Fler har fått korn på återvinning av sand

Den nyttiga filtersanden som används av vattenreningsverk är ett bra exempel på sand som återvinns allt mer. Tillgången är geografiskt begränsad vilket gör transportkostnaderna höga men genom att återvinna sanden direkt på plats minskar miljöpåverkan och kostnader betydligt.

Filtersand från ett vattenreningsverk återvinns direkt på plats

Filtersanden är möjlig att återvinna med hjälp av sorteringsverk och tvätt. Genom att sandtvätten spolar sanden så sedimenterar den och fina partiklar med föroreningar som alger bildar en fraktion medan ren sand bildar en annan fraktion som kan återanvändas med fullgod förmåga.

Sand är också ett av byggbranschens mest använda material eftersom det är en vanlig komponent i blandmaterial som cement och betong. Idag arbetar vi med flera olika lösningar för återvinning av sand eftersom sand faktiskt är en ändlig resurs som naturen inte producerar nytt av. Att deponera sand är ofta ett sämre alternativ än att återvinna den på plats eftersom det medför stora kostnader för transport, deponiavgifter och inköp av ny sand. 

Johan Marquardt blir ny produktansvarig på Norditek

Hej Johan! Välkommen som ny produktägare på Norditek. 
– Tack!
Hur känns det att vara här?
– Det känns helt rätt. Jag har ju redan varit med sen 2010 i egen regi och jobbat med Norditek. Nu blir jag och min kollega Tomas istället en del av Norditek. Det känns väldigt bra med allt som händer inom återvinning och miljö och det är ett bra driv och ett bra gäng med mycket hejarop här.
Vad ska du jobba med på Norditek?
– Nu ska vi växla upp produktionen av Norditeks egenutvecklade maskiner för att kunna möta efterfrågan. Det blir fokus på att minska ledtider och montagetider och självklart att utveckla och förbättra kvaliteten på produkterna.
Vad är roligast med ditt nya jobb?
– Det känns riktigt kul att vara med och ta fram nya lösningar på problem inom återvinning, att få vara med och klura och utveckla framförallt produktionsledet men också produkterna i sig.
Stort lycka till och välkommen ombrod!

Underbara framtid!

– Fler företag behöver få upp ögonen för vad man kan göra med ny kunskap och teknik. Jag vet att det är möjligt att göra riktigt stora kostnadsbesparingar och minska både transporter och miljöpåverkan kring alla markarbeten och byggnationer som nu ska göras, säger Andreas.

När stora företag som Green steels, LKAB, Hybrit, Northvolt investerar är det inte bara deras anläggningar som arbetet handlar om utan även kringliggande serviceindustrier, infrastruktur, m.m.

– Det går att göra väldigt mycket med restmaterialen från allt arbete. Med våra mobila anläggningar kan vi till exempel omvandla stora delar av materialen direkt på plats för att skapa nya material till dränering, fyllnad och förstärkning. Och då pratar vi bara om materialen i marken, säger han.

När 1000 miljarder ska investeras i Norrland i den nära framtiden så är det bara fantasin som sätter gränsen för vad som går att göra.

– Man pratar om väldigt stora investeringar i grön teknik och det är fantastiskt men det finns också väldigt mycket att tänka på för att själva genomförandet blir så grönt som möjligt. Med våra flexibla problemlösare har vi tillgång till teknik som kan lösa många kundbehov och omvandla material direkt på plats. Det kan spara otroligt mycket för både kassan och för miljön när man gör det på rätt sätt. Så nu gäller det bara för oss att finnas där till hands där uppe och informera om alla möjligheter. Därför etablerar vi oss nu också i Norrbotten med utgång från Boden för att kunna visa upp våra mobila återvinningsanläggningar.

Torsdag till lördag 25-27 augusti är Andreas även på plats i Norditeks monter under Load Up North i Boden.

Kallelse till extra bolagsstämma i Norditek Group AB (publ)

Aktieägarna i Norditek Group AB, 559307-6986, (”Bolaget” eller ”Norditek”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 augusti 2022.

INFORMATION OM FÖRHANDSRÖSTNING

Extra bolagsstämman kommer att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att finnas vid den extra bolagsstämman. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som extra bolagsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd.

ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M. 

Anmälan

För att aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska aktieägare: 

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 22 juli 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
 • dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Norditek tillhanda senast fredagen den 29 juli 2022.

Uppgifter som lämnas i anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 22 juli 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 26 juli 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.  

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.norditek.se.  Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar förhandsrösta genom ombud kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Det ifyllda formuläret måste vara Norditek tillhanda senast fredagen den 29 juli 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Norditek Group AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@norditek.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. 

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar förhandsrösta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.norditek.se

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen och b) beslut om riktad emission av teckningsoptioner till helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen

Förslag till beslut  

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Göran Nordlund, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället utser, ska väljas till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Carl Schneider, eller vid förhinder, den eller dem som styrelsen istället anvisar, utses till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats samt tillstyrkts av justeringspersonen. 

Punkt 6 – Beslut om A) antagande av långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen och B) beslut om riktad emission av teckningsoptioner till helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen

A. Införande av Optionsprogram 2022

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2022) riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

Bakgrund och motiv

Bolagets styrelse är av uppfattningen att incitamentsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och Bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2022 kommer att bidra till möjligheterna att bibehålla och rekrytera kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka de befintliga och framtida medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2022 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Optionsprogram 2022

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 300 000 teckningsoptioner (”Teckningsoptioner”) till det helägda dotterbolaget Norditek Produktion AB (”Dotterbolaget”) och godkänner efterföljande överlåtelse av sammanlagt högst 300 000 Teckningsoptioner till befintliga och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. 

Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 augusti 2025 till och med den 31 augusti 2025 teckna en (1) ny aktie i Norditek Group AB (publ) till en teckningskurs om 14,50 kronor. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. 

Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Deltagare i Optionsprogram 2022 ska efter erbjudande från Bolaget senast den 31 augusti 2022 meddela Bolaget om antalet Teckningsoptioner som deltagaren vill förvärva. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna till Teckningsoptionernas marknadsvärde i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. 

I samband med tilldelningen av Teckningsoptionerna ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla organisatoriska förändringar samt förbehålla sig rätten att återköpa Teckningsoptioner om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta Teckningsoptionerna.

Bolaget ska på begäran från deltagare äga rätt men inte skyldighet att till marknadspris förvärva ett sådant antal Teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående Teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade Teckningsoptioner. 

Innehavare av Teckningsoptioner vars anställning upphör eller som önskar sälja sina Teckningsoptioner ska erbjuda Bolaget att förvärva Teckningsoptionerna till det lägsta av premien som betalades för Teckningsoptionerna vid förvärvstidpunkten och marknadsvärdet.

Fördelning av Teckningsoptioner

Optionsprogram 2022 ska omfatta ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen enligt nedan. 

Bolaget har precis anställt en eftermarknadschef som ska erbjudas att förvärva 90 000 Teckningsoptioner. Då Bolaget befinner sig i en expansionsfas på en konkurrensutsatt arbetsmarknad ska resterande Teckningsoptioner kunna erbjudas i samband med intern och extern rekrytering av nyckelpersoner.

Marknadsvärde

Teckningsoptionernas marknadsvärde kommer att beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Teckningsoptionerna som överlåts till deltagarna överlåts till ett pris motsvarande Teckningsoptionernas marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Norditek-koncernen. 

Kostnader för finansiell och legal rådgivning tillkommer i samband med Optionsprogram 2022 med cirka 40 000 kronor.

Eftersom Bolagets kostnader för Optionsprogram 2022 kommer vara relativt begränsade, har styrelsen beslutat att inte föreslå att extra bolagsstämman beslutar om åtgärder för täckande av dessa kostnader.

Utspädning
Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2022, vid utnyttjande av samtliga 300 000 Teckningsoptioner, att aktiekapitalet kan öka med högst 30 000 kronor och en maximal utspädning motsvarande cirka 2,3 procent av det vid kallelsens utfärdande utestående kapitalet och antalet röster i Bolaget. 

Beredning av förslaget

Optionsprogram 2022 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Styrelsen eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2022, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. Styrelsen ska även äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2022 inte längre uppfyller dess syften.

Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram

Vid bolagsstämman den 30 augusti 2021 antogs ett incitamentsprogram riktat till medarbetare. Programmet omfattar 300 000 teckningsoptioner och varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie till en teckningskurs om 14,50 kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 1 november 2024 till och med den 30 november 2024. Teckningsoptionerna överläts till marknadsvärde i enlighet Black & Scholes värderingsmodell till 0,56 kronor per Teckningsoption. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppkommer en utspädning om 2,3 procent.

Vid bolagsstämman den 30 augusti 2021 antogs ett incitamentsprogram riktat till en enskild styrelseledamot. Programmet omfattar 50 000 teckningsoptioner och varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie till en teckningskurs om 16 kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 1 november 2025 till och med den 31 november 2025. Teckningsoptionerna överläts till marknadsvärde i enlighet Black & Scholes värderingsmodell till 0,581 kronor per teckningsoption. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppkommer en utspädning om 0,39 procent.

B. Riktad emission av Teckningsoptioner, Serie 2022/2025, till helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av dessa till anställda enligt Optionsprogram 2022

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 300 000 Teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 30 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde). Följande villkor ska gälla.

 1. Rätt att teckna Teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget Norditek Produktion AB, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att hantera Teckningsoptionerna enligt villkoren för Optionsprogram 2022. Dotterbolaget ska enligt instruktion från Bolagets styrelse äga rätt att överlåta Teckningsoptionerna till vederbörlig deltagare i Optionsprogram 2022. 
 2. Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 augusti 2025 till och med den 31 augusti 2025 teckna en (1) ny aktie i Norditek Group AB (publ) till en teckningskurs om 14,50 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. För det fall teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 3. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar Teckningsoptionernas marknadsvärde i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av Teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 31 augusti 2022. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

För Teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna. Teckningskursen för teckning av ny aktie med stöd av Teckningsoption liksom antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av villkoren för Teckningsoptionerna.

Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt ovan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Överteckning kan inte ske.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogrammet för rekrytering av ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Styrelsen föreslår även att extra bolagsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget, inom ramen för Optionsprogram 2022, enligt instruktion från Bolagets styrelse får överlåta Teckningsoptioner till deltagare i Optionsprogram 2022 och hantera Teckningsoptioner i enlighet med Optionsprogram 2022. Överlåtelse av Teckningsoptioner ska ske enligt villkoren ovan. 

Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden 

Styrelsens förslag till beslut enligt A–B är villkorade av varandra och antas därför i ett sammanhang. Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier företrädda vid extra bolagsstämman.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att Teckningsoptionerna överlåts i enlighet med vad som anges ovan. 

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

ÖVRIG INFORMATION

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 12 637 727 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar 

Handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.norditek.se. och kontor med adress Norditek Group AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Upplysningar inför extra bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post enligt adressen ovan eller via e-post till info@norditek.se senast fredagen den 22 juli 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.norditek.se, senast onsdagen den 27 juli 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Göteborg i juli 2022

Norditek Group AB (publ)

Styrelsen

_________________

Tillhörande dokument:

Mer energi från värmeverken i nytt hett projekt

För att öka produktionstakten av energi och värme från värmeverken har vi nu levererat ett riktigt hett projekt. Genom att öka kvaliteten på bränslet och separera all metall från returträet kan värmeverket minska antalet driftstopp och öka produktivitet.

Den ökade kvaliteten på bränslet ger effektivare produktion och separeringen av metallen minskar de mycket kostsamma driftstoppen. Dessutom skapar återvinningen av metallerna ytterligare en intäktskälla.

Se filmen från projektet

Norditeks vd förklarar materialåtervinning för Logistikpodden

Hur fungerar egentligen avfallshanteringen idag och vad kan vi utveckla imorgon? Lyssna på Logistikpoddens senaste avsnitt med Daniel för mer om detta otroligt intressanta ämne.

Vi säger tack för en bra intervju och för att Logistikpodden lyfter fram hur viktigt det till exempel är att undersöka om man kan sortera på plats innan man kör onödiga tunga transporter.

Stopp till bortforsling – allt kunde återvinnas på plats

Det här är egentligen världens enklaste (och mest lönsamma) projekt för både kunden och för miljön – men det är inte alltid man undersöker möjligheten att sortera på plats!

Den här gången blev det bingo så istället för att bryta tusentals ton nytt berg och köra massvis med tunga transporter levererade Peter en enkel lösning där kunden fick det gamla bärlagret omvandlat till ett nytt direkt på plats. 

Norditek vinner pris för högsta kvalitet

Under måndagskvällen fick Norditek ta emot priset för högsta kvalitet i klassen småbolag efter Affärsvärldens granskning av 143 företag. ”För oss ger den här kvalitetsstämpeln råg i ryggen i arbetet med att leverera högsta kvalitet till våra kunder” säger Daniel Carlberg, VD för Norditek Group.

Juryns motivering till utmärkelsen vid Affärsvärldens event Årets IPO var att Norditek klarade sig helt utan flaggor vid granskningen inför fjolårets IPO, vilket jämte utvecklingen i företaget efter noteringen gav bästa resultat i kategorin.

”Utmärkelsen är en kvalitetsstämpel över tid då samhället mår bättre när bra företag ges resurser att skapa välstånd och dåliga företag och företeelser exponeras.” enligt Affärsvärlden.

”Vi tackar Affärsvärlden för utmärkelsen och för arbetet med att synliggöra viktiga kvalitetsfaktorer för att företag ska kunna utvecklas framgångsrikt på lång sikt. För oss ger den här kvalitetsstämpeln råg i ryggen i arbetet med att leverera högsta kvalitet till våra kunder, så att de kan driva på ännu snabbare i omställningen mot ökad återvinning och en cirkulär framtid” säger Daniel Carlberg, VD för Norditek Group.

Splash! Nu kan vi återvinna ännu mer byggavfall med hjälp av vatten

Nu kan vi återvinna ännu mer byggavfall. Med den nya modulen – Norditeks vattenbad – i produktionslinan kan vi få ut ännu fler rena fraktioner från byggavfallet. Tillsammans med Ragn-Sells Häradsudden har vi lyckats ta återvinningen av byggavfall ännu ett steg framåt.

Nyckeln till framgången är ett långsiktigt samarbete mellan Norditek och Ragns-Sells Häradsudden. Sofie Östrem, Sektionschef på anläggningen, berättar att: ”vi jobbar förutsättningslöst tillsammans med Norditek för att hela tiden utveckla hur vi kan återvinna mer material. Det är inte så att vi frågar efter en viss produkt, snarare jobbar vi utifrån problemet och kan testa vad som funkar och inte funkar. När vi vet vad vi vill ha ut från materialet jobbar vi steg för steg för att förbättra och få ut det bästa av maskinerna. Det som inte är under utveckling är under avveckling! Så jobbar vi och där har vi hittat ett jättebra samarbete med Norditek.”

Genom att utveckla och addera nya moduler fortsätter vi på Norditek att skapa nya möjligheter inom återvinningen. Läs gärna mer om olika lösningar vi jobbar med när vi återvinner byggavfall.

Genom ett nära samarbete med Ragn-Sells Häradsudden har vi ökat återvinningsgraden ur byggavfall

Norditek satsar på Mälardalen – ny regionchef på plats

Andreas Pettersson är ny Regionchef för Mälardalen hos Norditek från och med den 7 mars. Och han tror att Norditek har alla möjligheter att växa på marknaden.

Vad kan Norditek erbjuda i Mälardalen som inte redan finns där?

– Att man har ett starkt erbjudande är bevisat så det handlar mycket om att finnas på plats för att visa upp erbjudandet och att erbjuda alla kringtjänster genom lokal närvaro. Till att börja med kommer jag att bygga upp den lokala närvaron med lokaler och uppställningsplatser för maskiner. En annan viktig uppgift är även att säkra eftermarknaden med både reservdelar och servicepartners på plats. Tack vare att jag jobbat över hela landet med alla möjliga entreprenadbolag så har jag redan ett bra kontaktnät.

Vad är styrkan i Norditeks erbjudande som du ser det?

– Dels flexibiliteten i anläggningarna som krävs för att lösa mer komplexa problem men också hyr/köp-modellen som gör att vi faktiskt kan komma ut och testköra material hos kunden innan kunden behöver köpa maskinerna. Det gör att vi kan visa vilken ekonomi som finns i ett projekt som kunden kanske inte hade vågat satsa på själv.

Vad är din egen erfarenhet av Norditek från tidigare?

– I flera tidigare tjänster jag haft har jag använt Norditeks maskiner som siktverk, krossar, magneter, och så vidare, så jag känner mig otroligt trygg med att representera deras produkter och den flexibiliteten som finns i de mobila anläggningarna. Att man lyckas väl i de regionerna man är verksam i idag är det inget snack om så nu ska det bli otroligt roligt att få etablera företaget i Mälardalen och även jobba längre upp i Norrland där jag kommer från.

Vad tycker du är roligast med den här branschen?

– Miljöbranschen och avfallssektorn är otroligt intressanta just nu med en ständig utveckling. Det händer något nytt hela tiden och det finns massor av svåra men spännande sorteringsprojekt där det handlar om att avskilja besvärliga material. Jag gillar när man behöver tänka till ordentligt för att hitta på egna och unika lösningar.

– Dessutom gillar jag den nära kundkontakten man får när man får träffa nytt folk och kan hjälpa till med rätt lösningar. Att få kunden att se ekonomi i ett projekt som man kanske inte trodde var möjligt är extra kul. Så att få jobba i nära samarbete med kunden och få utveckla nya lösningar inom sortering och krossning, bearbetning och förädling passar mig perfekt. Mobila lösningar är också något jag arbetat med under många år tidigare eftersom det finns enorma besparingar både i pengar och för miljön. Vi ska inte transportera material i onödan utan det ska tas om hand om det ute hos kund/plats istället där det är möjligt.

Vad kommer vara din största utmaning i den nya tjänsten?

– Även om vi har de tekniska lösningarna som krävs och den lokala närvaron så kommer det vara en utmaning att övertyga kunder om vad som faktiskt är möjligt att göra. Så då handlar det om att kunna visa upp vad vi kan göra materialet, att få vända lite upp och ner på det som är den traditionella sorteringen.

Hur ska du göra det?

– Genom att visa på värdet av det som går att göra. Genom att få kunderna att vilja titta på nya lösningar och mana dem till ett bättre miljötänk. Men framför allt att visa ekonomin i det, att det genererar mer intäkter, för det är då det händer.

Nu söker vi en Affärsområdeschef till Eftermarknad

Vår ökade satsning på Eftermarknad ser vi som en helt avgörande del i utvecklingen mot ett starkare helhetskoncept för våra kunder. Därför söker vi nu dig som är driven och affärsinriktad till tjänsten som Affärsområdeschef Eftermarknad.

Som Affärsområdeschef Eftermarknad får du en viktig roll i att vidareutveckla Eftermarknads produktutbud, ett affärsområde med stor potential. 

Du kommer att ansvara för att utveckla produktutbudet med produkter som optimerar och förbättrar kundernas maskinpark. Utbudet består av slit- och reservdelar och du ansvarar för att vi har rätt produkter i lager till rätt inköpspris och till rätt kundpris.

Du leder och driver affärsområdet tillsammans med ditt team på fyra personer, genom våra servicepartners runt om i landet samt, i nära samarbete med kunder och leverantörer. Tillsammans ansvarar ni för att utveckla vår eftermarknad till den bästa i branschen. För att lyckas krävs ett proaktivt arbete med att leverera de helhetslösningar kunderna efterfrågar.

Rollen är ny på Norditek och du kommer själv få vara med att utforma den.

Läs mer om tjänster och ansök här

Om återvinning och Norditek i Dagens Industri

Artikeln grundar sig på en intervju med VD och koncernchef Daniel Carlberg om resan från 2013 till höstens börsnotering och vad som varit nycklarna till att man tagit sig dit man är idag.

Hela artikel finns att läsa i denna pdf

Nu möjligt att spara hundratals miljoner för värmeverken med teknik från Norditek

Dyra produktionsstopp i kommunens värmeverk är ett vanligt problem över hela landet. Just nu är en kommun i Mellansverige först ut med att prova den tekniska lösningen som kommer åt problemet orsakat av aluminiumförpackningar i avfallet. 

När aluminiumet, som via sopbilen hamnar hos kraftvärmeverket, eldas i pannan smälter det och rinner ner i lufthålen där det stelnar. Det gör att man tvingas stänga ner hela värmepannan och knacka loss metallen för hand. Ett sådant driftstopp kan ske flera gånger på ett år och kosta miljoner vid varje tillfälle. Med vår tekniska lösning för att separera aluminium från exempelvis returträ är det nu möjligt att både undvika produktionsstopp och att återvinna mer av den energikrävande metallen.

Bilden visar en anläggning som separerar metaller från returträ
Bilden visar en anläggning som separerar metaller från returträ

Genom att addera en kraftfull virvelströmsmagnet och anpassa Norditeks flexibla anläggning efter materialflödet kan allt inkommande material separeras och återvinnas mer effektivt. Tekniken möjliggör metallåtervinning av små partiklar icke-magnetisk metall (som aluminium).

Stor nytta på samhällsnivån

Det finns över 300 värmeverk i Sverige idag där många har samma problem, vilket gör att den samhälleliga kostnaden för produktionsbortfallet handlar om hundratals miljoner. Det innebär också att den mängd aluminium som är möjlig att återvinna utgör en väsentlig påverkan på återvinningsgraden av aluminium i Sverige. Denna återvinning sparar 95% av den energi som annars behövs för att skapa nytt aluminium.

Det handlar inte bara om aluminium

Problemet uppstår även med avfall som kommer från byggsidan, där det kan finnas mässing och andra metaller som innebär samma utmaning att hantera.

Fördelen med Norditeks flexbila anläggning är att den enkelt anpassas efter nya materialflöden. Om nästa avfallslass som kommer in innehåller en annan metall, plast eller materialstorlek så kan den modulära anläggningen enkelt anpassas, byggas ut och optimeras för det nya flödet.

Fler fördelar med tekniken

Med hjälp av sorteringsverk, vindsiktar och vattenbad skapar Norditeks anläggningar möjlighet att uppnå en mycket långtgående och effektiv återvinning av olika typer av avfall. 

Fördelen är utöver en ökad återvinningsgrad också minskade transporter och en minskad gruvdrift. Inte minst ger det också materialägaren ökade intäkter med högre intäkter på samtliga slutprodukter.

Filmen visar en anläggning som separerar metaller från returträ

Nya produkter till Sverige för tvättning och återvinning av schaktmassor

Terex Washing Systems är flexibla anläggningslösningar av tvättutrustning för schaktmassor och återvinning av ballast. Norditek ser tillbaka på ett framgångsrikt samarbete med Terex gruppen och är glada att kunna utöka produktkatalogen på den svenska marknaden med de främsta produkterna för att etablera mindre produktionsanläggningar inom tvättning och återvinning.

Terex Washing Systems anläggningar är både flexibla och mer mobila vilket gör att de fungerar väldigt bra även för mindre produktion. Det blir möjligt att återvinna schaktmassor även för fler eftersom investeringen är mindre, främst tack vare att anläggningen är optimerad jämfört med en större anläggning.

Möjligt att få ut mycket små fraktioner

Anläggningarna kan ta hand om leriga och klibbiga massor och få ut mycket små fraktioner. Det är möjligt att få ut fraktioner ner till 2-4 mm.  När torrtvättar inte räcker till är en anläggning från Terex Washing Systems en god investering.

Vår erfarenhet är att det finns stora ekonomiska och miljömässiga vinster att hämta från en ökad återvinning av schaktmassor.

Eftersom hantering och brytning av nya schaktmassor ofta leder till en onödigt stor klimatpåverkan har Upphandlingsmyndigheten nyligen tagit fram nya hållbarhetskriterier för schaktmassor som kan användas vid upphandling och projektering.

Återvinningens MacGyver om jobbet på Norditek och nya tjänsten

Hej Niklas! Vad är roligast med jobbet på Norditek?

– Det roligaste är att vi inte bara säljer maskiner från hyllan. Vi löser kundens problem. Ofta kan vi göra på ett annat sätt än vad kunden frågar om och hjälpa dem med en lösning som de inte själva ser, för de vet inte att det finns massa olika sätt att jobba med materialet. Det är kul att få se många olika problem som företag har och att kunna hjälpa dem att återvinna mer material.

Vad är det kunderna frågar om då? 

– En kund kan till exempel ringa in och säga att man vill ha en viss maskin. Men istället för att säga ja visst, den kostar si och så, säger vi: – javisst, vad vill ni köra för material? Eftersom materialen ofta ser olika ut vill vi gärna se materialet, vi kan göra en provkörning och dema för kunden, anpassa anläggning och se till att det blir bra.

Vad gör du mer på Norditek?

– Jag ansvarar för Norditeks anläggning i Fjärås där alla maskiner som ska ut på fältet i Södra Sverige landar först. Jag ser till att maskinerna är redo att göra jobbet. Eftersom vi gör en massa olika jobb så krävs det ofta en hel del anpassning. Maskinerna ska till exempel ut och sortera byggavfall och plast, återvinna schaktmassor, eller krossa sten. Jobben och problemet ser olika ut, därför är det inte alltid det blir rätt första gången och blir det inte bra, behöver vi kanske sätta in en ny komponent. Vi åker med ut och testar eller gör en uppstart, ställer in, labbar med parametrar, anpassar på en maskin eller på hela konceptet.

Vad gör ni mer inom service?

– Vi jobbar med service runt hela Sverige eftersom det är vår marknad. Landet är långt och vi har kontor i Umeå och Göteborg med nära samarbete mellan oss och våra servicepartners. Inom servicedelen jobbar jag även med utveckling av lokal produktion, att leverera reservdelar, hantera vårt telematik-system med uppkopplade maskiner med mera. Men framför allt att lösa kundernas problem ute på fältet. Det gör det till ett väldigt mångsidigt jobb med mycket problemlösning. 

Nu när Norditek rekryterar, vem passar jobbet för tror du? 

– Någon tekniskt intresserad, som tycker återvinningsbranschen är ett intressant ställe att vara på. Vi pratar väldigt mycket om att lösa problem och det är korta beslutsvägar och lätt att få hjälp av kollegor i en mindre organisation så det blir inte tungrott. Tycker du om att sitta vid datorn och prata med kunder och lösa problem är det perfekt. Och om man gillar att utveckla hur vi jobbar, den möjligheten finns också. Vi växer och vi har viljan att satsa mycket på utveckling. Vi är litet företag där det händer mycket!

Tack MacGyver!

Framgångsrika tester med luftsugning och plastavfall

 

Det finns många olika typer av plast och ibland är det en svår uppgift att ta bort dem alla. Luftsugning är en teknik med många användningsområden som kan vara ett utmärkt alternativ för att få rena fraktioner av material, både organiska och oorganiska. Vi testar den just nu för att se vad den gör bäst och vi har möjlighet att prova den på många material. Har du något material du vill testköra är du alltid välkommen att kontakta oss.

Genom att separera plast från osorterat byggavfall kan man, vid sidan av andra tekniker, till exempel få ut ett fossilfritt bränsle bestående av trä. Genom att blåsa bort plast från kompostavfall kan man använda jorden igen för jordtillverkning och plantering istället för att lägga den på hög i en deponi. I processen är det också möjligt att separera trä och pinnar för sig vilket ger ett rent biobränsle.

 

 

Det finns idag många olika flöden som innehåller oönskad plast där vi nu kan få bort plasten för att få ut rena fraktioner. Materialet kan då återvinnas alternativt bidra till en ökad energiåtervinningen. Allt handlar om att få rena fraktioner och material som sedan kan återvinnas.

Vi är spända på att se vad vi kan använda denna teknik till mer och ser fram emot att få testköra den på ditt material.

Läs mer om hur vi jobbar med plastavfall.

Avfallskompaktorer lanseras i tyngre modeller för tuffare jobb

TANAs unika avfallskompaktorer med trummor i full bredd, styv ram och stora krosständer säkerställer optimala komprimeringsresultat. Den nya H-seriens modeller hanterar avfall kostnadseffektivt och erbjuder maximal packning och avfallshanteringskapacitet med låga driftskostnader.

Den nya H-serien inkluderar modeller i intervallet 38-52 ton: H380 och H380eco, H450 och H450eco samt H520 och H520eco. H-seriens modeller har flera nya och förbättrade funktioner som gör dem ännu mer effektiva och pålitliga; till exempel har deras hastighet ökat till 10 km/h (6,2 mph). 

Vi har lyssnat på TANA-användare och fokuserat särskilt på förarkomfort. H-seriens kompaktorer har en rymlig hytt med utmärkt sikt i alla riktningar, inklusive backkameror. En bekväm förarstol och ergonomiska reglage säkerställer utmärkt arbetskomfort. TANA Control System (TCS) har ett nytt användargränssnitt som ytterligare förbättrar körbarheten och maskindriften. Menyn är tydlig och lätt att använda, och den visar snabbt rattar för hastighet, varvtal och motorbelastning. Användargränssnittet har en grafisk pekskärm och erbjuder föraren omfattande justerings- och diagnosalternativ.

Alla TANA deponikomprimatorer är utrustade med TANA ProTrack®. Ett informationshanteringssystem som ansluter maskinen till ett datanätverk. Detta lättanvända verktyg underlättar underhåll och ger realtidsinformation om maskinens prestanda och status. TANA ProTrack® informationshanteringssystem kan användas på en surfplatta, smartphone eller dator.

Nya klimatkrav på schaktmassor men vi har redan lösningarna

Hantering och brytning av nya schaktmassor leder till en onödigt stor klimatpåverkan. Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram nya hållbarhetskriterier för schaktmassor som kan användas vid upphandling och projektering.

Hållbarhetskriterier för schaktmassor – bra på många sätt

– ”Vår erfarenhet är att det finns stora ekonomiska och miljömässiga vinster att hämta från en ökad återvinning av schaktmassor. Vi välkomnar därför dessa nya hålbarhetskriterier för schaktmassor och står redo med de tekniska lösningarna att leverera till de som ska hantera massor enligt de nya kraven”, säger Daniel Carlberg, vd för Norditek Group.

Enligt upphandlingsmyndigheten måste klimatpåverkan från byggsektorn minska betydligt och upphandlande organisationer kan göra skillnad genom att ställa högre krav på hållbarhet när de gör inköp. Därför har man tagit fram kriterier för när berg-, sand-, grus- och andra schaktmassor hanteras. Kraven ska bidra till en ökad återanvändning av massor samt att få de tillhörande transporterna att minska. Norditek har lång erfarenhet av att återvinna schaktmassor och matjord och vi står redo att leverera de tekniska lösningarna som möter de nya kraven.

Se till exempel när våra maskiner från Terex Washing Systems återvinner schaktmassor i Belgien.