Få ut fler rena fraktioner när du återvinner byggavfall

Vi har skapat flera nya återvinningslösningar för byggavfall. Genom att tillföra vattenbad, vindsikt och virvelströmsmagnet till våra mobila återvinningsanläggningar för byggavfall kan vi sortera och återvinna stora mängder av det avfall som kommer från byggindustrin. Avfallet blir nya produkter som kan återvinnas direkt på plats eller säljas vidare. Med hjälp av våra egenutvecklade maskiner kan vi exempelvis separera material som plast, metaller, trä och inert.

Vad är byggavfall?

Byggavfall är det avfall som uppstår på rivning- och byggarbetsplatser. Exempel på byggavfall är material som träspill, karmar, dörrar, spånskivor, plast, metaller, glas och betong.

Avfallet behöver sorteras och separerar för att kunna återvinnas, återanvändas eller användas till energiutvinning. Byggsektorn står idag för ca en tredjedel av allt avfall som skapas inom Sverige och en fjärdedel av allt farligt avfall (exklusive gruvavfallet) enligt Miljödepartementet. En åtgärd som föreslår framåt är att införa ett krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall

Återvinningslösningar för byggindustrin

Norditek har i flera projekt arbetat med att utveckla tekniken för att hantera avfall, bland annat tillsammans med företaget Ragn-Sells som erbjuder olika tjänster kring byggavfall.

Det gemensamma syftet i ett sådant samarbete är att göra nya produkter av avfallet som kan introduceras tillbaka till samhället. I alla projekt vi arbetar med är vi intresserade av att utveckla tekniken för att separera material mer effektivt och därmed göra nytta för kunder och samhälle. Två exempel på material vi idag kan återvinna mer effektivt är metaller och plaster.

Plaster och metaller i byggavfall

Plast som finns i osorterat byggavfall är idag möjligt att separera genom att tillföra vind och helt enkelt blåsa bort plasten. Det gör att man kan få ut ett fossilfritt bränsle bestående av trä. I en sådan process kan man också tillföra andra krafter för att exempelvis separera metall med hjälp av magneter.

Metallen finns i kranar, rör, mässingshandtag och mycket mer. Metall som är magnetisk är relativt enkel att återvinna medan icke-magnetisk metall är svårare att separera från avfallet. Det är här som vår teknik kommer in. Med vår virvelströmsmagnet kan man separera och återvinna all metall från gamla byggnader, både innan avfallet eldas i en värmepanna men även efter.

Sortering av byggavfall

Byggnadsavfall är ett växande problem inom byggbranschen. Avfallet upptar idag en väsentlig del av det totala deponeringsutrymmet och för vissa material kan det kan ta upp till 1 000 år att brytas ned. 

I grunden finns det tre olika processer för återvinning av byggavfall: sortering, återvinning och återanvändning. Sortering är det viktigaste steget i återvinningen av byggavfall. Denna process innebär att material separeras efter sina egenskaper, t.ex. metall, plast och trä. Genom att göra detta blir det lättare att återvinna eller återanvända materialen.

I fallet med värmeverken bör sorteringen alltså ske innan materialet eldas för att kunna återvinna ett material med bättre egenskaper. Det är dock möjligt att återvinna exempelvis metall även efter eldning, genom att förädla restprodukten slaggaska.

Återvinning är nästa steg i processen för byggavfall och sker genom att det separerade materialet bearbetas och nya material skapas. Bearbetningen kan till exempel handla om nedsmältning. Bearbetning sker givet att inte materialet kan återanvändas direkt.

Återanvändning är det sista steget och innebär att återvunnet material används för att tillverka nya byggprodukter. Genom dessa processer kan vi återvinna mycket avfall och bidra till att minska deponeringsutrymmet. Byggföretag som tillämpar dessa processer blir mer hållbara och miljövänliga. Norditek uppmanar därför alla byggföretag att börja återvinna sitt avfall med de tekniska lösningar som finns tillgängliga på marknaden i dag.

Materialinventering

Det är viktigt att nämna att det utöver krav på sortering också kan ställas högre krav på åtgärder som förebygger byggavfall. Här handlar det om att inventera materialet före åtgärder som omfattar bygg- eller rivningsåtgärder.

Det är en förutsättning för att kunna förebygga avfall enligt Naturvårdsverket och att därmed kunna ta hand om bygg- och rivningsavfall på ett säkert sätt. Vid en materialinventering identifieras byggprodukter som kan återanvändas samt vilka typer av avfall som kan uppstå vid rivningen inklusive farliga ämnen i material och komponenter.

Medan samhället ökar kraven på sortering och planering, ser vi på Norditek till att utveckla tekniken för en mer effektiv återvinning. Redan idag har vi många anläggningar ute på marknaden som separerar och återvinner avfall från byggindustrin.

Norditek 2021

Vad har du för material?

Låt oss ta fram ett förslag på bästa lösning för dig. Vi kan även komma ut för att testköra anläggningen ditt material.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.