Tillbaka till pressmeddelanden

Kommuniké årsstämma 25 januari 2023

26 januari 2023 – Regulatorisk

Vid årsstämman fattades beslut enligt nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.norditek.se

Resultatdisposition 

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att överföra bolagets fria egna kapital i en ny räkning.

Ansvarsfrihet 

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2021-09-01 till 2022-08-31. 

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till 5 ledamöter utan några suppleanter. Följande personer valdes av stämman till styrelse:

· Göran Nordlund – omval
· Daniel Carlberg – omval
· Eric Johansson – omval
· Martin Larsson – omval
· Nina Modig – omval

Stämman beslutade även att välja Bright Norr AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Oskar Hettinger.

Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorn 

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 52 500 kronor (ett prisbasbelopp) till den externa styrelseledamoten för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Övriga styrelseledamöter som även är större aktieägare i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande kring nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att öka den finansiella flexibiliteten och styrelsens handlingsutrymme.

Bemyndigandet får utnyttjas för emission av totalt högst tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Inrättande av teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade om att inrätta ett optionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare. Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 350 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Norditek Produktion AB som berättigar till teckning av högst 350 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Norditek Produktion AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Vid stämman var ca 82 procent av Norditeks aktier och röster representerade. Göteborg den 25 januari 2023
Styrelsen

För ytterligare information: 

Daniel Carlberg
VD och Koncernchef Norditek Group AB
Daniel.carlberg@norditek.se

Prenumerera på pressmeddelanden