Sortering & hantering av schaktmassor i Stockholm

Hantering av schaktmassor i Stockholm

Behöver du hjälp med hantering av schaktmassor i Stockholm? Hantering av schaktmassor är idag ett vanligt problem. Idag fraktas miljontals ton schaktmassor från vägbyggnationer, industrietableringar, marksaneringar, och andra infrastrukturprojekt. Många gånger schaktas material iväg många mil för att vissa vill bli av med schaktmassor, för att deponeras eller användas som fyllnadsmaterial.

Nedan argument är vanliga till varför schaktmassor körs iväg.

  • Lösa massor utan bärighet – Möjlig lösning kan vara att stabilisera lösa massor med bentonit eller kalk i ett sorteringsverk med hög kapacitet.
  • Blandade jordar med mycket fukthalt Möjlig lösning är att sortera på storlek med stjärnsikt gör att matjord kan återanvändas på plats eller säljas.
  • Förorenade jordar – Möjlig lösning är att sortera bort finfraktion där ofta föroreningar sitter och blåsa ut organiskt som ofta absorberar föroreningar.
  • För mycket stor sten för att användas som jord – Möjlig lösning är att dela in stenen i flera fraktioner såsom makadam, bärlager, sand med mera. Dessa fraktioner kan sedan användas som ersättning för jungfruligt material.

Nedan listas några fördelar som fås med dessa koncept

  • Tusentals transporter med tung trafik i innerstäder kan undvikas för att forsla bort material som kan återanvändas på plats.
  • Genom att återvinna material behöver ej nytt berg brytas eller ny jord grävas upp och fraktas med tung trafik till arbetsplatsen.
  • Stora ekonomiska vinster för markägare i minskade transporter, minskad inköp och minskade deponikostnader.
  • Enorma miljövinster i form av minskad trafik och återanvändning av befintliga massor.

Vill du veta hur mycket du kan spara i pengar och minska miljöskulden så tveka inte att kontakta oss för att beräkna schaktmassor och få lösningsförslag på ditt specifika projekt.

Bild 2: Ett koncept där en grovsorterare tar bort sten, stjärnsikt tar bort lera och finfraktion och vindsikt tar bort förorenat organiskt material.

Vad är schaktmassor?

Schaktmassor är ett restmaterial som uppstår ur en schakt vid till exempel vägbyggnationer, husbyggnationer eller andra infrastrukturprojekt. Schaktmassor innehåller helt enkelt det som en gång lagts dit innan det grävts upp. 

Beroende på innehåll kan olika metoder användas för att maximera återvinningen och omvandla ett avfall eller fyllmaterial till säljbara produkter och/eller fraktioner. Ibland används en schaktmassor för att fylla ut/jämna till mark, eller grundlägga för byggnationer. Detta är oftast en nödlösning som är olönsam för plånbok och miljö.

Det är viktigt att analysera schaktmassornas innehåll vid val av metod för återvinning. Är de förorenade, går det ofta att anrika förorening så att endast en liten del behöver deponeras eller destrueras. Analysen är viktigt då vissa föroreningar kan leda till skador och föroreningar i området.

Innehåller massorna ej miljöskadliga ämnen är det ofta möjligt att återvinna sten, jord, trä, grus, metall och på så sätt minska användandet av jungfruliga produkter.

Film 2: Visar schaktmassor massor som blir ny matjord genom en fingersikt.

Kontakta oss för hantering av schaktmassor i Stockholm

Vi på Norditek hjälper dig med hantering och sortering av schaktmassor i Stockholm. Vi har många års erfarenhet och vår kunniga personal kan hjälpa dig att få ut det mesta av ditt schaktmassor. Kontakta oss redan idag för mer information!

Schaktmassor – syfte

Vid återanvändning av schaktmassor ska det alltid finnas ett syfte. Med andra ord ska du bara ta emot schaktmassor om du har ett speciellt ändamål eller syfte med användandet och att schaktmassor används som ersättning för ett annat naturligt material.

Återvinning av schaktmassa

En effektiv återvinning av schaktmassa kan bidra till bättre resurshållning. Det finns idag regler som avgör om schaktmassor ska ses som avfall eller inte. Schaktmassor som inte betraktas som avfall återvinns genom miljöbalkens allmänna krav ur miljösynpunkt, medan schaktmassor som ses som avfall ska prövas hos en myndighet. Möjligheten att transportera massan till en mer avancerad behandlingsanläggning finns också, där görs analyser för att maximera återvinning och avgiftning. Det material som inte går att återvinna eller avgifta hamnar slutligen på en kontrollerad deponi. Norditeks erfarenhet är att med rätt metoder och maskiner är det möjlighet att minska deponin ytterligare.

Vad kostar det att föra bort schaktmassor i Stockholm?

Kostnaden för att föra bort schaktmassor i Stockholm varierar väldigt mycket. Det handlar dels om vad massan innehåller, volymsstorlek och hur långt du har till närmsta behandlingsanläggning.

På vissa ställen används endast schaktmassor som utfyllnad vilket ofta är ett enormt resursslöseri. Det finns också aktörer som deponerar schaktmassor trots att en stor del kan återvinnas. Detta bygger ofta på okunskap och leder till ett enormt resursslöseri i form av pengar, koldioxid, utsläpp och ökad framställning av råmaterial.

Sortera schaktmassor med Norditek

Vi har ett stort utbud av maskiner för och koncept för schaktmassor och matjord. Vi hjälper dig mer än gärna för att hitta rätt maskin eller koncept beroende på lokala förutsättningar.

Bild 1. Finlay grovsorterare som sorterar schaktmassor i tre fraktioner med hög kapacitet och kvalitet.

Film 1: Visar en stjärnsikt som omformar schaktmassor till högkvalitativ jord.

Film 3: Visar kletiga massor som stabiliseras genom inblandning av kalk i siktprocessen.

Nyhet

Nya produkter till Sverige för tvättning och återvinning av schaktmassor​

Glöm jätteinvesteringen i en tvättanläggning! Terex Washings anläggning är både flexibla och mer mobila vilket gör att de fungerar väldigt bra även för mindre produktion. Det blir möjligt att återvinna schaktmassor även för fler eftersom investeringen är mindre, främst tack vare att anläggningen är optimerad för mindre produktion.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.