Tillbaka till pressmeddelanden

Idag inleds teckningstiden i Norditek Group inför notering på Nasdaq First North Growth Market

18 oktober 2021 –

Bolagsbeskrivning, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på Norditeks (www.norditek.se) och Partner Fondkommissions (www.partnerfk.se) respektive hemsidor.

Motiv för nyemissionen

Norditek utvecklar och säljer mobila och flexibla återvinningsanläggningar inom segmenten Avfall, Grus & Berg och Biomassa. Återvinningsindustrin växer sig starkare både i Sverige och i EU i takt med att mängden avfall ökar som ett resultat av en ökad konsumtion. Under flera år har allt fler styrmedel implementerats för att främja en cirkulär ekonomi med fokus på materialåtervinning, återanvändning och att förebygga avfall. Med ökade krav på en mer hållbar och cirkulär ekonomi, ser Norditek en stor potential i att vidareutveckla sitt nuvarande erbjudande.

En listning på Nasdaq First North Growth Market medför en förstärkt finansiell ställning genom nytt kapital, vilket förbättrar möjligheterna att genomföra strategiska förvärv samt finansiera Bolagets framtida expansion. I förlängningen innebär det också att Bolaget kan utöka nuvarande sortiment och leverera ny teknik till nuvarande kundbas samt inleda projekt tillsammans med nya kundsegment och på nya marknader. Som listat bolag kan Norditek dessutom synliggöra den värdetillväxt som Bolaget står inför och öka intresset för Bolaget bland nya grupper av investerare, media, potentiella medarbetare och andra intressenter.

Erbjudandet i sammandrag

· Erbjudandet genomförs till en teckningskurs om 11 SEK per aktie.
· Erbjudandet storlek uppgår till 26 MSEK, baserat på teckningskursen och befintligt antal aktier värderas bolaget till 110 MSEK före Erbjudandet.
· I samband med Erbjudandet har icke säkerställda teckningsförbindelser om 17 MSEK inhämtats, motsvarande cirka 65 procent av Erbjudandet.
· Teckningsperioden är 18-29 oktober 2021. Utfallet av Erbjudandet planeras offentliggöras den 2 november 2021, beräknad likviddag är den 4 november 2021 och preliminär första dag för handel beräknas till den 10 november 2021.

Styrelseordförande Göran Nordlund kommenterar

”Norditek Group har alla de epitet som jag anser vara en god grund för en framtida framgångsresa; ett fantastiskt entreprenörsgäng, en lönsam och historiskt bevisad affärsmodell och en trovärdig tillväxtagenda för många år framåt. Att Norditek Group dessutom arbetar för ett mer cirkulärt samhälle gör en investering i Bolaget än mer spännande och inspirerande”

TIDPLAN
Teckningstid: 18-29 oktober 2021
Offentliggörande av utfall: 2 november 2021
Likviddag: 4 november 2021
Preliminär första dag för handel: 10 november 2021

BOLAGSBESKRIVNING OCH ANMÄLNINGSSEDEL
Bolagsbeskrivning med fullständiga villkor och instruktioner finns tillgängliga på Bolagets webbplatswww.norditek.sesamt på Partner Fondkommissions webbplats www.partnerfk.se (https://corporate.vertiseit.se/mfn_news/vertiseit-offentliggor-prospekt-teckningsperioden-inleds/partnerfk.se)där även anmälningssedlar och övrig info om Erbjudandet kommer att återfinnas från och med den 18 oktober 2021.

RÅDGIVARE
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet är Partner Fondkommission. Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information om Norditek, vänligen kontakta:

Daniel Carlberg, VD Norditek Group AB (publ)
E-postdaniel.carlberg@norditek.se
Telefon (+46) 702 19 04 91

Om Norditek
Norditek är ett miljöteknikbolag med fokus på mobila och flexibla återvinningsanläggningar inom segmenten avfall, grus och berg och biomassa. Bolaget både utvecklar och säljer anläggningar genom ett väl beprövat erbjudande som möjliggör kostnadsbesparingar för sina kunder samtidigt som kunderna bidrar till ett mer cirkulärt samhälle. Bolaget har under sin över tjugoåriga historia byggt upp en bevisat lönsam affärsmodell med självfinansierad tillväxt. Den flexibla affärsmodellen möjliggör återkommande intäkter genom att Bolaget erbjuder kunden en individuellt anpassad konceptlösning där kunden kan välja att först hyra ett koncept för att sedan köpa loss det och kan då erhålla delar av erlagd hyra. Genom ett ständigt fokus på tekniska lösningar inom återvinning driver Norditek omställningen mot en mer hållbar framtid.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva Norditek Group AB (publ) värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.
Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan eller Kanada och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Japan eller Kanada. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Japan eller Kanada att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.
Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att ske genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Bolaget och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår i ett prospekt.

FRAMÅTRIKTAD INFORMATION
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske”, liksom negationer av dessa samt liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådan framåtriktad information föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom den framåtriktade informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är korrekta. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i de uppfattningar som uttrycks häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid den framåtriktad informationen i detta pressmeddelande.
Information, uppfattningar och framåtriktad information i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende någon framåtriktad information för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Prenumerera på pressmeddelanden