Stora fördelar med att återvinna schaktmassa

Det finns idag välutvecklade metoder för att få ut de produkter som behövs. Beroende på innehåll används rätt metod för att säkerställa återvinningen och omvandla ett avfall eller fyllmaterial till säljbara produkter och/eller fraktioner.

De viktigaste fördelarna med att återvinna schaktmassa är:

  • Tusentals transporter med tung trafik i innerstäder kan undvikas för att forsla bort material som kan återanvändas på plats.
  • Genom att återvinna material behöver ej nytt berg brytas eller ny jord grävas upp och fraktas med tung trafik till arbetsplatsen.
  • Stora ekonomiska vinster för markägare i minskade transporter, minskad inköp och minskade deponikostnader.
  • Enorma miljövinster i form av minskad trafik och återanvändning av befintliga massor.

Ibland används schaktmassor för att fylla ut/jämna till mark, eller grundlägga för byggnationer. Detta är oftast en nödlösning som är mindre lönsam för plånbok och miljö.

Bild 1. Finlay grovsorterare som sorterar schaktmassor i tre fraktioner med hög kapacitet och kvalitet.

Gör analys av schaktmassan först

En viktig del av arbetet handlar om att analysera schaktmassornas innehåll för att kunna göra rätt val av metod för återvinning. Är de förorenade, går det ofta att anrika förorening så att endast en liten del behöver deponeras eller destrueras. 

Analysen är helt enkelt viktig för att utreda vad som är möjligt att återvinna och vad som kräver andra åtgärder. Vissa föroreningar kan leda till skador och föroreningar i området.

Genom att göra analysen i rätt tid är det möjligt att planera för de mest kostnadseffektiva och miljövänliga insatserna med materialet.

 

Vad är schaktmassa?

Schaktmassor är ett restmaterial som uppstår ur en schakt vid till exempel vägbyggnationer, husbyggnationer eller andra infrastrukturprojekt. Schaktmassor innehåller helt enkelt det som en gång lagts dit innan det grävts upp.

Vid återanvändning av schaktmassor ska det finnas ett speciellt ändamål eller syfte med användandet. Schaktmassor ska användas som ersättning för ett annat naturligt material.

Bild 2: Ett koncept där en grovsorterare tar bort sten, stjärnsikt tar bort lera och finfraktion och vindsikt tar bort förorenat organiskt material.

Film 1: Visar en stjärnsikt som omformar schaktmassor till högkvalitativ jord.

Hantering av schaktmassor

Idag fraktas miljontals ton schaktmassor från vägbyggnationer, industrietableringar, marksaneringar, och andra infrastrukturprojekt. Nedan argument är vanliga till varför schaktmassor körs iväg.

  • Lösa massor utan bärighet – Möjlig lösning kan vara att stabilisera lösa massor med bentonit eller kalk i ett sorteringsverk med hög kapacitet.
  • Blandade jordar med mycket fukthalt – Möjlig lösning är att sortera på storlek med stjärnsikt gör att matjord kan återanvändas på plats eller säljas.
  • Förorenade jordar – Möjlig lösning är att sortera bort finfraktion där ofta föroreningar sitter och blåsa ut organiskt som ofta absorberar föroreningar.
  • För mycket stor sten för att användas som jord – Möjlig lösning är att dela in stenen i flera fraktioner såsom makadam, bärlager, sand med mera. Dessa fraktioner kan sedan användas som ersättning för jungfruligt material

Vill du veta hur mycket du kan spara i pengar och minska miljöskulden så tveka inte att kontakta oss för att beräkna schaktmassor och få lösningsförslag på ditt specifika projekt.

Återvinning av schaktmassa minskar deponering

En effektiv återvinning av schaktmassa kan bidra till bättre resurshållning. Det finns idag regler som avgör om schaktmassor ska ses som avfall eller inte. Schaktmassor som inte betraktas som avfall återvinns genom miljöbalkens allmänna krav ur miljösynpunkt, medan schaktmassor som ses som avfall ska prövas hos en myndighet.

Möjligheten att transportera massan till en mer avancerad behandlingsanläggning finns också, där görs analyser för att maximera återvinning och avgiftning. Det material som inte går att återvinna eller avgifta hamnar slutligen på en kontrollerad deponi. Norditeks erfarenhet är att med rätt metoder och maskiner är det möjlighet att minska deponin ytterligare.

Schaktmassor pris

Vad det kostar att föra bort schaktmassor varierar väldigt mycket. Det handlar dels om vad massan innehåller, volymsstorlek, vart i landet du bor och hur långt du har till närmsta behandlingsanläggning.

På vissa ställen används endast schaktmassor som utfyllnad vilket ofta är ett enormt resursslöseri. Det finns också aktörer som deponerar schaktmassor trots att en stor del kan återvinnas. Detta bygger ofta på okunskap och leder till ett enormt resursslöseri i form av pengar, koldioxid, utsläpp och ökad framställning av råmaterial.

Film 2: Visar schaktmassor massor som blir ny matjord genom en fingersikt.

Film 3: Visar tvätt av schaktmassor.

Film 4: Visar kletiga massor som stabiliseras genom inblandning av kalk i siktprocessen.

Film 5: Visar jordsortering med flip flow-teknik.

Sortera schaktmassor med Norditek

Hantering av schaktmassor är idag ett vanligt problem. Idag fraktas miljontals ton schaktmassor från vägbyggnationer, industrietableringar, marksaneringar, och andra infrastrukturprojekt. Många gånger schaktas material iväg många mil för att vissa vill bli av med schaktmassor, för att deponeras eller användas som fyllnadsmaterial.

Återvinning av schaktmassa sparar på miljön och minskar kostnader. Även om massorna innehåller miljöskadliga ämnen är det ofta möjligt att återvinna stora delar av schaktmassan som sten, jord, trä, grus, metall och på så sätt minska användandet av jungfruliga produkter, vilket är en positiv miljöaspekt.

Vi har välutvecklade metoder för att optimera återvinningen av schaktmassa. Vi har maskiner som är utvecklade för att hantera schaktmassor och matjord. Vi hjälper dig mer än gärna för att hitta rätt maskin eller koncept beroende på dina lokala förutsättningar.

Vad har du för material?

Låt oss ta fram ett förslag på bästa lösning för dig. Vi kan även komma ut för att testköra anläggningen ditt material.

Maskiner för detta koncept

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.