Varför ska man återvinna betong?

Återvunnen betong ger stora kostnadsbesparingar och tekniken för att återvinna betong har utvecklats mycket. Norditek arbetar idag inom flera områden för att skapa nya produkter av betongavfallet. Norditek har färdiga koncept att prova på ditt avfall direkt.

Vår teknik för att återvinna betong

Med Norditeks mobila anläggningar för återvinning av betong är det möjligt att förädla mer av materialet. Beroende på avfallets egenskaper används krossning, siktning, vindsiktning, magneter (i vissa fall virvelströmsmagnet) och vattenbad för att återvinna största möjliga mängd av materialet.

Flexibiliteten i våra anläggningar för återvinning av betong är mycket stor tack vare att maskinerna är mobila och därmed möjliga att flytta runt för kortare projekt och för optimering av produktionen.

Vad kan betongavfall användas till?

Betongavfallet kan till exempel komma från hus som ska rivas, eller avfall från betongindustrin. Restmaterial från industriella processer kan idag återvinnas som ballast eller som tillsatsmaterial i ny betong. Restbetong eller riven betong kan krossas och återvinnas som ballast i ny betong, som fyllnadsmaterial eller tack vare ny teknik även som tillsatsmaterial i ny betong.

Genom en ny teknisk lösning av Norditek är det möjligt att återanvända den fina fraktionen från återvinningen av betong för att ersätta jungfrulig cement. Det har tidigare inte varit möjligt men genom en utvecklad materialhantering kan det idag vara ett kostnadseffektivt alternativ till nyproduktion av cement.

Återvinning av byggavfall

Bygg- och rivningsavfall innehåller ofta stora mängder betong. Avfallet utgör en betydande del av allt det avfall som går till deponi i Sverige. Eftersom det är ett naturmaterial baserat på berg och sten kan betong dock återvinnas till 100 procent. Genom återvinning av materialet kan det ersätta uttaget av jungfruligt bergmaterial.

Betong är ett vanligt förekommande material i byggavfall. I regel består betongavfallet då av mer metall än jämförelsevis asfalt eftersom det innehåller armering. Den här metallen är värdefull och kan enkelt återvinnas med rätt teknik. Metallen som utvinns från återvinningen kan smältas ner och bli till ny råvara och nya produkter. Den här processen gör att vi får ut väldigt ren metall med bibehållna egenskaper.

Anläggning för att separera metaller från bland annat eldat byggmaterial

Problemet med torr ballast är löst

Den ballast som återvinns från betongavfall är ofta för torr för att ge en tillräckligt god kvalitet i återförandet till nya produkter. Genom att mätta ballasten med vatten får den rätt egenskaper vilket är möjligt genom att vattenmätta den i ett vattenbad.

Framtiden för betong kan bli mer cirkulär

Återvinning av betong sker i dagsläget främst genom att krossa ned den och använda den till sådant som mark- och vägfyllnad. För att utveckla återvinningen av betong har det kommit nya standarder från EU vilka tillåter att betong tillverkas med krossad betong som ballast under vissa krav och förutsättningar.

Eftersom det finns en stor miljövinst i att återvinna betong är det viktigt att vi fortsätter utforska och utveckla tekniken. Istället för att använda naturgrus eller krossat berg, som ballast i betong, kan vi återanvända betongavfallet som ballast i ny betong, och på så sätt påverka ekosystemet mindre. Inte minst gäller det också för den nya teknik som möjliggör återförandet av den fina fraktionen till nyproduktion av betong.

Norditek 2021

Vad har du för material?

Låt oss ta fram ett förslag på bästa lösning för dig. Vi kan även komma ut för att testköra anläggningen ditt material.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.