Kundcase: Skanska och Gävle kommun

Återvinning av sopsand med Skanska och Gävle kommun

Det här projektet är ett bra exempel på när en enkel återvinningslösning  skapar bra ekonomi och samtidigt minskar utsläpp och användandet av jungfrulig materialutvinning. Återvinning av halkstopp bidraräven till en säkrare vardag under vintermånaderna.

Återvinning av sopsand och halkstopp med vattenbad

Traditionellt har ny framtagen sand använts för att bekämpa halka, vilket har lett till betydande miljöpåverkan. Denna sand, sprängd från berggrunden, har efter användning ofta deponerats på grund av föroreningar – en praxis som varken är hållbar eller kostnadseffektiv.

Norditek, i samarbete med Skanska, har omformat denna process genom att införa ett cirkulärt arbetssätt. Genom att återbruka halkstoppet, har vi skapat en metod som inte bara sparar resurser utan även reducerar miljöpåverkan. Detta arbete har lett till att vi nu kan rena och återanvända en stor del av det uppsopade halkstoppet, vilket tidigare var otänkbart.

 

Processen från insamling till återanvändning

Steg 1: Sortering och förberedelse

Efter att sanden samlats in, inleds processen med en noggrann sortering. Här separeras allt icke-stenmaterial som pinnar, löv och annat skräp. Denna första fas är avgörande för att säkerställa renhet och kvalitet i det återvunna materialet. 

Steg 2: Rening i vattenbad

Det andra steget involverar placering av sanden i ett vattenbad. Här flyter organiskt material, som inte ska vara med, upp till ytan och filtreras bort. Detta steg säkerställer att endast det användbara stenmaterialet återstår.

Steg 3: Filtrering av stenmaterial

I detta steg filtreras för stora och för små stenar bort, vilket säkerställer att sandens kornstorlek är optimal för halkbekämpning. Denna precision är avgörande för sandens effektivitet och säkerhetsprofil. Läs mer om vår filtreringsteknik här.

Steg 4: Tvättning och kvalitetskontroll

Sanden tvättas noggrant och genomgår kontinuerliga kvalitetskontroller för att säkerställa att den är ren och uppfyller alla säkerhets- och miljöstandarder. Denna fas är kritisk för att bevara sandens funktionella egenskaper.

Steg 5: Blandning och återanvändning

Om nödvändigt, blandas det återvunna materialet med ny sand för att uppnå önskad effektivitet. Denna sista fas av processen möjliggör återanvändning av materialet, vilket minskar behovet av nytt material och bidrar till en minskad miljöpåverkan. 

Cirkularitet och miljönytta

Genom detta projekt minskar vi behovet av ny sand, reducerar deponering och förkortar transportsträckor, vilket är avgörande steg mot en grönare och mer hållbar framtid.

I vårsträvan att främja hållbar utveckling, är detta projekt ett strålande exempel på hur vi kan göra skillnad. Genom att kombinera innovation med miljömedvetenhet skapar vi lösningar som inte bara gynnar oss idag utan även säkrar en bättre värld för framtida generationer.

 

Teknisk specifikation

Input: Sopsand från stadsmiljö som legat länge, blöt och med mycket organiskt som förmultnat till jord.

Output: finfraktion 0/2 mm (som bullervall eller rondelljord) beroende på renhetsgrad.

Mellanfraktion: 2/8 mm halkstopp som behöver gå i vattenbadet för att tvätta bort sista finmaterialet samt skilja bort flytande organiskt.

Överfraktion: +8 mm, stenar, pinnar, ”skräp”. Kan vindsiktas för att få fram en stenfraktion.

Kontakta oss

Andreas Pettersson

Försäljning, Mälardalen och Norrland
Andreas.pettersson@norditek.se

073-413 98 20

Vill du veta mer
om det här projektet?

 

 

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.