsverket vars höjdpunkter inkluderar:

 1. Längre siktyta som ger renare fraktioner: Den utökade siktytan med flip flow teknik i vår nya maskin möjliggör en ännu mer effektiv sortering av avfall och massor, vilket resulterar i renare fraktioner och minskad förorening.
 2. Lägre energiförbrukning och startström: Norditeks eldrivna sorteringsverk är konstruerat med energieffektivitet i åtanke, vilket leder till lägre energiförbrukning och minskad startström, vilket ger betydande besparingar i driftskostnader.
 3. Integrerat elverk kan driva fler moduler: Det nya sorteringsverket är utformat med en smart sekvensstart och kan driva fler moduler samtidigt, vilket ökar kapaciteten och effektiviteten i avfallssorteringen. Sekvensstarten gör att det går att stanna och starta alla funktioner utan att lämna hytten. Bra för arbetsmiljö avseende damm och buller.
 4. Nytt styrsystem ger bättre kontroll: Den avancerade styrtekniken i den nya maskinen ger operatörerna bättre kontroll och ökad precision i produktionen.
 5. Larvburet med eldrift: Operatören kan larva maskinen med fjärrrkontroll utan att lämna förarhytten och köra maskinen närmare högen i takt med att högen flyttas. Att kunna flytta maskinen istället för att flytta hög innebär minska användning av hjullastare.

Sorteringsverket är utvecklat för en fylla en lucka i dagens utbud. Med Norditeks nya eldrivna sorteringsverk är det nu möjligt att exempelvis driva en processlina för byggavfall till 100% på el.

”Vårt nya sorteringsverk är mer inriktat mot att sortera återvinningsmaterial än en ren grovsorterare som är mer mot berg och tunga schakt. Det som finns idag är ombyggda grovsorterare för avfall men dessa lider då av sin höga energiförbrukning vid lättare material. Så där fyller vi en lucka i utbudet eftersom vår nya sikt har samma uteffekt men med betydligt lägre förbrukning.” Johan Marquardt, Produktchef, Norditek

Några ytterligare fördelar som sorteringsverket erbjuder är:

Fjärrkontroll med fler funktioner: Maskinen erbjuder en avancerad fjärrkontroll med fler funktioner för att förenkla och effektivisera drift och övervakning.

Lägre ljudnivå och minskad CO2 med eldrift: Elmotorn i vår sorteringsmaskin resulterar i lägre ljudnivå under drift, vilket skapar en mer behaglig arbetsmiljö.

Överbandsmagnet och ändrulle magneter från fabrik: Vår maskin är utrustad med överbandsmagnet och ändrulle magneter direkt från fabrik, vilket garanterar hög prestanda och effektivitet.

Möjlighet att utöka maskinen med tracking system och produktionsdata: Det är möjligt att uppgradera maskinen med ett tracking system och få produktionsdata för alla fraktioner, vilket ger ännu större insyn i och kontroll över avfallshanteringen.

Optimerad för Norditeks modulsystem: Sorteringsverket är perfekt anpassat för att integreras smidigt med Norditeks modulsystem, vilket ger en sömlös och kraftfull avfallshantering.

Transportörer rullar in i sortimentet

I ett samarbeta med Coveya lanserar Norditek nu en produktlinje modulära bandtransportörer perfekta för återvinning, jordar, byggavfall och biomassa, med mera. Produkterna har funnits på världsmarknaden länge och är både robusta och mycket effektiva, varför Norditek nu valt att lansera dem i Sverigen.

Med ett stort engagemang för innovation och hållbarhet vill Norditek hela tiden bygga ut sitt modulära system för återvinning och de nya produkterna ligger väl i linje med att effektivisera hanteringen av avfallsåtervinning och biomassatransporter. Dessa robusta transportörer förbättrar effektivitet, hållbarhet och ekonomi inom avfallshantering.

Modulär design: Transportörer med stor flexibilitet

I hjärtat av Norditek ligger tänket om modulär design för att kunna hantera fler och mer komplexa problem inom återvinning. Detta modulära tankesätt har även präglat ingenjörerna på Coveya när de konstruerat bandtransportörerna för att kunna passa de specifika behoven som olika branscher kräver. Oavsett om de ska transportera återvinningsbart material, byggavfall eller biomassa kan dessa bandtransportörer skräddarsys för att optimera lastnings-, lossnings- och transportprocesser, vilket minskar stilleståndstiden och ökar den operativa produktiviteten.

Robust konstruktion: Konstruerad för de tuffaste uppgifterna

Norditeks nya transportörer är inte bara modulärt designade; de är noggrant utformade för att klara de tuffaste arbetsförhållandena. Den robusta konstruktionen säkerställer att de sömlöst kan hantera tunga laster, klara tuff miljö och motstå hård användning. Denna hållbarhet leder till minskade underhållskrav, längre livslängd och i slutändan en mer hållbar investering för företag inom återvinnings- och avfallshantering.

Norditeks nya bandtransportörer hittar du här

Stora vinster med ny metod för tvätt av schaktmassor på fältet

Kolla in hur anläggningen fungerar här:

Mobil anläggning som ger hög kvalitet på sten och sand

Vår metod för återvinning av schaktmassa hanterar de enklare massorna som utgör de allra största flödena i samhället. Den mobila anläggningen är utbyggbar från enkel återvinning till mer avancerad. Själva tvättdelen av anläggningen är utvecklad av Finlay och passar bra ihop med Norditeks sorteringsverk och vindsiktar.

Anläggningarna kan ta hand om leriga och klibbiga massor och få ut mycket små fraktioner. Det är möjligt att få ut fraktioner ner till 0,1 mm. Både sten, jord och sand blir därmed av mycket hög kvalitet.

Läs mer om fler sätt att återvinna schaktmassor här

Olika metoder för återvinning av jordar

Här är några vanliga metoder att välja mellan:

Stabilisera jordar

Leriga och instabila jordar kan vara ett stort problem vid exempelvis olika byggen. Att gräva ur den instabila jorden, schakta bort den och senare fylla på med stabiliserade massor tar mycket tid i och är oftast mycket kostsamt. Detsamma gäller om man istället väljer att påla för att stabilisera jorden

Sorteringsverk med en kalkmixer

Ett mycket mer tids- och kostnadseffektivt sätt att hantera instabila jordar är att använda ett sorteringsverk med kalkmixer. Beroende på jordens egenskaper kan en metod väljas där den instabila jorden grävs upp och siktas genom Backers 3-fraktioners stjärnsikt. Materialet kvalitetssäkras då det övergrova sorteras bort och den fina fraktionen, ca 0-40mm, åker direkt in i den kalkmixer som sitter på maskinen, varpå den stabila massan är klar att användas. Den kalkberikade jorden kan då spridas ut på en större plan yta, som efter bevattning hårdnar och blir mer hållfast inför t.ex. asfaltering.

Sorteringsverk och blandare

En annan vanlig metod är att mata den kalkinblandade jorden in i en betongbil/blandare direkt från sorteringsverkets utmatarbad och där tillsätta vatten. Vid detta förfarande fås en rinnande massa som börjar ”brinna” inom ett dygn och därefter är stabil. Den rinnande massan kan användas för att stabilisera jorden kring vatten- och avloppsrör, eller göra kalkpelare i jordar med mycket lera. Allt sker på samma plats där jorden först grävts upp och inga massor behöver fraktas bort för att färdigställas för produktion.

Tvätt av jordar

Processen för att tvätta jordar kan variera beroende på föroreningstypen och graden av förorening. Här är några vanliga steg som kan ingå i en tvättprocess:

 1. Uppdelning av jorden: Om jorden innehåller större föroreningar eller föremål kan den först krossas eller siktas för att få en jämnare partikelstorlek och underlätta processen.
 2. Tvättning med vatten: Vatten tillsätts till den förorenade jorden och blandas noggrant för att frigöra och lösa upp föroreningarna. Detta kan göras genom att vattnet sprayas eller flödar genom jorden.
 3. Separation: Efter tvättprocessen passerar vattnet genom jorden och föroreningarna löses upp och blandas med vattnet. Därefter separeras föroreningarna från vattnet genom olika metoder, till exempel sedimentation, flotation, filtrering eller kemiska processer. Det kan krävas flera separationssteg för att avlägsna olika typer av föroreningar.
 4. Behandling av avfallsvatten: Det vatten som används för att tvätta jorden kan innehålla höga koncentrationer av föroreningar och måste behandlas innan det kan släppas ut i miljön. Avancerade reningsmetoder som kemisk behandling, avdunstning, jonbyte eller aktivt kol kan användas för att rena avfallsvattnet och återställa det till miljövänligare nivåer.

Det är viktigt att notera att tvättning av jordar kan vara en komplex process och kräver noggrann planering och hantering av både jorden och avfallsvattnet för att undvika ytterligare förorening eller miljöpåverkan. Dessutom kan effektiviteten och lämpligheten av tvättningsmetoden variera beroende på föroreningarna i jorden och de specifika kraven och regleringarna för avfallshantering i olika områden.

Alternativ för återvinning av jordar

Mekanisk sortering

Detta innebär användning av mekaniska processer för att sortera jorden baserat på storlek, form eller densitet. Det kan inkludera användning av vindsiktar och sorteringsverk för att separera jorden i olika fraktioner.

Sedimentation och flotation

Här handlar det om att man utnyttjar skillnader i partikelstorlek och densitet för att separera jordmaterial. Genom att låta jorden stå stilla i en behållare eller bassäng kan partiklar med olika densitet sjunka eller flyta uppåt, vilket gör det möjligt att separera dem. Flotation används för att separera förorenade partiklar från jorden genom att utnyttja skillnader i partiklarnas hydrofobicitet. Genom att blanda jorden med vatten och tillsätta flykttillsatser kan vissa partiklar flyta upp till ytan och avlägsnas.

Magnetisk separation

Om jorden innehåller magnetiska föroreningar kan magnetisk separation användas. Genom att använda magneter kan magnetiska partiklar separeras från den omgivande jorden.

Kombinerade metoder

Ofta används en kombination av olika metoder för att uppnå en effektiv sortering och återvinning av jordar. Till exempel kan mekanisk sortering kombineras med sedimentation eller magnetisk separation för att förbättra effektiviteten och noggrannheten i återvinningssprocessen.

Nu är det tid att återvinna sopsanden

Att återvinna sopsand istället för att deponera den efter varje vinter ger en mycket bättre ekonomi och inte minst så är det mycket bättre för miljön.

Varje vinter används stora mängder sopsand på våra vägar. När sopsanden samlas upp innehåller den ofta föroreningar i form av pinnar, plaster, med mera. Dessa föroreningar är relativt enkla att återvinna med en mobil återvinningsanläggning.

Samma metod som Norditek använder för att separera plaster från kompostjord kan också användas för sopsand. Det gör att sopsanden kan återvinnas på plats för att sedan återanvändas igen kommande vinter. 

Återvinning av sopsand kan också vara mer effektivt eftersom det tar mindre tid och arbete att återvinna sopsand än att ta bort och ersätta allt grus.

Läs mer om våra metoder för återvinning av sand här.

Fördelar med mobil anläggning vid återvinning av schaktmassor

Att använda en mobil anläggning för återvinning av schaktmassor har flera fördelar jämfört med en stationär anläggning. Här är några fördelar med att använda en mobil anläggning:

 1. Flexibilitet: En mobil anläggning är lätt att transportera mellan olika platser, vilket gör det enklare att utföra mer återvinning på flera platser. Detta är särskilt användbart om du har behov av att återvinna schaktmassor på exempelvis olika byggarbetsplatser.
 2. Tidsbesparing: Med en mobil anläggning behöver du inte transportera schaktmassor till din stationära anläggning för återvinning. Istället kan du återvinna materialet direkt på plats, vilket sparar tid och transportkostnader. Att sätta upp en stationär anläggning tar också väldigt lång tid i jämförelse.
 3. Mindre miljöpåverkan: Genom att använda en mobil anläggning för återvinning av schaktmassor kan du minska miljöpåverkan genom att minska transporten av material. Dessutom kan återvunna material användas på platsen istället för att nya material behöver transporteras in.
 4. Kostnadseffektivitet: Att använda en mobil anläggning är oftast mer kostnadseffektivt än att använda en stationär anläggning, särskilt om du bara behöver återvinna material på tillfälliga projekt. Att investera i en stationär anläggning är ett stort beslut och stationära anläggningar har ett väldigt lågt andrahandsvärde i jämförelse.

Sammanfattningsvis är en mobil anläggning för återvinning av schaktmassor en mer flexibel, tidsbesparande, miljövänlig och kostnadseffektiv lösning för de flesta projekt. Tröskeln för att komma igång är också väldigt mycket lägre eftersom man lätt kan testa material med en mobil anläggning och man riskerar inte några stora, dåliga investeringar.

Nya filmbevis på krossen som återvinner gummidäck och madrasser

Uttjänta däck för bilar, lastbilar, flygplan och tunga fordon är bland de svåraste avfallstyperna att återvinna. Ett omöjligt uppdrag för andra krossar med samma bränsleeffektivitet och kapacitet men TANAs höga vridmoment gör det möjligt att strimla däck till en mycket homogen partikelstorlek – på bara en gång! Dessutom kan man separera de flesta metallerna under rivningsprocessen.

Nya produkter av gummi

Uttjänta däck och produkter från däck kan användas produktivt på många olika sätt som exempelvis:

– Tillverkning av nya gummiprodukter som mjuka fallytor och transportband

– Vägbyggen och beläggning

– Alternativ bränslekälla för producenter av energi och cement

– Bromsbelägg och andra gummiprodukter skapar mer utsläpp och kostar mer pengar.

Återvinna madrasser är ett svårare jobb

Madrasser kan vara riktigt knepigt att krossa och fjädrarna svåra att hantera – men med en långsamtgående kross från våra vänner på TANA så är det inget problem längre. Med branschens bästa kapacitet så krossar TANA Sharken alla förväntningar precis som vanligt!

Madrassåtervinning är ett effektivt sätt att förvandla avfall till en värdefull resurs. Materialet i madrasserna som brukar deponeras kan istället ges nya möjligheter genom återvinning men det kräver en homogen partikelstorlek, vilket TANA Shark kan ge.

Ännu mer sortering är framtiden för bygg- och rivningsavfall

Genom att sortera materialen från bygg- och rivningsavfall med mobila anläggningar är det möjligt att återanvända och återvinna så mycket som möjligt av materialet direkt på plats vilket skapar en helt annan ekonomi i projekten. Vi har många återvinningslösningar för hantering av byggavfall för att få ut så mycket som möjligt i det viktiga första steget i återvinningsprocessen.

Det viktigaste steget kommer först: sorteringen!

Det första och viktigaste steget i arbetet med återvinning av byggavfall och rivningsmaterial är sortering och det är här den stora potentialen finns i att anlita oss på Norditek. Sortering kan utföras antingen på platsen där avfallet genereras eller på en återvinningsanläggning, beroende på resurser och möjligheter men i de fall det är möjligt så lönar det sig att återvinna på plats. Det är därför våra återvinningsanläggningar är mobila.

Tillsammans hittar vi rätt lösning med kunden för ett specifikt material och kan därigenom maximera återvinningspotentialen och minimera mängden avfall som körs på deponi.

Fler steg i återvinningsprocessen

Efter sortering handlar det i tur och ordning om återanvändning, återvinning, energiåtervinning och deponering. Genom en anpassad och effektiv sortering möjliggörs en högre återvinningsgrad i de kommande stegen.

Återanvändning: En del material kan återanvändas i en ny byggnad eller konstruktion. Till exempel kan tegel och betong krossas och användas som fyllnadsmaterial i nya byggnader eller vägar.

Återvinning: Material som inte kan återanvändas kan återvinnas. Till exempel kan metall och trä återvinnas och användas för att tillverka nya produkter.

Energianvändning: Vissa material som inte kan återvinnas eller återanvändas kan fortfarande användas för energiändamål genom förbränning.

Deponering: Det sista alternativet är att deponera materialet på en avfallsanläggning. Men detta är inte det bästa alternativet eftersom det leder till att mängden avfall på deponier ökar.

Framtiden för återvinningen av byggavfall

De olika stegen i återvinningsprocessen kommer sannolikt att se likadana ut i framtiden men i takt med att teknologin utvecklas och kraven på hållbarhet ökar så ser vi att sorteringen kommer bli mer avancerad. Med mer avancerad teknologi som sensorer för scanning av material så kan sorteringen av byggavfall och rivningsmaterial bli ännu mer preciserad, vilket kan öka återvinningsgraden och minska mängden material som hamnar på deponi.

Vi ser också ett generellt sett större fokus på cirkulär ekonomi som en modell för hållbarhet, där material och resurser används på ett sätt som minimerar avfall och förbrukning av nya råmaterial. I framtiden hoppas vi att byggbranschen kommer fokusera alltmer på att använda återvunna material i nya byggprojekt och på att bygga mer hållbart och att det här händer genom ett ökat samarbete och delning av kunskap.

Genom att samarbeta med andra aktörer inom byggbranschen och dela kunskap om återvinning kan branschen bli mer effektiv och innovativ i sitt sätt att hantera byggavfall och rivningsmaterial.

Med ökad medvetenhet om miljöproblematiken kommer regleringar och krav på hållbarhet också att öka. Detta kan innebära strängare regler kring hur byggavfall och rivningsmaterial hanteras och ökad press på byggbranschen att vara mer hållbar.

Nu söker vi Uppstartstekniker till Göteborg

Norditek är ett ledande företag med ett starkt varumärke i miljöteknikbranschen och har exklusiva återförsäljarskap från ett flertal tillverkare av kross- och sorteringsutrustningar på en global nivå. Bolaget växer i snabb takt och utökar nu med en uppstartstekniker med placering på kontoret i Askim. Som uppstartstekniker har du en kärnfunktion inom företaget då du är den första att tillsammans med säljare träffa nya kunder och hjälpa dem med att både starta upp och komma i gång med maskinerna. 

Arbetsuppgifter:
• Uppstarter/Provkörningar 50%
• Fälttekniker 50%, det vill säga att man jobbar med enklare felsökningar och reparationer
• 2 till 3 dagars resande i veckan förekommer
• Internsupport mot serviceavdelning och servicepartners

Hos oss är det viktigt att alla trivs och att vi hjälps åt i den dagliga verksamheten. Vi är prestigelösa och arbetar utifrån konceptet frihet under ansvar. Vi har ett generöst förmånspaket och erbjuder däribland en tjänstebil.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.