Stora fördelar med att återvinna metaller

Det finns många fördelar med att återvinna metall. Materialägare, pannägare och hela samhället vinner på att öka återvinningsgraden av metaller. Genom Norditeks teknik för att separera och återvinna metaller är det möjligt att göra mycket mer inom området än vad som görs idag.

Med vår sorteringsteknik och de mycket kraftfulla virvelströmsmagneterna som vi använder är det idag möjligt att separera till och med små partiklar av icke-magnetiska metaller. Den här tekniken möjliggör stora vinster ekonomiskt och miljömässigt inom flertalet området. För pannägare innebär det att man undviker det stora problemet med aluminium som täpper igen lufthålen och leder till kostsamma driftstopp.

Återvinningen av metaller från byggavfall

När man river gamla byggnader så finns mycket metall att återvinna. Metallen finns i kranar, rör, mässingshandtag och mycket mer. Metall som är magnetisk är relativt enkel att återvinna medan icke-magnetisk metall är svårare att separera från avfallet. Det är här som vår teknik kommer in. Med vår virvelströmsmagnet kan man separera och återvinna all metall från gamla byggnader, både innan avfallet eldas men även efter.

Att separera metallen innan eldning ger mest värde

Metaller som plockas ut ur första steget, det vill säga innan det eldas i värmeverket, ger mest värde. En metall som inte varit utsatt för värme är metall med högre kvalitet. Återvinningen ger alltså en högre förädlingsgrad och den som äger materialet får ut ett större värde från avfallet. Har metallen däremot eldats så går det fortfarande att separera mycket svagt magnetiska, eller icke-magnetiska, metaller från askan.

Metallåtervinning ur returträ

Returträ som innehåller icke-brännbart är ett också ett problemfri många. Trä som samlas in för att återvinnas kan handla om fönsterramar, bräder med beslag, spik, lastpallar, med mer. Här handlar det om blandat material innehållande metaller men också plaster, betong, glas och annat.

Här använder vi samma tekniska lösning för att höja kvaliteten på returträ. Dels genom att minska finmaterialet i slutprodukten, dels genom att – med hjälp av virvelströmsmagneten och Norditeks vindsikt – ta bort föroreningar med annan densitet, såsom plaster, aluminium m.m. Här handlar det om att uppnå samma slutresultat både för metallavfallet, plastavfallet, osv.

Bilden visar en anläggning som separerar metaller från returträ

Metallåtervinning av hushållsavfall har stora fördelar

Den mest värdefulla och miljövänliga återvinningen av metaller är den som sker innan metallen eldas. Dels för att värdet på metallen blir högre, dels för att eldningen ofta orsakar dyra produktionsstopp i kommunens värmeverk, vilket är ett vanligt problem över hela landet. Det orsakas av aluminiumförpackningar som hamnar i hushållsavfallet och som sopbilen sedan kör till kraftvärmeverket för förbränning. När till exempel aluminiumet eldas i pannan smälter det och rinner ner i lufthålen där det stelnar och skapar problem, mycket kostsamma sådana.

Det kan handla om konservburkar, omslag till smörpaket, värmeljus, ölburkar, pajformar med mera. Varje år tvingas man hacka bort flera ton aluminiumrester vilket både är ett tidskrävande arbete och mycket kostsamma driftstopp.

Genom att använda Norditeks teknik för att separera metallerna innan problemet uppstår, kan man spara många miljoner kronor. Det handlar dels om värmeverkets drift och dels om att det är onödigt att stoppa in material som inte brinner. Det gäller metaller men också  sten och glas till exempel. När detta separeras innan eldning får materialägaren ökade intäkter genom högre intäkter på slutprodukterna.

Metallåtervinning ur slaggaska

Genom att tillföra extremt höga magnetiska krafter kan man nu sortera ut små och svagt magnetiska partiklar som ädelmetaller från slaggaska.

Tidigare kunde man inte plocka ur de här metallerna från fraktioner som var under tre millimeter men tack vare en ny teknik med en virvelströmsseparator som är mycket kraftfull kan man nu också plocka ur metaller även från de allra finaste fraktionerna.

All den metall som trillar ut på andra sidan efter eldning kan nu sorteras. Det handlar om metaller som aluminium, zink, bly och även ädelmetaller som guld och silver. Det gör att återvinningsgraden ökar väsentligt. Det finns idag närmare 300 anläggningar i Sverige som levererar el- och fjärrvärme och när slaggaskan, som är restprodukten, innehåller metaller (vilket den nästan alltid gör) så finns det stora möjligheter att få ut mer värde här.

Mycket metall i marken på gamla skjutfält

Gamla skjutfält är ett annat problem där separering och återvinning av metaller innebär stora miljövinster. Skjutfälten innehåller allt från granatsplitter, till ammunition och patroner vilket kontaminerar jorden och gör den obrukbar om inte metallerna separeras från massan.

Fördelen med att använda Norditeks teknik för återvinna metall vid hantering av massor från gamla skjutfält är att du både får ut en ren jord, som kan användas igen, men också själva metallerna vilka har ett stort värde.

Fler fördelar med återvinning av metaller och annat material

Både miljön och samhället tjänar på att använda Norditeks teknik för återvinning av metaller och annat material. Återvinning av materialet ger större värde, det minskar driftstopp i värmeverk och det leder till minskade transporter av aska och sten samt minskad gruvdrift.
bränslen skapar också betydligt mindre mängd aska, vilket bidrar till att pannägare får minskade kostnader i sin askhantering. Eftersom material som metall, sten och glas inte brinner, är det onödigt att stoppa in detta i pannan.

Stora mängder energi sparas när jungfruligt material inte behöver utvinnas. Om vi tar aluminium som exempel så sparas 95% av den energi som annars behövs för att skapa nytt aluminium. När det gäller stålåtervinning sparar vi 75% av energin.

Materialägare, pannägare och hela samhället vinner på att öka återvinningsgraden av metaller.

Norditek 2021

Vad har du för material?

Låt oss ta fram ett förslag på bästa lösning för dig. Vi kan även komma ut för att testköra anläggningen ditt material.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.