Olika metoder för återvinning av jordar

När det gäller återvinning av jordar, inklusive schaktmassor, finns det olika metoder och tekniker som kan användas. Till exempel att stabilisera lösa och instabila massor med hjälp av kalk. Men allt handlar egentligen om att analysera och förstå jordens egenskaper för att sedan välja den mest effektiva metoden.

Här är några vanliga metoder att välja mellan:

Stabilisera jordar

Leriga och instabila jordar kan vara ett stort problem vid exempelvis olika byggen. Att gräva ur den instabila jorden, schakta bort den och senare fylla på med stabiliserade massor tar mycket tid i och är oftast mycket kostsamt. Detsamma gäller om man istället väljer att påla för att stabilisera jorden

Sorteringsverk med en kalkmixer

Ett mycket mer tids- och kostnadseffektivt sätt att hantera instabila jordar är att använda ett sorteringsverk med kalkmixer. Beroende på jordens egenskaper kan en metod väljas där den instabila jorden grävs upp och siktas genom Backers 3-fraktioners stjärnsikt. Materialet kvalitetssäkras då det övergrova sorteras bort och den fina fraktionen, ca 0-40mm, åker direkt in i den kalkmixer som sitter på maskinen, varpå den stabila massan är klar att användas. Den kalkberikade jorden kan då spridas ut på en större plan yta, som efter bevattning hårdnar och blir mer hållfast inför t.ex. asfaltering.

Sorteringsverk och blandare

En annan vanlig metod är att mata den kalkinblandade jorden in i en betongbil/blandare direkt från sorteringsverkets utmatarbad och där tillsätta vatten. Vid detta förfarande fås en rinnande massa som börjar ”brinna” inom ett dygn och därefter är stabil. Den rinnande massan kan användas för att stabilisera jorden kring vatten- och avloppsrör, eller göra kalkpelare i jordar med mycket lera. Allt sker på samma plats där jorden först grävts upp och inga massor behöver fraktas bort för att färdigställas för produktion.

Tvätt av jordar

Processen för att tvätta jordar kan variera beroende på föroreningstypen och graden av förorening. Här är några vanliga steg som kan ingå i en tvättprocess:

  1. Uppdelning av jorden: Om jorden innehåller större föroreningar eller föremål kan den först krossas eller siktas för att få en jämnare partikelstorlek och underlätta processen.
  2. Tvättning med vatten: Vatten tillsätts till den förorenade jorden och blandas noggrant för att frigöra och lösa upp föroreningarna. Detta kan göras genom att vattnet sprayas eller flödar genom jorden.
  3. Separation: Efter tvättprocessen passerar vattnet genom jorden och föroreningarna löses upp och blandas med vattnet. Därefter separeras föroreningarna från vattnet genom olika metoder, till exempel sedimentation, flotation, filtrering eller kemiska processer. Det kan krävas flera separationssteg för att avlägsna olika typer av föroreningar.
  4. Behandling av avfallsvatten: Det vatten som används för att tvätta jorden kan innehålla höga koncentrationer av föroreningar och måste behandlas innan det kan släppas ut i miljön. Avancerade reningsmetoder som kemisk behandling, avdunstning, jonbyte eller aktivt kol kan användas för att rena avfallsvattnet och återställa det till miljövänligare nivåer.

Det är viktigt att notera att tvättning av jordar kan vara en komplex process och kräver noggrann planering och hantering av både jorden och avfallsvattnet för att undvika ytterligare förorening eller miljöpåverkan. Dessutom kan effektiviteten och lämpligheten av tvättningsmetoden variera beroende på föroreningarna i jorden och de specifika kraven och regleringarna för avfallshantering i olika områden.

Alternativ för återvinning av jordar

Mekanisk sortering

Detta innebär användning av mekaniska processer för att sortera jorden baserat på storlek, form eller densitet. Det kan inkludera användning av vindsiktar och sorteringsverk för att separera jorden i olika fraktioner.

Sedimentation och flotation

Här handlar det om att man utnyttjar skillnader i partikelstorlek och densitet för att separera jordmaterial. Genom att låta jorden stå stilla i en behållare eller bassäng kan partiklar med olika densitet sjunka eller flyta uppåt, vilket gör det möjligt att separera dem. Flotation används för att separera förorenade partiklar från jorden genom att utnyttja skillnader i partiklarnas hydrofobicitet. Genom att blanda jorden med vatten och tillsätta flykttillsatser kan vissa partiklar flyta upp till ytan och avlägsnas.

Magnetisk separation

Om jorden innehåller magnetiska föroreningar kan magnetisk separation användas. Genom att använda magneter kan magnetiska partiklar separeras från den omgivande jorden.

Kombinerade metoder

Ofta används en kombination av olika metoder för att uppnå en effektiv sortering och återvinning av jordar. Till exempel kan mekanisk sortering kombineras med sedimentation eller magnetisk separation för att förbättra effektiviteten och noggrannheten i återvinningssprocessen.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.