Återvinning av barkdeponier

Vår lösning för sortering av bark tar bort grus och sten från städbark och gamla barkdeponier. Detta medför att kvaliteten på biobränslet höjs vilket i sin tur innebär att biobränslet kan säljas till ett högre pris.

En liknande lösning används också framgångsrikt för att höja kvaliteten på returträ. Det görs genom att minska finmaterialet i slutprodukten med hjälp av ett 5 mm sorteringsdäck på en Backers stjärnsikt tillsammans med en vindsikt som kan ta bort föroreningar med annan densitet, såsom plaster, aluminium m.m.

För återvinning av bark och städbark handlar det dock bara om att separera det inerta materialet. 

Biobränsle från bark och städbark

Bark genereras då sågstock eller massaved avbarkas, då barken avlägsnas från stocken. Bark används nästan uteslutande för eldning.

Städbark är istället en biprodukt som uppstår på platser där framförallt timmer och massaved lagras. Barken som släpper från veden, sopas ihop i högar vilka därför kommer att innehålla sand, grus och sten.

För att få hög kvalitet på biobränslet behöver det inerta materialet separeras, vilket kan göras med hjälp av en stjärsikt och två vindsiktar vilka då ger en finfraktion jord, samt över- och mellanfraktioner av inert respektive brännbart.

Högre energivärde med stjärnsikt och vindsikt

Stjärnsikten är avgörande för att uppnå det höga energivärdet för deta bränsle och beroende på hur ingångsmaterialet ser ut används en eller två vindsiktar.

I fallet att skogsavfallet mycket stubbar behöver materialet först gå genom en kross där det tillsammans med andra större träbitar krossas innan det kan siktas från mindre material.

Backers stjärnsiktar har en separationsgräns på ända ner till 5 mm vilket är unikt för stjärnsiktar. Backers 5 mm gummistjärnor har en stor diameter vilket ökar livslängden och säkerställer att materialet blir ordentligt siktat.

Vindsikt är en teknik som används för att avlägsna lätta material, såsom träet, från det tunga avfallet. Den fungerar genom att skapa en luftström som blåser bort de lätta partiklarna medan det tyngre avfallet behålls. Detta är särskilt viktigt eftersom det minskar askhalten i det återvunna materialet, vilket är avgörande för att höja energivärdet.

Fördelar med biobränsle 

  • Biobränsle har ingen negativ påverkan vad gäller koldioxidutsläpp då det är klimatneutralt.
  • Biobränsle innebär förnybar energi tack vare att det utgörs av naturliga och förnybara råvaror.
  • Biobränsle är ett mer kostnadseffektivt val då besparingarna kan uppgå till cirka 60–70 % av tidigare kostnader.

Att använda biobränsle som utvunnits från bark och biomassa är både miljövänligt och snällt mot klimatet – så länge man använder högkvalitativt biobränsle där produktionen sker i kontrollerad och hållbar form.

Energiåtervinning från bark

Norditeks kvalitetshöjande koncept för sortering och framställande av biobränsle inkluderar Backers stjärnsikt och två vindsiktar Norditek VS1220. Backers stjärnsiktar har en separationsgräns på ända ner till 5 mm vilket är unikt för stjärnsiktar. Backers 5 mm gummistjärnor har en stor diameter vilket ökar livslängden och säkerställer att materialet blir ordentligt siktat.

Detta säkerställer en effektiv energiåtervinning av skogsbrukets restavfall. När avfall inte kan återanvändas eller materialåtervinnas blir energiåtervinning ett alternativ för att ta tillvara på energin från restavfallet.

Vad har du för material?

Låt oss ta fram ett förslag på bästa lösning för dig. Vi kan även komma ut för att testköra anläggningen ditt material.

Maskiner för detta koncept

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.