Bolagsstyrning

Styrelse

Göran Nordlund

Styrelseordförande sedan: 2021

Bakgrund och erfarenhet: Göran driver sedan 20 år tillbaka investeringsverksamhet via det egna bolaget, Fore C Investment. Han har investerat, och varit aktiv styrelseordförande, i ett flertal entreprenörsledda bolag som via organisk och förvärvsdriven tillväxt över tid blivit stora noterade bolag, bland andra Opus Group AB, Hexatronic Group AB, Cellink AB och Transtema Group AB.

Utbildning: MSc. Electrical Engineering från Chalmers Tekniska Högskola, samt studier i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Andra signifikanta uppdrag: Fore C Investment Holding AB, VD och styrelseordförande; Transtema Group AB, styrelseordförande; Sustainion Group AB, styrelseordförande; Aktiebolaget Ebeco, styrelseordförande.

Aktieinnehav och oberoende: 2 610 000, via bolag. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

 

Martin Larsson

Styrelseledamot sedan: 2021

Bakgrund och erfarenhet: Har de senaste tolv åren som VD drivit familjebolaget Ebeco AB. Martin har tidigare arbetat som styrelseledamot i Starke Arvid AB och det noterade bolaget Vadsbo Switchtech.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi och nationalekonomi vid Lunds universitet, samt examen från programmet för ledarskapsutveckling vid Harvard University.

Andra signifikanta uppdrag: Aktiebolaget Ebeco, VD och styrelseledamot; EMK Holding AB, styrelseledamot; EMK Fastigheter, styrelseledamot

Aktieinnehav och oberoende: 2 590 909, via bolag. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Nina Modig

Styrelseledamot sedan: 2021

Bakgrund och erfarenhet: Nina besitter tidigare erfarenhet från Skanska som verksamhetsutvecklare, analys- och strategikonsult och forskare på WSP Group samt managementkonsult på Prové. Idag är Nina VD i det egna bolaget Create Flow Sweden AB som arbetar med logistik- och förändringsledning.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola samt en doktorsexamen inom Logistik och Transport från Chalmers Tekniska Högskola.

Andra signifikanta uppdrag: Create Flow Sweden AB, VD

Aktieinnehav och oberoende: 7 200 aktier och 50 000 optioner. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och dess ledning.

 

 

Daniel Carlberg

Styrelseledamot sedan: 2021 (verksam inom Bolaget sedan 2013 samt perioden 2005-2010).

Bakgrund och erfarenhet: Under hela sitt yrkesliv har Daniel varit verksam inom återvinningsbranschen med fokus på försäljning av maskiner som kan skapa värde från avfall. Daniel har tidigare jobbat med försäljning och inköp på Pon Equipment AB, samt det egenstartade konsultbolaget inom återvinning, Clever Solutions.

Utbildning: Utvecklingsingenjör, Högskolan i Halmstad och IT-universitetet (Chalmers/Göteborgs Universitet).

Aktieinnehav och oberoende: 4 000 000, via bolag. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Ledning

Daniel Carlberg

Verkställande direktör sedan: 2021 (verksam inom Bolaget sedan 2005).

Bakgrund och erfarenhet: Se ovan.

Utbildning: Se ovan.

Philip Bergendahl

Marknadschef sedan: 2021

Bakgrund och erfarenhet: Philip har bred erfarenhet inom marknadsföring från byrå- och marknadssidan. Tidigare som marknadsansvarig på en managementkonsultbyrå och de senaste fem åren som konsult med fokus på varumärkes- och kommunikationsstrategi samt digital utveckling.

Utbildning: Master of Business & Administration, Handelshögskolan Göteborg. 

Aktieinnehav och oberoende: 20 031 aktier och 140 000 optioner. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och dess ledning.

Emanuel Hauptmann

Eftermarknadschef sedan: 2022

Bakgrund och erfarenhet: Emanuel kom från rollen som Eftermarknadschef på Kuka Robotics där han framgångsrikt lett arbetet med att bygga upp affärsområdet. Tidigare var han hos AB Volvo där han arbetade med omställningen till uppkopplade tjänster och en utvecklad fordonsstyrning.

Utbildning: Ingenjörsstudier i Maskinteknik Chalmers Tekniska Högskola.

Aktieinnehav och oberoende: 3 500 aktier och 190 000 optioner. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och dess ledning.

Johan Marquardt

Produktchef sedan: 2022

Bakgrund och erfarenhet: Johan har arbetat tillsammans med Norditek sedan 2010 som underentreprenör. Johan har  23 års erfarenhet inom industri och produktion, varav de sensate 15 åren i ledande position.

Utbildning: Gymnasieutbildning inom elteknik. 

Aktieinnehav och oberoende: 90 000 optioner. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och dess ledning.

Bernice Wellsted

CFO sedan: 2021

Bakgrund och erfarenhet: Bernice har lång erfarenhet av ekonomistyrning och koncernredovisning i ledande befattningar. Revisorsbakgrund med historisk från EY och Deloitte. Tidigare erfarenhet av publika bolag som SKF, Opus Group AB och nu Sustainion Group.

Utbildning: Bachelor of Accounting Sciences från University of South Africa och Civilekonom, CPA, State of Wisconsin.

Aktieinnehav och oberoende: 20 000 optioner. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och dess ledning.

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR NORDITEK GROUP AB (publ)

Org.nr 559307-6986

 • 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Norditek Group AB. Bolaget är publikt (publ).

 • 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

 • 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet i form av att äga och förvalta lös egendom, huvudsakligen i form av aktier i dotterbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

 • 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

 • 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med lägst noll (0) och högst tre (3) suppleanter.

 • 6 Revisorer

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

 • 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 • 8 Anmälan om deltagande i bolagsstämma

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

 • 9 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning,
 4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
 8. a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 9. b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 10. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer som ska väljas av stämma,
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna,
 13. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
 14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 • 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 september – 31 augusti.

 • 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 • 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.