materialet

Energiåtervinning

En hållbar energiåtervinning

I grunden ser vi energiåtervinning som en bra utväg när det inte finns något annat alternativ till återvinning av materialet. Det är viktigt att det avfall som då bränns har ett högt energiinnehåll och att de delar av avfallet som inte har det, separeras innan förbränning. Detta för energiåtervinningen ska vara så hållbar som möjligt.

Separation och återvinning av plast och trä

Idag är det enkelt att separera och återvinna stora delar av den sten, plast och metall som ofta återfinns i avfallet med hjälp av Norditeks lösningar. Det skapar möjligheter för en mer effektiv energiåtervinning eftersom det gör att bränslet får ett högt energivärde och liten askhalt. Under utveckling är också tekniken för att återvinna vissa värdefulla plaster och trä. 

Vår lösning för att återvinna träavfall

Norditeks lösning för träavfall ger ett renare bränsle med mindre innehåll av sten, glas, betong, med mera. Ett renare bränsle skapar betydligt mindre mängd aska, vilket bidrar till att exempelvis pannägare får minskade kostnader i sin askhantering samt att energiåtervinning blir mer hållbar. Eftersom sten och glas inte brinner, är det ineffektivt att stoppa in detta i pannan. Vår lösning ger i stället materialägaren högre intäkter på samtliga slutprodukter.

Norditeks lösningar som skapar en högre energiåtervinning finns idag på många platser över hela landet. Sverige är idag det land i Europa, som utvinner mest energi per ton ur avfallet. Bland annat tack vare ett högre energivärde i det avfall som går till förbränning.

 

Vid avfallsförbränning används den energi som är bunden i materialet men det är bara lämpligt när materialet inte kan återanvändas eller materialåtervinnas. Efter förbränningen kvarstår rester, som slagg. Det består av material som inte är brännbara eller inte förångas vid förbränning, så kallat inert material. Exempel på sådant material är glas, porslin, järnskrot, grus med mera. 

Anläggning för att separera metaller från bland annat eldat byggmaterial

Återvinning av metaller

Med Norditeks lösning för att återvinna mer metaller ur slaggaska är det möjligt att återvinna mer metall, såväl magnetisk som icke-magnetisk. Att få ut metallen ger ett högt värde i sig samtidigt som det i andra änden också bidrar till en mer effektiv energiåtervinning.

Återvinning av metall är ett område där det går att spara väldigt mycket energi. Aluminium är ett bra exempel eftersom denna återvinning detta sparar 95% av den energi som annars behövs för att skapa nytt aluminium.

Vilket avfall energiåtervinns?

Det avfall som används som bränsle i kraftvärmeverken är till exempel från hushållssopor, alltså det som de inte har sorterat. Det är även avfall från byggen och olika industrier. Det finns även material som inte går att återvinna även om det slängts i återvinningsstationerna. Det gäller vissa plaster men det kan också vara papper och kartong som redan återvunnits många gånger.

Energiåtervinning ur restavfall

För att minska mängden avfall kan vi konsumera mindre, återanvända saker och återvinna mer av materialen. Enligt avfallshierarkin ska avfall främst förebyggas, i andra hand ska avfallet materialåtervinnas. Norditek har tekniken för att bättre sortera ut fraktioner villket får materialåtervinningen att öka. Av allt hushållsavfall som exempelvis går till förbränning för att bli energi kan en stor del av avfallet i stället sorteras ut för att gå till materialåtervinning, kompostering eller rötning. 

Det avfall som ändå kvarstår är ett så kallat restavfall vilket inte längre kan återanvändas eller materialåtervinnas. Det är först då som energiåtervinning blir ett alternativ för att ta tillvara på energin från restavfallet.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.