Tillbaka till pressmeddelanden

Norditek bokslutskommuniké 2022/23

24 oktober 2023 – Regulatorisk

Sammanfattning av perioden sept 2022 – aug 2023

·
Nettoomsättningen uppgick till 91 641 TSEK (71 656), en ökning med 27,9 procent mot föregående år.

·
Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 13 811 TSEK (13 279), vilket motsvarar en EBITA- marginal om 15,1 procent (18,5).

·
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9 722 TSEK (9 254), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 10,6 procent (12,9).

·
Både EBITA och EBIT har påverkats negativt av valutaomräkningseffekter om -1 036 TSEK (630).

·
Resultat per aktie före utspädning 0,38 kr (0,56).

Sammanfattning av perioden jun – aug 2023

·
Nettoomsättningen uppgick till 11 080 TSEK (16 679), en minskning med 33,6 procent mot föregående år. Den låga omsättningen är en del av normala variationer i projektleveranser mellan kvartal.

·
Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till -1 997 TSEK (2 771), vilket motsvarar en EBITA- marginal om -18,0 procent (16,6).

·
Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -3 019 TSEK (1 758), vilket motsvarar en EBIT-marginal om -27,2 procent (10,5).

·
Resultat per aktie före utspädning -0,26 kr (0,16).

Händelser under perioden jun – aug 2023

·
Under perioden finns inga väsentliga händelser att rapportera.

Händelser efter periodens utgång

·
Eric Johansson, vVD, avslutar sin anställning hos Norditek och avgå ur Styrelsen.

Denna information är sådan som Norditek Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2023.

Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

070-219 04 91

Prenumerera på pressmeddelanden