Norditek Group AB delårsrapport för kvartal 1 2022/23

Sammanfattning av perioden sept 2022 - nov 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 31 493 TSEK (8 384), en ökning med 275,6 procent mot föregående år

  • Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 9 164 TSEK (-310), vilket motsvarar en EBITA- marginal om 29,1 procent (-3,7)

  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8 138 TSEK (-1 313), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 25,8 procent (-15,7)

  • Resultat per aktie före utspädning 0,47 kr (-0,15)

Händelser under perioden sept 2022 - nov 2022

  • Fortsatt hög aktivitet i bolagets affärsmodell (Norditektrappan) och fortsatt god orderingång.

  • Förstärkt organisation bland annat inom produktutveckling och produktion.

  • På grund av de tidigare problem med de globala försörjningkedjorna har det under perioden levererats anläggningar som varit försenade motsvarande ca 13 MSEK som, i normala fall, skulle levererats under förra bokslutsåret.

Läs rapporten i sin helhet i bifogad pdf.

Denna information är sådan som Norditek Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2023.

Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

070-219 04 91