Industriell jordåtervinning: Hitta rätt lösning för att sikta jord

Vikten av att sikta jord industriellt

Sikta jord i industriell skala är inte bara en fråga om att förbättra jordkvaliteten. Det är en kritisk process för att återanvända och återställa jord från schaktmassor och kompostjordar. Denna process bidrar till hållbar utveckling genom att minska avfallsdeponering och främja återanvändning av värdefulla resurser. Det är också en kostnadseffektiv lösning för många industrier och projekt inom bygg- och anläggningssektorn.

Sikta förorenade jordar

Norditek har flera olika problemlösare för att hantera olika typer av föroreningar i jordar. Det kan handlar om allt från metall i jorden hos gamla skyttebanor till små plastpartiklar i kompostjord. Norditek har utvecklat flera maskiner som bygger på olika separationstekniker för att lösa sådana problem, till exempel vår vindsikt vs 1220.

Hur man siktar jord effektivt

För att möta behoven i industriell skala, krävs robusta och effektiva siktlösningar. Här är några av de mest använda maskinerna:

Skaksiktar för jord

Dessa siktar använder vibrationer för att separera mindre partiklar från större material. De är särskilt effektiva för att finjustera jordens kvalitet, vilket är avgörande vid återvinning av kompostjord.

Sorteringsverk med kalkmixer

Ett mycket tids- och kostnadseffektivt sätt att hantera instabila jordar är att använda ett sorteringsverk med kalkmixer. Beroende på jordens egenskaper kan en metod väljas där den instabila jorden grävs upp och siktas genom Backers 3-fraktioners stjärnsikt.

Trumsikt

Trumsiktar är bra för att behandla stora mängder jord. De separerar effektivt önskade partikelstorlekar från schaktmassor, vilket gör dem till en värdefull resurs för återanvändning. Dessa siktar är utformade för att hantera både torr och våt jord, vilket gör dem mångsidiga för olika typer av jordåtervinning.

Tvättanläggning

Processen för att tvätta jordar kan variera beroende på föroreningstypen och graden av förorening. Här är några vanliga steg som kan ingå i en tvättprocess. Läs mer om tvätt av jordar här.

Norditeks avancerade siktlösningar

Norditek står i framkanten när det gäller att erbjuda avancerade siktlösningar för industriell jordåtervinning. Med en rad innovativa produkter kan Norditek erbjuda anpassade lösningar som matchar specifika behov och krav för att effektivt återvinna jord från schaktmassor och kompostjordar.

Sammanfattning sikt jord

Att sikta jord industriellt och få rätt kvalitet och kapacitet handlar om att använda rätt utrustning och metoder. Då kan företag och industrier bidra till en mer hållbar miljö samtidigt som de effektiviserar sina verksamheter. Med Norditeks ledande teknologi och expertis inom området, kan vi säkerställa att din jordåtervinningsprocess är så effektiv och miljövänlig som möjligt.

Nyckelord: sikta jord, jordåtervinning, industriell jordbearbetning, trumsiktar, vibrerande siktar, roterande siktar, återvinning av schaktmassor, kompostjordar, Norditek, hållbar utveckling, miljövänlig.

Separationstekniker för rening av smutsiga biobränslen

Smutsiga biobränslen

Många värmeverk har problem med kontrollen över olika bränsleleverantörers inkommande material såsom returträ, hushållsavfall, grot eller annat blandat avfall som innehåller föroreningar som sten, plast, papper, m.m. Genom förbehandling får man en god kontroll av bränslet med en bättre kvalitet, en högre effekt samt minskad askhantering och man undviker dyra driftstopp.

Norditeks Separationstekniker

Vindsiktning:

Vår vindsiktningsprocess spelar en avgörande roll i att avlägsna lättare föroreningar som plast och papper från biobränslen. Genom att använda luftflöden separeras dessa oönskade material effektivt med hjälp av Norditeks vindsikt.

Sorteringsverk:

Norditeks sorteringsverk är utformade för att skilja olika material från varandra med hög precision. I processen är sorteringsverket optimerat för att fungera tillsammans med de andra modulerna och säkerställa renheten i biobränslena. Norditeks lanserade den helt nya elsikten ES5200 under hösten 2023.

Krossning:

Krossningstekniken reducerar storleken på material, vilket underlättar efterföljande separeringsprocesser. Detta steg är viktigt när man behöver säkerställa att storleken på biobränslet blir rätt .

Virvelströmsmagnet:

Vår användning av virvelströmsmagneter hjälper till att extrahera icke-magnetiska metaller från biobränslen. Denna metod är särskilt effektiv för att isolera aluminium som är ett vanligt problem i många FB-pannor där de sätter igen lufthålen och orsakar driftstopp.

Magnetiska separationer:

För att avlägsna magnetiska metaller använder vi kraftfulla magneter som till exempel överbandsmagneter. Denna process är kritisk för att säkerställa att järn och dess legeringar effektivt separeras från biobränslet.

Vattenbad:

Genom att använda vattenbad kan vi skilja material baserat på densitet. Detta är en avgörande process för att säkerställa att tyngre föroreningar effektivt avlägsnas från sådant som flyter, till exempel trä.

Norditeks Bidrag till Hållbarhet

Genom att vårt modulsystem hanterar alla dessa separationstekniker i samma anläggning kan vi rena i stort sett alla bränslen. Våra lösningar minimerar avfall och optimerar energiåtervinning, vilket är avgörande i värmeverkens energiproduktion.

Separationsteknik för återvinning: Sortering med sikt

Vad är Sortering med Sikt? Sortering med sikt, eller siktning, är en process där material separeras baserat på storlek och andra fysiska egenskaper. Denna teknik är kärnan i många av Norditeks återvinningsprocesser, där den bidrar till att effektivisera separationen av olika material. Genom att använda avancerade sorteringsverk kan vi noggrant skilja material som plast, metall, glas och papper från varandra.

Norditeks Tillämpning i Återvinningsprocessen I Norditeks anläggningar är sortering med sikt en central del av återvinningsprocessen. Vi använder specialdesignade siktar för att hantera en mängd olika material, från bygg- och rivningsavfall till industri- och hushållsavfall. Genom att finjustera våra siktar kan vi anpassa processen efter de specifika egenskaperna hos varje materialtyp, vilket garanterar en hög renhetsgrad och återvinningsbarhet.

Material som Återvinns med Siktning Ett brett spektrum av material kan återvinnas effektivt med hjälp av Norditeks siktningsteknik. Här är några exempel:

 1. Bygg- och rivningsavfall: Vi separerar material som betong, tegel, och trä, vilket möjliggör återvinning inom industri- och byggsektorn.
 2. Bioenergi: Vi renar smutsiga bränslen genom att separera olika föroreningar som sten, plast och metaller vilket skapar mer och bättre biokraft
 3. Plastavfall: Genom siktning kan vi skilja olika typer av plaster från varandra och förbereda dem för återanvändning eller energiåtervinning.
 4. Metallskrot: Siktning gör det möjligt att effektivt separera olika metaller, vilket underlättar smältning och återanvändning.

Effektivitet och Miljöfördelar Genom att implementera avancerad siktningsteknik har Norditek inte bara ökat effektiviteten i återvinningsprocessen men också bidragit till att minska miljöpåverkan. Genom att återvinna mer material minskar vi behovet av ny råvara och bidrar därmed till minskade utsläpp och en hållbarare industri.

Slutsats Sortering med sikt är mer än bara en teknik; det är en grundpelare i Norditeks arbete att göra återvinning mer effektiv och miljövänlig. Vår praktiska tillämpning av denna metod inom ramen för vårt modulära system visar på flera möjligheter framåt för återvinningen av olika material.

Träavfall och energiberedskap: Ökad kapacitet med skogsavfall

Effektivt utnyttjande av skogsavfall för Bioenergi

Skogsavfall såsom grot representerar en betydande outnyttjad resurs för bioenergiproduktion. Genom att omvandla detta avfall till energi, kan vi inte bara minska beroendet av fossila bränslen utan också hantera skogsavfallet på ett miljövänligt sätt. Detta är särskilt relevant i Sverige, där skogsindustrin spelar en viktig roll och genererar stora mängder avfall.

Norditeks separationstekniker: en nyckel till lönsam bioenergi

Norditek har lång erfarenhet av att omvandla skogsavfall till värdefull energi. Med våra avancerade separationstekniker, kan vi effektivt sortera och förbereda skogsavfall för energiproduktion. Våra lösningar säkerställer att material separeras korrekt, vilket ökar lönsamheten och effektiviteten i bioenergiprocessen. Minskade driftsstopp, minskad askhantering och mer pang i pannan är möjligt med rätt förbehandling. Detta innebär att även mindre eftertraktade former av träavfall, som tidigare ansågs olönsamma, nu kan omvandlas till värdefulla energikällor.

Förstärkning av sveriges energiomställning

Detta kan ha en betydande roll i att stärka Sveriges energiberedskap. Genom att utnyttja gammalt skogsavfall, såsom material från gamla barkdeponier, bidrar vi till en mer robust och hållbar energiproduktion. Detta är inte bara bra för miljön utan även för landets energisäkerhet. Genom att diversifiera energikällor och utnyttja lokala resurser, minskar Sverige sitt beroende av importerad energi och stärker sin position i energiomställningen.

Slutsats: en hållbar framtid

Genom att använda sig av Norditeks separationstekniker kan man omvandla mer träavfall till bioenergi. Vår teknologi möjliggör inte bara en mer effektiv användning av skogsresurserna utan bidrar även till en starkare och mer resilient energiberedskap. Det är dags att vi ser potentialen i våra skogar och använder den på det mest optimala sättet.

För mer information om de olika koncepten vi har tagit fram, läs mer på vår hemsida. Tillsammans kan vi skapa en mer energieffektiv framtid.

[Keywords: bioenergi, träavfall, grot, energiberedskap, Sverige, Norditek, separationstekniker, cirkulär ekonomi, hållbarhet, energieffektivitet, skogsavfall, barkdeponier, energiomställning, hållbar energiproduktion]

Därför ska du effektivisera din biokolsproduktion

Med våra metoder och det ökande intresset för biokolproduktion möjliggör ett bättre nyttjande av biomassa. Med en hållbar och ekonomiskt gynnsam användning av organiskt avfall bidrar vi till minskade klimatutsläpp, främjar lokal ekonomi och hållbarhet, samt öppnar dörren för innovation inom området.

Norditeks metod för förbehandling av material för biokolsproduktion möjliggör flera saker (metoden beskrivs här).

 1. Minimerade Klimatutsläpp: Biokolproduktion minskar klimatutsläppen genom att förhindra kol från biomassa att återgå till atmosfären som växthusgaser. Dessutom ersätter biokol andra fossila bränslen, vilket minskar utsläppen ytterligare.
 2. Hållbar Energi och Materialåtervinning: Biokol kan användas som en förnybar energikälla, antingen genom direkt förbränning eller genom att framställa pyrolysolja för biodrivmedel. Samtidigt kan biokol användas som jordförbättringsmedel, vilket förbättrar odlingsförhållandena, minskar bevattningsbehovet och renar dagvattnet från oönskade ämnen.
 3. Lokalt Kretslopp och Ekonomisk Vinst: Genom att skapa lokala kretslopp där avfall från parker och trädgårdar omvandlas till biokol som återförs till marken, främjas hållbarhet på lokal nivå. Dessutom skapar biokolproduktionen ekonomisk värde och kan potentiellt minska kostnaderna för avfallshanteringen för invånarna.
 4. Möjligheter för Industriella Tillämpningar: Biokol har många användningsområden inklusive inom byggindustrin (blandning med betong för att skapa klimatneutralt byggnadsmaterial), djuruppfödning (minskning av metangasutsläpp hos idisslande djur) och biogasproduktion (förbättrad gödselproduktion).
Exempel på hur material förbehandlas för en optimerad biokolsproduktion.

Biokol binder kol från organiskt material och förhindrar att det återgår till atmosfären i form av koldioxid och andra växthusgaser. Detta bidrar till att minska klimatförändringarna genom att lagra kol långsiktigt. Med bättre nyttjande av biomassa minskar behovet av att elda upp avfallet för enbart värme, och istället skapar produkter med fler användningsområden.

 1. Jordförbättring: Biokol används ofta som ett jordförbättringsmedel. Dess porösa struktur ökar markens vattenhållande förmåga, förbättrar luftgenomsläpplighet och främjar mikrobiell aktivitet, vilket resulterar i mer bördig och näringsrik jord. Det kan även minska behovet av konstgödsel och bevattningsvatten.
 2. Vattenrening: Biokol kan användas för att rena vatten genom att adsorbera föroreningar och tungmetaller från vattenbäddar. Detta gör det användbart i vattenreningsprocesser och som en metod för att minska föroreningar i dagvatten.
 3. Energi och bränsle: Biokol kan användas som bränsle i form av fasta bränslen eller omvandlas till pyrolysolja, som i sin tur kan användas som en förnybar energikälla eller som råvara för biodrivmedel.
 4. Byggmaterial: Biokol kan användas som en komponent i byggmaterial, som betong eller murbruk, för att förbättra deras hållbarhet och isolerande egenskaper.
 5. Lantbruk: Biokol används i lantbruket för att förbättra markens kvalitet, öka avkastningen och minska behovet av konstgödsel.

Sammanfattningsvis är biokol en mångsidig produkt som har positiva miljö- och jordförbättringsegenskaper och används i olika branscher för att främja hållbarhet och minska miljöpåverkan. Kontakta Norditek för mer information om hur du kan förbehandla ditt material för en mer effektiv biokolsproduktion.

Ny metod för stabilisering av massor

Traditionellt sett har hanteringen av leriga och instabila jordar varit en långdragen och kostsam process. Antingen har man behövt gräva ur den instabila jorden, schakta bort den och sedan fylla på med stabiliserade massor eller välja att påla för att stabilisera marken. Båda metoderna är tidskrävande och belastande för projektbudgeten.

Tillsammans med den tyska maskintillverkaren Backers kan vi presentera en metod som erbjuder en snabb och effektiv lösning för att hantera instabila jordar. Metoden bygger på att man använder en stjärnsikt i en automatiserad process där man blandar in exakt mängd av rätt komponenter för att stabilisera jorden. Att den instabila jorden kan grävas upp, omarbetas och kvalitetssäkras direkt på plats till jämförelsevis en mycket liten kostnad. Resultatet är en stabiliserad massa som är redo att användas omedelbart.

En annan aspekt av denna nya metod är att den inte kräver stationära anläggningar. Istället erbjuder vi den första mobila anläggningen för jordstabilisering. Detta sparar både tid och pengar för entreprenörer, eftersom hela processen kan utföras på plats utan att behöva schakta bort jordmassor för sortering och kalkmixning.

Med tanke på de ökande utmaningarna med instabila jordar är lösningen mer relevant än någonsin. Den kan förändra hur vi hanterar instabila massor vid byggen och infrastrukturprojekt.

Framtiden för återvinning av schaktmassor: Hållbar Resurshantering

1. Återvinning av Stenhaltiga Schaktmassor:

Stenhaltiga schaktmassor är en vanlig biprodukt av byggprojekt och utgör en betydande del av den totala volymen. Genom Norditeks anläggning kan dessa stenar brytas ner till användbara material för att användas i nya byggprojekt. Genom att återanvända steniga schaktmassor minskar vi också behovet av att bryta nya stenar, vilket sparar naturresurser och minskar utsläppen som är förknippade med denna process.

2. Jordhaltiga Schaktmassor:

Schaktmassor som huvudsakligen består av jord kan också återvinnas på ett hållbart sätt. Genom att separera jorden från andra material kan den återanvändas som fyllnadsmaterial eller för att förbättra markkvaliteten. Detta minskar behovet av att importera jord och minimerar avfallet som skickas till deponi.

3. Återvinning av Instabila Schaktmassor:

Instabila schaktmassor utgör en särskild utmaning, särskilt med tanke på de ökande klimatförändringarna. Norditeks tekniker inkluderar metodik för att stabilisera dessa massor, göra dem säkra att hantera och minska risken för erosion eller ras. Genom att stabilisera instabila massor skapar vi inte bara en säker arbetsmiljö utan förhindrar också potentiella miljöskador.

4. Återvinning av Förorenade Schaktmassor:

Förorenade schaktmassor utgör en stor miljöutmaning. Norditek har utvecklat specialiserade metoder för att rena och återvinna dessa massor, vilket minimerar spridningen av föroreningar och minskar belastningen på våra naturliga ekosystem.

Förebyggande av Risker vid Instabila Massor och Klimatförändringar:

I en värld som påverkas allt mer av extremväder och klimatförändringar är det viktigt att förebygga risker kopplade till instabila schaktmassor. Norditek har metoder för att förebygga sådana risker. Genom att implementera förebyggande åtgärder kan de hjälpa till att minimera risken för instabila massor som accelererar på grund av klimatförändringarna.

Avslutande Tankar:

Vårt arbete inom återvinning av schaktmassor handlar om att främja en hållbar resurshantering. Genom att fokusera på olika typer av schaktmassor och utveckla specialiserade metoder för var och en, jobbar vi mot en mer hållbar framtid. Det handlar inte bara om att minska mängden avfall som hamnar på deponier utan också om att bevara våra naturresurser och skydda vår miljö för kommande generationer. Med rätt teknik och engagemang kan vi skapa en grönare och mer hållbar jord.

Träavfall och Biobränsle: En Grön Energikälla för Framtiden

Återvinning av Stubbar och Bark

En spännande möjlighet är inom återvinning av stubbar och bark. Traditionellt sett har dessa delar av trädet ansetts vara svårhanterliga och har ofta hamnat på soptippar eller brunnit på öppna platser, vilket resulterar i onödig miljöförstöring och förlust av en viktig resurs. Vi har emellertid utvecklat innovativa metoder för att omvandla dessa material till användbart biobränsle.

Metoder Utvecklade av Norditek: Effektiv Hantering av Biomassa

Norditeks metoder för återvinning av stubbar och bark innefattar sorteringsverk och vindsikt och en hel del erfarenhet inom området. Genom vår behandling bryts stubbar och bark ner på ett sätt som ger materialet en låg askhalt och ett högt energivärde. Sedan kan det användas för att producera biobränsle. Denna process är inte bara effektiv utan också miljövänlig, då den minskar behovet av att använda fossila bränslen och därmed minskar utsläppen av växthusgaser.

Fördelarna med Norditeks Metoder: En Hållbar Energikälla

Genom att omvandla träavfall till biobränsle med hjälp av Norditeks metoder öppnas dörrar till en mängd olika möjligheter. För det första minskar vi användandet av fossila bränslen. Dessutom minskar vi mängden avfall som hamnar på deponier, vilket minskar risken för förorening och minskar behovet av att exploatera nya skogsområden för att producera energi.

Slutsats: En Grönare Framtid Med Norditeks Innovationer

Vårt arbete med att hantera träavfall och producera biobränsle är ett sätt att gå mot en mer hållbar framtid. Genom att fokusera på effektiva metoder för att hantera biomassa, öppnar vi vägen för en grönare energiframtid som är mindre beroende av icke-förnybara resurser och som minskar vår påverkan på miljön.

Fler alternativ att stoppa in när priset på fjärrvärme går upp

Biobränslepriserna går upp kraftigt vilket gör att fler typer av trä- och skogsavfall intressanta att titta på. Genom att effektivt separera och behandla skogsavfall omvandlar vi det till bränsle med högt energivärde. Detta är särskilt värdefullt i en tid då behovet av bra energi är högt och skogsavfall kan användas som en resurs för att producera värme eller elektricitet.

Resultaten från stubbar och bark: Högt Energivärde och Låg Askhalt

För stubbar krävs att man krossar avfallet först innan det går vidare till en stjärnsikt och en, eller flera vindsiktar. Ungefär 70 procent av ingångsmaterialet kommer sedan ut som färdigt bränsle fritt från sten och grus, i rätt storlek för en biopanna (5-100 mm). 20 procent av materialet behöver processas en gång till innan det kan eldas och ungefär 10 procent av ingångsmaterialet brukar utgöras av 0-5 mm grus.

Låg Askhalt

Förutom att få ut ett högt energivärde bidrar den här lösningen till att minska askhalten i det återvunna materialet. Höga askhalter kan orsaka problem i förbränningsprocessen och leda till nedsmutsning av utsläpp. Genom att minska askhalten gör Norditek skogsavfallet mer användbart och miljövänligt som bränsle.

Rätt storlek och kvalitet för en biopanna

Norditeks anläggning för bark med en stjärnsikt och vindsikt visar hur effektiv återvinning kan förvandla avfall till en värdefull resurs. Genom att omvandla skogsavfall från dåligt energivärde och hög askhalt till låg askhalt och högt energivärde bidrar Norditek till att minska belastningen på deponier och främja hållbar användning av skogsresurser. Lösningar för träavfall som bark och biomassa har Norditek arbetat med i många år.

Vår anläggning för stubbar: Kross, Stjärnsikt och Vindsikt

Norditek använder en kombination av tre maskiner för att effektivt återvinna skogsavfall med stubbar: krossning, stjärnsikt och vindsikt.

1. Krossning

Krossning är den första steget i processen där skogsavfallet bryts ner i mindre bitar. Detta gör materialet mer hanterbart och förbereder det för de följande stegen i återvinningsprocessen. 

2. Stjärnsikt

Stjärnsikten används för att separera material med olika storlekar. I fallet med skogsavfall innebär detta att stubbar och andra större träbitar kan siktas från mindre material som grenar och löv. 

Backers stjärnsiktar har en separationsgräns på ända ner till 5 mm vilket är unikt för stjärnsiktar. Backers 5 mm gummistjärnor har en stor diameter vilket ökar livslängden och säkerställer att materialet blir ordentligt siktat.

3. Vindsikt

Vindsikt är en teknik som används för att avlägsna lätta material, såsom träet, från det tunga avfallet. Den fungerar genom att skapa en luftström som blåser bort de lätta partiklarna medan det tyngre avfallet behålls. Detta är särskilt viktigt eftersom det minskar askhalten i det återvunna materialet, vilket är avgörande för att höja energivärdet.

Norditek lanserar eldrivet sorteringsverk för renare och mer effektiv återvinning

”Huvudanledningen till att vi utvecklat ES5200 är att vi sett behovet av ett dieselelektriskt sorteringsverk som drar lite ström och som passar ihop med våra moduler, eftersom vi med dessa klarar att återvinna fler komplexa avfall och produktionsspill. Det är många små och stora detaljer som gör att kunden tjänar mer pengar tack vare ökad återvinningsgrad och lägre driftkostnader” Daniel Carlberg, Vd, Norditek

Idag finns Norditek på plats i monter 375 under mässan Entreprenad Live utanför Göteborg för att visa upp det ny eldrivna sorteringsverket vars höjdpunkter inkluderar:

 1. Längre siktyta som ger renare fraktioner: Den utökade siktytan med flip flow teknik i vår nya maskin möjliggör en ännu mer effektiv sortering av avfall och massor, vilket resulterar i renare fraktioner och minskad förorening.
 2. Lägre energiförbrukning och startström: Norditeks eldrivna sorteringsverk är konstruerat med energieffektivitet i åtanke, vilket leder till lägre energiförbrukning och minskad startström, vilket ger betydande besparingar i driftskostnader.
 3. Integrerat elverk kan driva fler moduler: Det nya sorteringsverket är utformat med en smart sekvensstart och kan driva fler moduler samtidigt, vilket ökar kapaciteten och effektiviteten i avfallssorteringen. Sekvensstarten gör att det går att stanna och starta alla funktioner utan att lämna hytten. Bra för arbetsmiljö avseende damm och buller.
 4. Nytt styrsystem ger bättre kontroll: Den avancerade styrtekniken i den nya maskinen ger operatörerna bättre kontroll och ökad precision i produktionen.
 5. Larvburet med eldrift: Operatören kan larva maskinen med fjärrrkontroll utan att lämna förarhytten och köra maskinen närmare högen i takt med att högen flyttas. Att kunna flytta maskinen istället för att flytta hög innebär minska användning av hjullastare.

Sorteringsverket är utvecklat för en fylla en lucka i dagens utbud. Med Norditeks nya eldrivna sorteringsverk är det nu möjligt att exempelvis driva en processlina för byggavfall till 100% på el.

”Vårt nya sorteringsverk är mer inriktat mot att sortera återvinningsmaterial än en ren grovsorterare som är mer mot berg och tunga schakt. Det som finns idag är ombyggda grovsorterare för avfall men dessa lider då av sin höga energiförbrukning vid lättare material. Så där fyller vi en lucka i utbudet eftersom vår nya sikt har samma uteffekt men med betydligt lägre förbrukning.” Johan Marquardt, Produktchef, Norditek

Några ytterligare fördelar som sorteringsverket erbjuder är:

Fjärrkontroll med fler funktioner: Maskinen erbjuder en avancerad fjärrkontroll med fler funktioner för att förenkla och effektivisera drift och övervakning.

Lägre ljudnivå och minskad CO2 med eldrift: Elmotorn i vår sorteringsmaskin resulterar i lägre ljudnivå under drift, vilket skapar en mer behaglig arbetsmiljö.

Överbandsmagnet och ändrulle magneter från fabrik: Vår maskin är utrustad med överbandsmagnet och ändrulle magneter direkt från fabrik, vilket garanterar hög prestanda och effektivitet.

Möjlighet att utöka maskinen med tracking system och produktionsdata: Det är möjligt att uppgradera maskinen med ett tracking system och få produktionsdata för alla fraktioner, vilket ger ännu större insyn i och kontroll över avfallshanteringen.

Optimerad för Norditeks modulsystem: Sorteringsverket är perfekt anpassat för att integreras smidigt med Norditeks modulsystem, vilket ger en sömlös och kraftfull avfallshantering.

Transportörer rullar in i sortimentet

I ett samarbeta med Coveya lanserar Norditek nu en produktlinje modulära bandtransportörer perfekta för återvinning, jordar, byggavfall och biomassa, med mera. Produkterna har funnits på världsmarknaden länge och är både robusta och mycket effektiva, varför Norditek nu valt att lansera dem i Sverigen.

Med ett stort engagemang för innovation och hållbarhet vill Norditek hela tiden bygga ut sitt modulära system för återvinning och de nya produkterna ligger väl i linje med att effektivisera hanteringen av avfallsåtervinning och biomassatransporter. Dessa robusta transportörer förbättrar effektivitet, hållbarhet och ekonomi inom avfallshantering.

Modulär design: Transportörer med stor flexibilitet

I hjärtat av Norditek ligger tänket om modulär design för att kunna hantera fler och mer komplexa problem inom återvinning. Detta modulära tankesätt har även präglat ingenjörerna på Coveya när de konstruerat bandtransportörerna för att kunna passa de specifika behoven som olika branscher kräver. Oavsett om de ska transportera återvinningsbart material, byggavfall eller biomassa kan dessa bandtransportörer skräddarsys för att optimera lastnings-, lossnings- och transportprocesser, vilket minskar stilleståndstiden och ökar den operativa produktiviteten.

Robust konstruktion: Konstruerad för de tuffaste uppgifterna

Norditeks nya transportörer är inte bara modulärt designade; de är noggrant utformade för att klara de tuffaste arbetsförhållandena. Den robusta konstruktionen säkerställer att de sömlöst kan hantera tunga laster, klara tuff miljö och motstå hård användning. Denna hållbarhet leder till minskade underhållskrav, längre livslängd och i slutändan en mer hållbar investering för företag inom återvinnings- och avfallshantering.

Norditeks nya bandtransportörer hittar du här

Stora vinster med ny metod för tvätt av schaktmassor på fältet

Kolla in hur anläggningen fungerar här:

Mobil anläggning som ger hög kvalitet på sten och sand

Vår metod för återvinning av schaktmassa hanterar de enklare massorna som utgör de allra största flödena i samhället. Den mobila anläggningen är utbyggbar från enkel återvinning till mer avancerad. Själva tvättdelen av anläggningen är utvecklad av Finlay och passar bra ihop med Norditeks sorteringsverk och vindsiktar.

Anläggningarna kan ta hand om leriga och klibbiga massor och få ut mycket små fraktioner. Det är möjligt att få ut fraktioner ner till 0,1 mm. Både sten, jord och sand blir därmed av mycket hög kvalitet.

Läs mer om fler sätt att återvinna schaktmassor här

Olika metoder för återvinning av jordar

Här är några vanliga metoder att välja mellan:

Stabilisera jordar

Leriga och instabila jordar kan vara ett stort problem vid exempelvis olika byggen. Att gräva ur den instabila jorden, schakta bort den och senare fylla på med stabiliserade massor tar mycket tid i och är oftast mycket kostsamt. Detsamma gäller om man istället väljer att påla för att stabilisera jorden

Sorteringsverk med en kalkmixer

Ett mycket mer tids- och kostnadseffektivt sätt att hantera instabila jordar är att använda ett sorteringsverk med kalkmixer. Beroende på jordens egenskaper kan en metod väljas där den instabila jorden grävs upp och siktas genom Backers 3-fraktioners stjärnsikt. Materialet kvalitetssäkras då det övergrova sorteras bort och den fina fraktionen, ca 0-40mm, åker direkt in i den kalkmixer som sitter på maskinen, varpå den stabila massan är klar att användas. Den kalkberikade jorden kan då spridas ut på en större plan yta, som efter bevattning hårdnar och blir mer hållfast inför t.ex. asfaltering.

Sorteringsverk och blandare

En annan vanlig metod är att mata den kalkinblandade jorden in i en betongbil/blandare direkt från sorteringsverkets utmatarbad och där tillsätta vatten. Vid detta förfarande fås en rinnande massa som börjar ”brinna” inom ett dygn och därefter är stabil. Den rinnande massan kan användas för att stabilisera jorden kring vatten- och avloppsrör, eller göra kalkpelare i jordar med mycket lera. Allt sker på samma plats där jorden först grävts upp och inga massor behöver fraktas bort för att färdigställas för produktion.

Tvätt av jordar

Processen för att tvätta jordar kan variera beroende på föroreningstypen och graden av förorening. Här är några vanliga steg som kan ingå i en tvättprocess:

 1. Uppdelning av jorden: Om jorden innehåller större föroreningar eller föremål kan den först krossas eller siktas för att få en jämnare partikelstorlek och underlätta processen.
 2. Tvättning med vatten: Vatten tillsätts till den förorenade jorden och blandas noggrant för att frigöra och lösa upp föroreningarna. Detta kan göras genom att vattnet sprayas eller flödar genom jorden.
 3. Separation: Efter tvättprocessen passerar vattnet genom jorden och föroreningarna löses upp och blandas med vattnet. Därefter separeras föroreningarna från vattnet genom olika metoder, till exempel sedimentation, flotation, filtrering eller kemiska processer. Det kan krävas flera separationssteg för att avlägsna olika typer av föroreningar.
 4. Behandling av avfallsvatten: Det vatten som används för att tvätta jorden kan innehålla höga koncentrationer av föroreningar och måste behandlas innan det kan släppas ut i miljön. Avancerade reningsmetoder som kemisk behandling, avdunstning, jonbyte eller aktivt kol kan användas för att rena avfallsvattnet och återställa det till miljövänligare nivåer.

Det är viktigt att notera att tvättning av jordar kan vara en komplex process och kräver noggrann planering och hantering av både jorden och avfallsvattnet för att undvika ytterligare förorening eller miljöpåverkan. Dessutom kan effektiviteten och lämpligheten av tvättningsmetoden variera beroende på föroreningarna i jorden och de specifika kraven och regleringarna för avfallshantering i olika områden.

Alternativ för återvinning av jordar

Mekanisk sortering

Detta innebär användning av mekaniska processer för att sortera jorden baserat på storlek, form eller densitet. Det kan inkludera användning av vindsiktar och sorteringsverk för att separera jorden i olika fraktioner.

Sedimentation och flotation

Här handlar det om att man utnyttjar skillnader i partikelstorlek och densitet för att separera jordmaterial. Genom att låta jorden stå stilla i en behållare eller bassäng kan partiklar med olika densitet sjunka eller flyta uppåt, vilket gör det möjligt att separera dem. Flotation används för att separera förorenade partiklar från jorden genom att utnyttja skillnader i partiklarnas hydrofobicitet. Genom att blanda jorden med vatten och tillsätta flykttillsatser kan vissa partiklar flyta upp till ytan och avlägsnas.

Magnetisk separation

Om jorden innehåller magnetiska föroreningar kan magnetisk separation användas. Genom att använda magneter kan magnetiska partiklar separeras från den omgivande jorden.

Kombinerade metoder

Ofta används en kombination av olika metoder för att uppnå en effektiv sortering och återvinning av jordar. Till exempel kan mekanisk sortering kombineras med sedimentation eller magnetisk separation för att förbättra effektiviteten och noggrannheten i återvinningssprocessen.

Nu är det tid att återvinna sopsanden

Att återvinna sopsand istället för att deponera den efter varje vinter ger en mycket bättre ekonomi och inte minst så är det mycket bättre för miljön.

Varje vinter används stora mängder sopsand på våra vägar. När sopsanden samlas upp innehåller den ofta föroreningar i form av pinnar, plaster, med mera. Dessa föroreningar är relativt enkla att återvinna med en mobil återvinningsanläggning.

Samma metod som Norditek använder för att separera plaster från kompostjord kan också användas för sopsand. Det gör att sopsanden kan återvinnas på plats för att sedan återanvändas igen kommande vinter. 

Återvinning av sopsand kan också vara mer effektivt eftersom det tar mindre tid och arbete att återvinna sopsand än att ta bort och ersätta allt grus.

Läs mer om våra metoder för återvinning av sand här.

Fördelar med mobil anläggning vid återvinning av schaktmassor

Att använda en mobil anläggning för återvinning av schaktmassor har flera fördelar jämfört med en stationär anläggning. Här är några fördelar med att använda en mobil anläggning:

 1. Flexibilitet: En mobil anläggning är lätt att transportera mellan olika platser, vilket gör det enklare att utföra mer återvinning på flera platser. Detta är särskilt användbart om du har behov av att återvinna schaktmassor på exempelvis olika byggarbetsplatser.
 2. Tidsbesparing: Med en mobil anläggning behöver du inte transportera schaktmassor till din stationära anläggning för återvinning. Istället kan du återvinna materialet direkt på plats, vilket sparar tid och transportkostnader. Att sätta upp en stationär anläggning tar också väldigt lång tid i jämförelse.
 3. Mindre miljöpåverkan: Genom att använda en mobil anläggning för återvinning av schaktmassor kan du minska miljöpåverkan genom att minska transporten av material. Dessutom kan återvunna material användas på platsen istället för att nya material behöver transporteras in.
 4. Kostnadseffektivitet: Att använda en mobil anläggning är oftast mer kostnadseffektivt än att använda en stationär anläggning, särskilt om du bara behöver återvinna material på tillfälliga projekt. Att investera i en stationär anläggning är ett stort beslut och stationära anläggningar har ett väldigt lågt andrahandsvärde i jämförelse.

Sammanfattningsvis är en mobil anläggning för återvinning av schaktmassor en mer flexibel, tidsbesparande, miljövänlig och kostnadseffektiv lösning för de flesta projekt. Tröskeln för att komma igång är också väldigt mycket lägre eftersom man lätt kan testa material med en mobil anläggning och man riskerar inte några stora, dåliga investeringar.

Nya filmbevis på krossen som återvinner gummidäck och madrasser

Uttjänta däck för bilar, lastbilar, flygplan och tunga fordon är bland de svåraste avfallstyperna att återvinna. Ett omöjligt uppdrag för andra krossar med samma bränsleeffektivitet och kapacitet men TANAs höga vridmoment gör det möjligt att strimla däck till en mycket homogen partikelstorlek – på bara en gång! Dessutom kan man separera de flesta metallerna under rivningsprocessen.

Nya produkter av gummi

Uttjänta däck och produkter från däck kan användas produktivt på många olika sätt som exempelvis:

– Tillverkning av nya gummiprodukter som mjuka fallytor och transportband

– Vägbyggen och beläggning

– Alternativ bränslekälla för producenter av energi och cement

– Bromsbelägg och andra gummiprodukter skapar mer utsläpp och kostar mer pengar.

Återvinna madrasser är ett svårare jobb

Madrasser kan vara riktigt knepigt att krossa och fjädrarna svåra att hantera – men med en långsamtgående kross från våra vänner på TANA så är det inget problem längre. Med branschens bästa kapacitet så krossar TANA Sharken alla förväntningar precis som vanligt!

Madrassåtervinning är ett effektivt sätt att förvandla avfall till en värdefull resurs. Materialet i madrasserna som brukar deponeras kan istället ges nya möjligheter genom återvinning men det kräver en homogen partikelstorlek, vilket TANA Shark kan ge.

Ännu mer sortering är framtiden för bygg- och rivningsavfall

Genom att sortera materialen från bygg- och rivningsavfall med mobila anläggningar är det möjligt att återanvända och återvinna så mycket som möjligt av materialet direkt på plats vilket skapar en helt annan ekonomi i projekten. Vi har många återvinningslösningar för hantering av byggavfall för att få ut så mycket som möjligt i det viktiga första steget i återvinningsprocessen.

Det viktigaste steget kommer först: sorteringen!

Det första och viktigaste steget i arbetet med återvinning av byggavfall och rivningsmaterial är sortering och det är här den stora potentialen finns i att anlita oss på Norditek. Sortering kan utföras antingen på platsen där avfallet genereras eller på en återvinningsanläggning, beroende på resurser och möjligheter men i de fall det är möjligt så lönar det sig att återvinna på plats. Det är därför våra återvinningsanläggningar är mobila.

Tillsammans hittar vi rätt lösning med kunden för ett specifikt material och kan därigenom maximera återvinningspotentialen och minimera mängden avfall som körs på deponi.

Fler steg i återvinningsprocessen

Efter sortering handlar det i tur och ordning om återanvändning, återvinning, energiåtervinning och deponering. Genom en anpassad och effektiv sortering möjliggörs en högre återvinningsgrad i de kommande stegen.

Återanvändning: En del material kan återanvändas i en ny byggnad eller konstruktion. Till exempel kan tegel och betong krossas och användas som fyllnadsmaterial i nya byggnader eller vägar.

Återvinning: Material som inte kan återanvändas kan återvinnas. Till exempel kan metall och trä återvinnas och användas för att tillverka nya produkter.

Energianvändning: Vissa material som inte kan återvinnas eller återanvändas kan fortfarande användas för energiändamål genom förbränning.

Deponering: Det sista alternativet är att deponera materialet på en avfallsanläggning. Men detta är inte det bästa alternativet eftersom det leder till att mängden avfall på deponier ökar.

Framtiden för återvinningen av byggavfall

De olika stegen i återvinningsprocessen kommer sannolikt att se likadana ut i framtiden men i takt med att teknologin utvecklas och kraven på hållbarhet ökar så ser vi att sorteringen kommer bli mer avancerad. Med mer avancerad teknologi som sensorer för scanning av material så kan sorteringen av byggavfall och rivningsmaterial bli ännu mer preciserad, vilket kan öka återvinningsgraden och minska mängden material som hamnar på deponi.

Vi ser också ett generellt sett större fokus på cirkulär ekonomi som en modell för hållbarhet, där material och resurser används på ett sätt som minimerar avfall och förbrukning av nya råmaterial. I framtiden hoppas vi att byggbranschen kommer fokusera alltmer på att använda återvunna material i nya byggprojekt och på att bygga mer hållbart och att det här händer genom ett ökat samarbete och delning av kunskap.

Genom att samarbeta med andra aktörer inom byggbranschen och dela kunskap om återvinning kan branschen bli mer effektiv och innovativ i sitt sätt att hantera byggavfall och rivningsmaterial.

Med ökad medvetenhet om miljöproblematiken kommer regleringar och krav på hållbarhet också att öka. Detta kan innebära strängare regler kring hur byggavfall och rivningsmaterial hanteras och ökad press på byggbranschen att vara mer hållbar.

Nu söker vi Uppstartstekniker till Göteborg

Norditek är ett ledande företag med ett starkt varumärke i miljöteknikbranschen och har exklusiva återförsäljarskap från ett flertal tillverkare av kross- och sorteringsutrustningar på en global nivå. Bolaget växer i snabb takt och utökar nu med en uppstartstekniker med placering på kontoret i Askim. Som uppstartstekniker har du en kärnfunktion inom företaget då du är den första att tillsammans med säljare träffa nya kunder och hjälpa dem med att både starta upp och komma i gång med maskinerna. 

Arbetsuppgifter:
• Uppstarter/Provkörningar 50%
• Fälttekniker 50%, det vill säga att man jobbar med enklare felsökningar och reparationer
• 2 till 3 dagars resande i veckan förekommer
• Internsupport mot serviceavdelning och servicepartners

Hos oss är det viktigt att alla trivs och att vi hjälps åt i den dagliga verksamheten. Vi är prestigelösa och arbetar utifrån konceptet frihet under ansvar. Vi har ett generöst förmånspaket och erbjuder däribland en tjänstebil.

Nu söker vi teknisk innesäljare till Göteborg

Ditt främsta uppdrag är att vara ett stöd i försäljningsprocessen genom ett nära samarbete med säljare, kunder och leverantörer med målet att minimera ledtider och skapa effektivare projekt och ännu nöjdare kunder. Från första kundkontakt fram till ett ordererkännande. Varje projekt vi gör handlar i förlängningen om att göra nytta för miljön.

Rollen är ny och vi söker dig som vill vara med och utforma den genom att sätta upp struktur och rutiner i nära samarbete med dina kollegor, främst på sälj och eftermarknad. Det vi vet redan idag är att vara service minded, i kombination med driv och struktur, kommer vara nyckeln till framgång.

Vill du komma in på ett företag som gör något viktigt, som har roligt på jobbet och som brinner för att ständigt utveckla nya tekniska lösningar för en ökad materialåtervinning. Ja, då är du varmt välkommen!

Ansök här

Hållbarhet i byggbranschen: Varför det är viktigt att sortera byggavfall?

Om avfallet inte är sorterat kan det leda till att viktiga material går förlorade eller att det blir svårt och dyrt att återvinna dem. Det kan också innebära att det inte är möjligt att återvinna vissa material alls. Sortering av avfall minskar också behovet av att ta ut nya råvaror från naturen, vilket är viktigt för att bevara naturresurser och minska miljöpåverkan.

Sortering av avfall är också viktigt för att minska mängden avfall som skickas till förbränningsanläggningar eller deponier, vilket kan bidra till minskad belastning på miljön.

Norditek har flera olika lösningar för att maximera förädlingsgraden av blandade byggavfall.

Hur många ton avfall orsakas inom bygg och rivning i Sverige årligen?

Enligt statistik från Avfall Sverige, landets branschorganisation för avfallshantering, var det år 2019 ungefär 7,5 miljoner ton avfall från bygg- och rivningsverksamhet i Sverige. Det är viktigt att återvinna så mycket som möjligt av detta avfall för att minska belastningen på miljön och för att rädda naturresurser.

Vilka byggavfall har störst påverkan på miljön?

Det finns olika typer av byggavfall som kan ha större eller mindre påverkan på miljön beroende på hur de hanteras och återvinns. Men några av de vanligaste typerna av byggavfall som kan ha en stor påverkan på miljön är:

 1. Asbest: Asbest är ett farligt material som ofta förekommer i byggnader och kan orsaka cancer om det inte hanteras på rätt sätt.
 2. Färg och lösningsmedel: Färger och lösningsmedel innehåller kemikalier som kan vara skadliga för människor och miljön om de inte hanteras på rätt sätt.
 3. Elektronikavfall: Elektronikavfall, såsom datorer och mobiltelefoner, innehåller skadliga kemikalier och metaller som kan skada miljön om de inte återvinns på rätt sätt.
 4. Farligt avfall: Farligt avfall, såsom batterier och lysrör, kan innehålla skadliga ämnen som kan skada miljön om de inte hanteras på rätt sätt.
 5. Betong och murbruk: Betong och murbruk kan vara svårt att återvinna och kan orsaka problem med deponier och förbränningsanläggningar.

Det är viktigt att hantera dessa material på rätt sätt för att minska deras påverkan på miljön och för att återvinna dem så effektivt som möjligt. Norditek har lång erfarenhet och stor kunskap om hur man hanterar olika typer av avfall med målet att maximera förädlingsgraden av ingångsmaterialet.

Hur återvinning av schaktmassor minskar miljöpåverkan

Minska avfallet på deponier

Att återvinna schaktmassor är bra för miljön på flera sätt. För det första innebär det att man kan minska mängden avfall som hamnar på deponier, eftersom man tar tillvara på materialet från schaktmassorna och använder det på ett annat sätt. Detta kan leda till en minskning av deponiernas storlek och mängden avfall som behöver förvaras där, vilket i sin tur kan bidra till en bättre miljö.

Mindre nybrytning

Att återvinna schaktmassor kan också innebära en minskning av behovet att bryta nytt material för att användas som ballast eller fyllnadsmassor. Detta kan leda till en minskning av miljöpåverkan från gruvdrift och brytning, såsom föroreningar och förstörelse av naturområden.

Minskade transporter

Dessutom kan återvinning av schaktmassor bidra till en minskning av klimatpåverkan, eftersom det kan innebära en minskning av behovet att transportera nya material långa sträckor för att användas som ballast eller fyllnadsmassor. Detta kan leda till en minskning av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Spara kostnader och minska miljöpåverkan

Att återvinna schaktmassor kan göras genom flera olika metoder. Om inte schaktmassorna innehåller komplexa föroreningar så är det enkelt att återvinna massorna på plats och därmed som entreprenör spara stora kostnader samtidigt som miljöpåverkan minskar avsevärt.

Kallelse till årsstämma i Norditek Group AB 

Aktieägarna i Norditek Group AB org.nr 559307-6986 (”Bolaget” eller ”Norditek”), med säte i Askim, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 jan 2023 kl 17.00. Bolagsstämman äger rum på Arkipelagen Företagscenter, Stora Åvägen 21, Askim i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: 

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 jan 2023 (för förvaltarregistrerade akter, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), 

dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 19 jan 2023 under adressen Norditek Group AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim eller per e-post: info@Norditek.se. Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. 

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter. 

Förvaltarregistrerade aktier 

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den tisdagen den 17 jan 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 19 jan 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Ombud 

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. 

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

 1. Val av ordförande vid stämman 
 2. Val av en eller flera justeringsmän 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 4. Godkännande av förslag till dagordning 
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
 7. Beslut om: 
 8. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning 
 9. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 10. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 
 1. Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer 
 2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 
 3. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor 
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
 5. Beslut om att inrätta ett teckningsoptionsprogram för ledande befattninghavare och nyckelmedarbetare.
 6. Stämman avslutas

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 – Val av ordförande till stämman

Styrelsen föreslår att Göran Nordlund, styrelsens ordförande, väljs till stämmans ordförande.

Punkt 7 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att de till årsstämman förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna. 

Punkt 8 – Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer 

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan styrelsesuppleanter.
Styrelsen föreslår vidare att ett auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter. 

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsearvode ska utgå med 52 500 kronor (ett prisbasbelopp 2023) till den externa styrelseledamoten Nina Modig för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Övriga styrelseledamöter som även är större aktieägare i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Vidare föreslår styrelsen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 10 – Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om omval av styrelseledamöterna Göran Nordlund, Daniel Carlberg, Eric Johansson, Martin Larsson och Nina Modig samt att fatta beslut om omval av det registrerade revisionsbolaget Bright Norr AB. Bright Norr AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Oskar Hettinger att vara huvudansvarig revisor. Samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Syftet med bemyndigandet är att öka den finansiella flexibiliteten och styrelsens handlingsutrymme. 

Bemyndigandet får utnyttjas för emission av totalt högst tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet. 

Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemitterade aktier eller den summa som inbringas vid en nyemission ska kunna användas som betalning vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag. 

Emissionen ska kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Punkt 12 – Beslut om att inrätta ett teckningsoptionsprogram för ledande befattninghavare och nyckelmedarbetare.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att införa ett incitamentsprogram. Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 350 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Norditek Produktion AB som berättigar till teckning av högst 350 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Norditek Produktion AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet. 

Teckning av aktier enligt optionsprogrammet ska ske under tiden från och med den 1 feb 2026 till och med den 28 feb 2026. Vid teckning av aktier kommer aktiekapitalet att öka med högst 35 000 kronor. 

Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna, enligt ovan, skall vara 150% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen 1 jan 2023 och 30 jan 2023.

Norditek kommer att offentliggöra teckningskursen innan den första dagen i nyttjandeperioden. 

Norditek Produktion AB ska erbjuda ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner att senast den 28 feb 2023 förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att optionerna värderas i enlighet Black & Scholes värderingsmodell. 

Teckningskursen ska erläggas kontant senast 30 mars 2023.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande: 

Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Ett långsiktigt engagemang hos deltagarna förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att 

Optionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde. 

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket. 

ÖVRIG INFORMATION 

Majoritetskrav

För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 11) ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om införande av teckningsoptionsprogram (punkt 12) ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 

Antal aktier och röster 

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 12 637 727. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Stämmohandlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, www.norditek.se, hos Bolaget på adress Stora Åvägen 21, 436 34 Askim samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. 

Upplysningar på stämman 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. 

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor- svenska.pdf. 

Certified advisor

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information: 

Daniel Carlberg

Telefon: +46702190491

Mail: daniel.carlberg@norditek.se

_____________________________

Askim  i dec 2022 

Norditek Group AB 

Styrelsen 

Fördelar med tvätt av schaktmassor

Nya produkter genom enkla metoder

Genom enkla metoder kan vi exempelvis få fram mycket fina sand- och makadamprodukter från schaktmassan. Med en mobil tvättanläggning är det enkelt att få bort fin silt och sediment som orsakar problem med användning av materialet.

Schaktmassor med föroreningar

Om massan inte innehåller för komplicerade föroreningar så är den både enkel och värdefull att återvinna. För enklare föroreningar har Norditek flera olika problemlösare att plocka in för att lösa uppgiften. Att exempelvis återvinna förorenad sand är ofta enkelt och ger en stor vinning, eftersom möjligheten att göra nya uttag av sand blir blivit mer begränsad.

Fördelen med en mobil anläggning

En mobil återvinningsanläggning för schaktmassa kräver en relativt liten investering och samtidigt ger det en större flexibilitet eftersom anläggningen kan anpassas efter vad schaktmassan består av.

Olika metoder för olika schaktmassor

Vår metod för återvinning av schaktmassa hanterar massorna som utgör de allra största flödena i samhället. Schaktmassor kan innehålla lera, silt, sand, grus, sten och olika föroreningar. Beroende på vilken typ av schaktmassa finns båda våta och torra metoder som gör det möjligt att återvinna schaktmassor i många fler projekt. Exempel på schaktmassor:

 • Skogsjord blandat med torv, sten och trä
 • Jord blandat med makadam, sand, geotextil, grus m.m.
 • Förorenade jordar
 • Lösa massor utan bärighet
 • Blandade jordar med mycket fukthalt
 • Blandade jordar med mycket lerhalt
 • Blandat med organiskt
 • Blandat med sten
 • Blandat med metall
 • Blandat med kemiska föroreningar eller tungmetaller
 • Lera eller mycket fukt
 • Sten blandat med instabila massor

Att välja rätt siktmedia

Beroende på olika parametrar och innehåll som fukthalt, lerhalt, rötter m.m. så kan vi också optimera återvinning och produktion med hjälp av rätt siktmedia.

Norditeks metod för att tvätta schaktmassor

Återvinning av schaktmassor anpassat för mindre produktion

Vår metod för återvinning av schaktmassa hanterar de enklare massorna som utgör de allra största flödena i samhället. Metoden gör det möjligt att återvinna schaktmassor i många fler projekt eftersom investeringen är mindre, främst tack vare att anläggningen är optimerad för mindre produktion.

Återvinning till ballast och sand

Norditeks mobila anläggningen är utbyggbar från enkel återvinning till mer avancerad. Själva tvättdelen av anläggningen är utvecklad av Finlay och passar bra ihop med Norditeks sorteringsverk och vindsiktar. Schaktmassor kan återvinnas till nya produkter som ballast och sand.

Tvätt ger möjlighet att få ut mycket små fraktioner

När torrtvättar inte räcker till är en anläggning från Terex Washing Systems en god investering. Anläggningarna kan ta hand om leriga och klibbiga massor och få ut mycket små fraktioner. Det är möjligt att få ut fraktioner ner till 0,1 mm.

Nybrytning ger onödigt stor klimatpåverkan

Att återvinna de största flödena av schaktmassor i samhället är prioriterat. Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram nya hållbarhetskriterier för schaktmassor som kan användas vid upphandling och projektering. https://norditek.se/nya-klimatkrav-pa-schaktmassor-men-vi-har-redan-losningarna/

Modellskiss över Norditeks mobila anläggning för återvinning av schaktmassa med blöt metod.

5 metoder för sortering och återvinning av byggavfall

Under år 2020 genererade Sverige 14,6 miljoner ton bygg- och rivningsavfall enligt Naturvårdsverket, så behovet av effektiva metoder för sortering är stort.

Tvätt

För återvinning av schaktmassor och återvinning av ballast finns lösningar med mobila tvättanläggningar. Anläggningarna kan ta hand om leriga och klibbiga massor och få ut mycket små fraktioner. Mobila lösningar gör det möjligt att återvinna schaktmassor även för fler eftersom investeringen är mindre.

Vindsiktning

Schaktmassor innehåller ofta organiskt material vilket effektivt kan separeras med hjälp av vindsiktning. Vindsikten gör det möjligt att skilja lättare material från tyngre, så förutom schaktmassor är byggavfall som innehåller betong, trä, isolering, plasert, med mera, sådant som med fördel kan sorteras med hjälp av vindsiktning. Vindsiktning innebär att man sorterar efter materialets aerodynamiska egenskaper.

Densitetsseparering

Densitetsseparering med ett vattenbad separerar material genom att låta material sjunka eller flyta genom ett vattenflöde.  I ett byggavfall avskiljer vattenbadet till exempel inert från trä i och med att de har olika flytförmåga. Samtidigt genomför vattenbadet en lättare tvätt. Densitetsseparering är relevant för många olika typer av material som industri-, bygg- och rivningsavfall men också för sopsand och annat. Vattenbadet är utvecklat och anpassat för att fungera tillsammans med en vindsikt vilket gör att det kan producera tre rena fraktioner med hög kapacitet.

Magnetiskt och icke-magnetiskt

När man river gamla byggnader så finns mycket metall att återvinna. Metallen finns i kranar, rör, mässingshandtag och mycket mer. Metall som är magnetisk är relativt enkel att återvinna medan icke-magnetisk metall är svårare att separera från avfallet. Det är här som vår teknik kommer in, med vår virvelströmsmagnet kan man separera och återvinna all metall från gamla byggnader. Tekniken kan även appliceras på avfall som redan har eldats i ett värmeverk.

Siktning

Siktning är en grundläggande metod för att sortera material i olika materialstorlekar. Siktar, eller sorteringsverk, delar upp materialet i två eller fler storleksgrupper. I en anläggning för byggavfall används ofta förkrossning för att underlätta sortering. Krossning handlar om sönderdelning av fasta material.

Genom att utveckla och addera nya moduler fortsätter vi på Norditek att skapa nya möjligheter inom återvinningen. Flexibiliteten i våra anläggningar skapar helt enkelt fler möjligheter att återvinna byggavfall.

Vilka material kan man återvinna inom byggbranschen?

Trä

Trä är bland de lättare materialen att återvinna från byggavfall. När alla föroreningar avlägsnats från träfraktionen så kan träet återanvändas till möbler eller byggmaterial om träet är omålat. Alternativt gå vidare till energiåtervinning genom förbränning i till exempel ett värmeverk.

Plast

Plast som finns i blandat byggavfall är idag möjligt att separera genom att helt enkelt blåsa bort plasten med en vindsikt. Renade plastflöden är i regel svåra att materialåtervinna därmed går de i regel vidare till energiåtervinning. Samtidigt kan ett separerat plastavfall göra resten av avfallet möjligt att materialåtervinna.

Betong

Återvinning av betong är ett område där tekniken håller på att utvecklas och där vi på Norditek har ett pågående testprojekt just nu. Betongavfallet kan komma från hus som ska rivas eller avfall från betongindustrin. Restmaterial från industriella processer kan återvinnas som ballast eller som tillsatsmaterial i ny betong. Det senare är det som vi håller på att utveckla just nu.

Metall

Metaller i ett byggavfall kan separeras med magneter och virvelströmsmagneter, beroende på om de är magnetiska eller icke-magnetiska. Med de mycket kraftfulla virvelströmsmagneterna som vi använder är det idag möjligt att separera till och med små partiklar av icke-magnetiska metaller. Metall är möjligt att materialåtervinna i princip hur många gånger som helst.

Spillmaterial

När man pratar om återvinning av byggavfall så kan man även inkludera spillmaterial vid nyproduktion. Spillmaterial kan antingen återbrukas eller som i fallet med spill från gipsskivor, så kan materialet stoppas in i nyproduktion igen. 

Det här var några exempel på material som kan återvinnas från byggavfall.

Ny på Norditek men gammal i gamet

Du lämnar automationsbranschen och rollen som Nordenansvarig Eftermarknad för att i stället hjälpa oss på Norditek, varför? 

– Återvinningsbranschen är jättespännande just nu och eftermarknaden har blivit väldigt viktig för Norditek, både eftersom man växer stadigt och eftersom kunden förväntar sig rätt service och support utan krångel. Här finns en spännande utmaning att skapa något riktigt bra, tillsammans med att driva och utveckla reservdelsförsäljningen. Det är också intressant att få jobba med den cirkulära omställningen på ett företag med mycket framåtanda.

Hur funkar en riktigt bra eftermarknad enligt dig?

– En bra eftermarknad börjar i en riktigt bra förståelse för kundens behov. Det behövs för att kunna ha en god framförhållning och leverera rätt service och reservdel när det behövs. För vår del är maskiner ofta konsekventa då driftmiljön är förutsägbar så det finns stor potential att boka in och planera bättre kring service och support. Det är en enkel sak att börja med. På längre sikt finns massor att göra inom området, på Volvo jobbade jag mycket inom det prediktiva med uppkopplade tjänster, fordonsstyrning och förarbeteenden. På Norditek har vi goda möjligheter att använda mer tillgänglig data för att förutse och förebygga driftstopp samt optimera produktionen.

Okej, så hur får vi det att hända?

– Jag kommer lägga stor vikt vid att sätta sig mig in i och förstå kundens olika problem så det blir ut på vägarna och träffa kunder. Sen handlar det om att säkerställa stort egenansvar hos medarbetarna och se till att alla experterna, servicepartners och tekniker, har rätt förutsättningar. Vi måste göra kloka avvägningar, det som är tekniskt kritiskt är till exempel inte alltid det mest kommersiellt kritiska. Vi ska även bli bättre på helhetsupplevelsen med saker som chattsupport, e-handel och att få svar direkt på sina frågor. Idag har industriföretagen nästan lika stora förväntningar på sig som konsumentföretagen att leverera en riktigt bra kundupplevelse, kunderna har vant sig vid en nivå. Och kan man inte leverera det så behöver man åtminstone vara bra på att förklara varför det inte är möjligt. 

Du har nyss kommit hem från branschens största mässa Bauma. Som ny i branschen, vad har du med dig för intryck hem?

– Alla pratar återvinning! Till och med de som traditionellt bara brukar spränga och krossa, branscher som betong och gruvindustrin, där börjar man prata återvinning istället för jungfrulig brytning och det är ju väldigt positivt med tanke på alla utsläpp vid nybrytning. Annars var det en enorm mässa, väldigt påkostad och otroligt många maskiner på plats. Det var också kul att se att användarvänlighet hamnat mer i fokus även i den här branschen. Inom serviceområdet handlar det om att det ska vara lätt att byta reservdelar och lätt och följa slitaget. Det går mot att bli mer pedagogiskt och tydligare hur och när du byter delar, det ska bli lätt att göra rätt helt enkelt vilket är bra.

Slutligen, ville du bli eftermarknadschef när du var liten?

– Nej, det var inte självklart. Jag valde mellan brandman och det. 

Tack för intervjun, varmt välkommen och nu kör vi!

Fler har fått korn på återvinning av sand

Den nyttiga filtersanden som används av vattenreningsverk är ett bra exempel på sand som återvinns allt mer. Tillgången är geografiskt begränsad vilket gör transportkostnaderna höga men genom att återvinna sanden direkt på plats minskar miljöpåverkan och kostnader betydligt.

Filtersand från ett vattenreningsverk återvinns direkt på plats

Filtersanden är möjlig att återvinna med hjälp av sorteringsverk och tvätt. Genom att sandtvätten spolar sanden så sedimenterar den och fina partiklar med föroreningar som alger bildar en fraktion medan ren sand bildar en annan fraktion som kan återanvändas med fullgod förmåga.

Sand är också ett av byggbranschens mest använda material eftersom det är en vanlig komponent i blandmaterial som cement och betong. Idag arbetar vi med flera olika lösningar för återvinning av sand eftersom sand faktiskt är en ändlig resurs som naturen inte producerar nytt av. Att deponera sand är ofta ett sämre alternativ än att återvinna den på plats eftersom det medför stora kostnader för transport, deponiavgifter och inköp av ny sand. 

Johan Marquardt blir ny produktansvarig på Norditek

Hej Johan! Välkommen som ny produktägare på Norditek. 
– Tack!
Hur känns det att vara här?
– Det känns helt rätt. Jag har ju redan varit med sen 2010 i egen regi och jobbat med Norditek. Nu blir jag och min kollega Tomas istället en del av Norditek. Det känns väldigt bra med allt som händer inom återvinning och miljö och det är ett bra driv och ett bra gäng med mycket hejarop här.
Vad ska du jobba med på Norditek?
– Nu ska vi växla upp produktionen av Norditeks egenutvecklade maskiner för att kunna möta efterfrågan. Det blir fokus på att minska ledtider och montagetider och självklart att utveckla och förbättra kvaliteten på produkterna.
Vad är roligast med ditt nya jobb?
– Det känns riktigt kul att vara med och ta fram nya lösningar på problem inom återvinning, att få vara med och klura och utveckla framförallt produktionsledet men också produkterna i sig.
Stort lycka till och välkommen ombrod!

Underbara framtid!

– Fler företag behöver få upp ögonen för vad man kan göra med ny kunskap och teknik. Jag vet att det är möjligt att göra riktigt stora kostnadsbesparingar och minska både transporter och miljöpåverkan kring alla markarbeten och byggnationer som nu ska göras, säger Andreas.

När stora företag som Green steels, LKAB, Hybrit, Northvolt investerar är det inte bara deras anläggningar som arbetet handlar om utan även kringliggande serviceindustrier, infrastruktur, m.m.

– Det går att göra väldigt mycket med restmaterialen från allt arbete. Med våra mobila anläggningar kan vi till exempel omvandla stora delar av materialen direkt på plats för att skapa nya material till dränering, fyllnad och förstärkning. Och då pratar vi bara om materialen i marken, säger han.

När 1000 miljarder ska investeras i Norrland i den nära framtiden så är det bara fantasin som sätter gränsen för vad som går att göra.

– Man pratar om väldigt stora investeringar i grön teknik och det är fantastiskt men det finns också väldigt mycket att tänka på för att själva genomförandet blir så grönt som möjligt. Med våra flexibla problemlösare har vi tillgång till teknik som kan lösa många kundbehov och omvandla material direkt på plats. Det kan spara otroligt mycket för både kassan och för miljön när man gör det på rätt sätt. Så nu gäller det bara för oss att finnas där till hands där uppe och informera om alla möjligheter. Därför etablerar vi oss nu också i Norrbotten med utgång från Boden för att kunna visa upp våra mobila återvinningsanläggningar.

Torsdag till lördag 25-27 augusti är Andreas även på plats i Norditeks monter under Load Up North i Boden.

Kallelse till extra bolagsstämma i Norditek Group AB (publ)

Aktieägarna i Norditek Group AB, 559307-6986, (”Bolaget” eller ”Norditek”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 augusti 2022.

INFORMATION OM FÖRHANDSRÖSTNING

Extra bolagsstämman kommer att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att finnas vid den extra bolagsstämman. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som extra bolagsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd.

ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M. 

Anmälan

För att aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska aktieägare: 

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 22 juli 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
 • dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Norditek tillhanda senast fredagen den 29 juli 2022.

Uppgifter som lämnas i anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 22 juli 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 26 juli 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.  

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.norditek.se.  Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar förhandsrösta genom ombud kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Det ifyllda formuläret måste vara Norditek tillhanda senast fredagen den 29 juli 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Norditek Group AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@norditek.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. 

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar förhandsrösta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.norditek.se

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen och b) beslut om riktad emission av teckningsoptioner till helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen

Förslag till beslut  

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Göran Nordlund, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället utser, ska väljas till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Carl Schneider, eller vid förhinder, den eller dem som styrelsen istället anvisar, utses till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats samt tillstyrkts av justeringspersonen. 

Punkt 6 – Beslut om A) antagande av långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen och B) beslut om riktad emission av teckningsoptioner till helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen

A. Införande av Optionsprogram 2022

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2022) riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

Bakgrund och motiv

Bolagets styrelse är av uppfattningen att incitamentsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och Bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2022 kommer att bidra till möjligheterna att bibehålla och rekrytera kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka de befintliga och framtida medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2022 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Optionsprogram 2022

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 300 000 teckningsoptioner (”Teckningsoptioner”) till det helägda dotterbolaget Norditek Produktion AB (”Dotterbolaget”) och godkänner efterföljande överlåtelse av sammanlagt högst 300 000 Teckningsoptioner till befintliga och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. 

Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 augusti 2025 till och med den 31 augusti 2025 teckna en (1) ny aktie i Norditek Group AB (publ) till en teckningskurs om 14,50 kronor. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. 

Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Deltagare i Optionsprogram 2022 ska efter erbjudande från Bolaget senast den 31 augusti 2022 meddela Bolaget om antalet Teckningsoptioner som deltagaren vill förvärva. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna till Teckningsoptionernas marknadsvärde i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. 

I samband med tilldelningen av Teckningsoptionerna ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla organisatoriska förändringar samt förbehålla sig rätten att återköpa Teckningsoptioner om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta Teckningsoptionerna.

Bolaget ska på begäran från deltagare äga rätt men inte skyldighet att till marknadspris förvärva ett sådant antal Teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående Teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade Teckningsoptioner. 

Innehavare av Teckningsoptioner vars anställning upphör eller som önskar sälja sina Teckningsoptioner ska erbjuda Bolaget att förvärva Teckningsoptionerna till det lägsta av premien som betalades för Teckningsoptionerna vid förvärvstidpunkten och marknadsvärdet.

Fördelning av Teckningsoptioner

Optionsprogram 2022 ska omfatta ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen enligt nedan. 

Bolaget har precis anställt en eftermarknadschef som ska erbjudas att förvärva 90 000 Teckningsoptioner. Då Bolaget befinner sig i en expansionsfas på en konkurrensutsatt arbetsmarknad ska resterande Teckningsoptioner kunna erbjudas i samband med intern och extern rekrytering av nyckelpersoner.

Marknadsvärde

Teckningsoptionernas marknadsvärde kommer att beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Teckningsoptionerna som överlåts till deltagarna överlåts till ett pris motsvarande Teckningsoptionernas marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Norditek-koncernen. 

Kostnader för finansiell och legal rådgivning tillkommer i samband med Optionsprogram 2022 med cirka 40 000 kronor.

Eftersom Bolagets kostnader för Optionsprogram 2022 kommer vara relativt begränsade, har styrelsen beslutat att inte föreslå att extra bolagsstämman beslutar om åtgärder för täckande av dessa kostnader.

Utspädning
Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2022, vid utnyttjande av samtliga 300 000 Teckningsoptioner, att aktiekapitalet kan öka med högst 30 000 kronor och en maximal utspädning motsvarande cirka 2,3 procent av det vid kallelsens utfärdande utestående kapitalet och antalet röster i Bolaget. 

Beredning av förslaget

Optionsprogram 2022 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Styrelsen eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2022, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. Styrelsen ska även äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2022 inte längre uppfyller dess syften.

Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram

Vid bolagsstämman den 30 augusti 2021 antogs ett incitamentsprogram riktat till medarbetare. Programmet omfattar 300 000 teckningsoptioner och varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie till en teckningskurs om 14,50 kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 1 november 2024 till och med den 30 november 2024. Teckningsoptionerna överläts till marknadsvärde i enlighet Black & Scholes värderingsmodell till 0,56 kronor per Teckningsoption. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppkommer en utspädning om 2,3 procent.

Vid bolagsstämman den 30 augusti 2021 antogs ett incitamentsprogram riktat till en enskild styrelseledamot. Programmet omfattar 50 000 teckningsoptioner och varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie till en teckningskurs om 16 kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 1 november 2025 till och med den 31 november 2025. Teckningsoptionerna överläts till marknadsvärde i enlighet Black & Scholes värderingsmodell till 0,581 kronor per teckningsoption. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppkommer en utspädning om 0,39 procent.

B. Riktad emission av Teckningsoptioner, Serie 2022/2025, till helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av dessa till anställda enligt Optionsprogram 2022

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 300 000 Teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 30 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde). Följande villkor ska gälla.

 1. Rätt att teckna Teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget Norditek Produktion AB, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att hantera Teckningsoptionerna enligt villkoren för Optionsprogram 2022. Dotterbolaget ska enligt instruktion från Bolagets styrelse äga rätt att överlåta Teckningsoptionerna till vederbörlig deltagare i Optionsprogram 2022. 
 2. Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 augusti 2025 till och med den 31 augusti 2025 teckna en (1) ny aktie i Norditek Group AB (publ) till en teckningskurs om 14,50 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. För det fall teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 3. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar Teckningsoptionernas marknadsvärde i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av Teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 31 augusti 2022. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

För Teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna. Teckningskursen för teckning av ny aktie med stöd av Teckningsoption liksom antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av villkoren för Teckningsoptionerna.

Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt ovan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Överteckning kan inte ske.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogrammet för rekrytering av ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Styrelsen föreslår även att extra bolagsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget, inom ramen för Optionsprogram 2022, enligt instruktion från Bolagets styrelse får överlåta Teckningsoptioner till deltagare i Optionsprogram 2022 och hantera Teckningsoptioner i enlighet med Optionsprogram 2022. Överlåtelse av Teckningsoptioner ska ske enligt villkoren ovan. 

Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden 

Styrelsens förslag till beslut enligt A–B är villkorade av varandra och antas därför i ett sammanhang. Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier företrädda vid extra bolagsstämman.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att Teckningsoptionerna överlåts i enlighet med vad som anges ovan. 

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

ÖVRIG INFORMATION

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 12 637 727 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar 

Handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.norditek.se. och kontor med adress Norditek Group AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Upplysningar inför extra bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post enligt adressen ovan eller via e-post till info@norditek.se senast fredagen den 22 juli 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.norditek.se, senast onsdagen den 27 juli 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Göteborg i juli 2022

Norditek Group AB (publ)

Styrelsen

_________________

Tillhörande dokument:

Mer energi från värmeverken i nytt hett projekt

För att öka produktionstakten av energi och värme från värmeverken har vi nu levererat ett riktigt hett projekt. Genom att öka kvaliteten på bränslet och separera all metall från returträet kan värmeverket minska antalet driftstopp och öka produktivitet.

Den ökade kvaliteten på bränslet ger effektivare produktion och separeringen av metallen minskar de mycket kostsamma driftstoppen. Dessutom skapar återvinningen av metallerna ytterligare en intäktskälla.

Se filmen från projektet