Tillbaka till pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Norditek Group AB (publ)

1 augusti 2022 –

Långsiktigt incitamentsprogram

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av optionsprogram 2022 genom att bolaget genomför en riktad emission av högst 300 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 till det helägda dotterbolaget Norditek Produktion AB. Extra bolagsstämman beslutade vidare att godkänna att Norditek Produktion AB får överlåta högst 300 000 teckningsoptioner. 90 000 teckningsoptioner till nyanställd eftermarknadschef och att övriga teckningsoptioner ska kunna erbjudas i samband med intern och extern rekrytering av nyckelpersoner. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Norditek till en teckningskurs om 14,50 kronor per aktie under perioden från och med den 1 augusti 2025 till och med den 31 augusti 2025. För teckningsoptionerna gäller sedvanliga teckningsoptionsvillkor.

Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 augusti 2022 kl. 18.30 CEST.

För ytterligare information om Norditek Group AB (publ), vänligen kontakta:

Daniel Carlberg, VD Norditek Group AB (publ)

Telefon: (+46) 702 19 04 91

E-post: daniel.carlberg@norditek.se

Om Norditek Group

Norditek utvecklar tekniska lösningar inom återvinning. Med egenutvecklade maskiner och som återförsäljare av europeiska kvalitetsmaskiner erbjuder vi marknaden modulära koncept för en mer flexibel återvinning och en högre förädlingsgrad av olika material. Det som driver företaget framåt är en stark vilja att tillsammans kunna lösa kunders och i förlängningen samhällets utmaningar med materialåtervinning.

Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

Prenumerera på pressmeddelanden