materialet

Återvinning jord

Återvinning av matjord och kompostjord

Jordar återvinns för att användas som matjord och kompostjord. Beroende på innehållet i jorden finns olika metoder för att säkerställa återvinningen och omvandla ett avfall till säljbara produkter.

Jordar kan exempelvis återvinnas från schaktmassa och därmed undvika att forsla bort material som kan återanvändas på plats. Genom att återvinna material behöver inte ny jord grävas upp och fraktas med tung trafik till arbetsplatsen. Det innebär stora ekonomiska vinster för markägare i minskade transporter, minskad inköp och minskade deponikostnader. Det innebär samtidigt stora miljövinster i form av minskad trafik och återanvändning av befintliga massor.

Olika metoder för olika jordar

Idag deponeras stora massor av bland annat jordar från industrietableringar, marksaneringar, vägbyggnationer, med mera. Här listas några förslag på hantering beroende på jordens 

  • Blandade jordar med mycket fukthalt Möjlig lösning är att sortera på storlek med stjärnsikt gör att matjord kan återanvändas på plats eller säljas.
  • Förorenade jordar – Möjlig lösning är att sortera bort finfraktion där ofta föroreningar sitter och blåsa ut organiskt som ofta absorberar föroreningar.
  • För mycket stor sten för att användas som jord – Möjlig lösning är att dela in stenen i flera fraktioner såsom makadam, bärlager, sand med mera. Dessa fraktioner kan sedan användas som ersättning för jungfruligt material
  • Plastföroreningar i jorden – Separera plastpartiklar från kompostjord genom att addera en luftsug

Återvinning med en luftsug

Kompostjord som innehåller mindre plastpartiklar kan vara skadligt för naturen att återanvända utan att separera plasterna från jorden. Genom att använda en luftsug är det möjligt att få bort plastavfallet.

Jordar som innehåller andra typer av föroreningar kan hanteras och återvinnas genom kunskap om rätt teknik och metod. 

Film 1: Visar hur plastavfall separeras från kompostjord.

Analysera jorden först

Om jorden är förorenad går det ofta att anrika förorening så att endast en liten del behöver deponeras eller destrueras. 

Analysen är helt enkelt viktig för att utreda vad som är möjligt att återvinna och vad som kräver andra åtgärder. Vissa föroreningar kan leda till skador och föroreningar i området.

Tvättutrustning för jordar

En effektiv återvinning av jordar från schaktmassa kan bidra till bättre resurshållning. Det finns idag regler som avgör om schaktmassor ska ses som avfall eller inte. Schaktmassor som inte betraktas som avfall återvinns genom miljöbalkens allmänna krav ur miljösynpunkt, medan schaktmassor som ses som avfall ska prövas hos en myndighet.

Möjligheten att transportera massan till en mer avancerad behandlingsanläggning finns också, där görs analyser för att maximera återvinning och avgiftning. Det material som inte går att återvinna eller avgifta hamnar slutligen på en kontrollerad deponi. Norditeks erfarenhet är att med rätt metoder och maskiner är det möjlighet att minska deponin ytterligare.

Sortera jordar med Norditek

Återvinning av jordar och schaktmassa sparar på miljön och minskar kostnader. Även om massorna innehåller miljöskadliga ämnen är det ofta möjligt att återvinna stora delar av jorden och schaktmassan och på så sätt minska användandet av jungfruliga produkter, vilket är en positiv miljöaspekt.

Vi har välutvecklade metoder för att optimera återvinningen och hanteringen av schaktmassor och matjord. Vi hjälper dig mer än gärna för att hitta rätt maskin eller koncept beroende på dina lokala förutsättningar.

Film 2: Visar en stjärnsikt som omformar schaktmassor till högkvalitativ jord.

Vad har du för material?

Låt oss ta fram ett förslag på bästa lösning för dig. Vi kan även komma ut för att testköra anläggningen ditt material.

Maskiner för detta koncept

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.